slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, situs slot gacor 2023 terpercaya https://radrails.org/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya https://radrails.org/slot-gacor/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya


Inici / Ordinacions i Reglaments / Compra d'una parcel·la situada a la plaça Santa Anna

Compra d'una parcel·la situada a la plaça Santa Anna

Ordinació del 21-4-2021, de crèdit extraordinari per procedir a la compra d'una parcel·la situada a la plaça Santa Anna

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei de les finances comunals del 27 de juny del 2003;


Vista la voluntat de procedir a la compra de la unitat immobiliària amb referència cadastral 7U12240 "parcel·la antic Hotel Pla", situada a la plaça Santa Anna 2, AD700, a Escaldes-Engordany;


Atès que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;


El Comú d’Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l'article 71 de la Llei de finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 21 d'abril de 2021, aprova la següent Ordinació del 21-4-2021, de crèdit extraordinari per procedir a la compra d'una parcel·la situada a la plaça Santa Anna.


Article primer
Per fer front a la compra de la unitat immobiliària cadastral 7U12240 "parcel·la antic Hotel Pla" situada a la plaça Santa Anna 2, a Escaldes-Engordany, s'aprova un crèdit extraordinari, per un import de 500.000 €, destinat a la següent partida pressupostària de nova creació:
501-4591000-60000 "Adquisició de terrenys per a ús públic", 500.000€


Article segon
Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria.


Disposició final única


La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 21 d'abril de 2021