Ordinació del 19-5-2021, de crèdit extraordinari per realitzar una aportació per la reparació i conservació de patrimoni del Dodge Fargo

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei de les finances comunals del 27 de juny del 2003;

Vista la voluntat del Comú de procedir a l’aportació per a la reparació i conservació del vehicle Dodge Fargo dels anys 40 per tal de contribuir a preservar un element que forma part del patrimoni i de la història d’Andorra;

Atès que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 71 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 19 de maig de 2021, aprova la següent Ordinació de crèdit extraordinari, per realitzar una aportació per la reparació i conservació de patrimoni del Dodge Fargo, que s'articula com segueix:

 

Article primer

Per fer front a una aportació per la reparació i conservació de patrimoni del Dodge Fargo, s'aprova un crèdit extraordinari, per un import de 20.000 €, destinat a la següent partida pressupostària de nova creació:

 

  101-3360000-48224

    " Subvenció a altres entitats - Protecció          de patrimoni històric "

   20.000 €

 

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria.

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.