Inici / Decrets / Decret d'aprovació del pla especial pel desenvolupament de la unitat d’actuació UA-SUNC-04

Decret d'aprovació del pla especial pel desenvolupament de la unitat d’actuació UA-SUNC-04

Decret del 17-6-2021, d’aprovació del pla especial pel desenvolupament de la unitat d’actuació UA-SUNC-04, carrer de l’Obac, part baixa

                                                                                                              

Vist l’acord adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 8 de juliol de 2016, donant conformitat al projecte del Pla Especial de la unitat d’actuació UA-SUNC-04, carrer de l’Obac, part baixa, que inclou els terrenys situats sota l’avinguda del Fener i delimitats al nord per la mateixa avinguda, al sud per la carretera de l’Obac, per terrenys no urbanitzables i zona de risc geològic, a l’est per sòl urbà consolidat UA-SUC-55 i pel carrer Ciutat de Sabadell, i a l’oest per sòl urbà consolidat UA-SUC-25 i per límit de parròquia;

 

Vist que durant el termini d’informació pública al qual fou sotmès l’expedient mitjançant edicte publicat al BOPA núm. 40, de data 13 de juliol del 2016, no s’ha presentat cap al·legació en relació amb el mateix;

 

Vist que els informes que el Comú va requerir simultàniament als ministeris de Govern afectats per llurs competències sectorials són favorables a l’aprovació del Pla Especial;

 

Vistos els informes favorables emesos pel Comú en matèria urbanística, en relació al compliment dels tràmits i procediments preceptius establerts als articles 65, 66 i 67 del Reglament urbanístic;

 

Vist el que disposa l’article 67 del Reglament urbanístic, en relació als article 115, 116 i 117 de la LGOTU, relatiu a l’aprovació i publicació dels Plans Especials;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 17 de juny de 2021,

 

 

Decreta

 

Article 1

S’aprova el projecte de Pla Especial de la unitat d’actuació UA-SUNC-04 carrer de l’Obac, part baixa, que inclou els terrenys situats sota l’avinguda del Fener i delimitats al nord per la mateixa avinguda, al sud per la carretera de l’Obac, per terrenys no urbanitzables i zona de risc geològic, a l’est per sòl urbà consolidat UA-SUC-55 i pel carrer Ciutat de Sabadell, i a l’oest per sòl urbà consolidat UA-SUC-25 i per límit de parròquia; d’acord amb les previsions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial i les de la unitat d’actuació afectada.

 

Article 2

Es publica aquest Decret al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, junt amb la relació de propietaris afectats que figura a l’annex núm. 1, per tal que el Pla Especial sigui executiu a partir del mateix dia de la seva publicació.

 

Article 3

Conforme a l’article 67.4 del Reglament urbanístic, s’eleva a escriptura pública el projecte de reparcel·lació, acompanyat d’aquest Decret d’aprovació del Pla Especial i dels plànols del projecte de reparcel·lació en què es reflecteix la configuració de la nova situació i la titularitat de les finques resultants del procés urbanístic, així com els terrenys de cessió obligatòria a favor del Comú.

 

Article 4

Aquest Pla especial té el caràcter de document públic i tothom en tot moment pot consultar-lo.

 

 

D’acord amb l’article 146 de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme, contra aquest Decret es pot interposar recurs d’alçada davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme, dins d’un termini de tretze dies hàbils a comptar de la data de la notificació o de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 17 de juny de 2021.

 

  

Annex núm. 1

 

 

Relació de propietaris afectats pel Pla Especial de la unitat d’actuació UA-SUNC-04, carrer de l’Obac, part baixa:

 

 

  • Martí Tremosa Fité
  • Casa Muntanya Patrimonial, SL
  • Molines Immobles, SLU
  • Hoste Patrimonial, SL
  • Hortoland, SL
  • Comú d’Escaldes-Engordany

 

 

Escaldes-Engordany, 17 de juny de 2021.