Inici / Ordinacions i Reglaments / Suplement de crèdit

Suplement de crèdit

Ordinació del 21-4-2021, de suplement de crèdit a la partida d'amortització de capital del pressupost 2020

 

Vist el que disposa l’article 5.1. de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns;


Vist el que disposa l’article 72 de la Llei de les finances comunals i l’informe emès pel servei d’Intervenció

;
Atesa la necessitat de fer front a l’amortització de préstecs;


El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú de data 21 d’abril de 2021, ha aprovat la següent Ordinació de suplement de crèdit a la partida d'amortització de capital del pressupost 2020, que s'articula com segueix:


Article primer
S’aprova un suplement de crèdit a la partida pressupostària 201-0110000-91310 “amortització préstecs empreses privades”, per un import global de 5.907,05 €, per fer front a l’amortització de préstecs.


Article segon
El suplement crèdit es finançarà amb la disminució de crèdit de la partida 201-9310000-22760 “treballs tècnics subcontractats econòmics i fiscals de Finances”.


Disposició final única


La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 21 d'abril de 2021