Inici / Ordinacions i Reglaments / Suplement de crèdit pel concurs del sistema d'accessos als aparcaments

Suplement de crèdit pel concurs del sistema d'accessos als aparcaments

Ordinació del 27-7-2021, de suplement de crèdit a les partides del pressupost 2021 per a l'adjudicació de les millores del concurs pels serveis d'actualització i manteniment del sistema d'accessos de vehicles als aparcaments d'Escaldes-Engordany

 

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei de les finances comunals del 27 de juny del 2003;

Vist el que disposa l'article 72 de la Llei de finances comunals i l'informe emès pel servei d'Intervenció;

Vist que en data 17 de juny el Ple de Comú va adjudicar els serveis d’actualització i manteniment de la maquinària que conforma el sistema de control d'accessos de vehicles als aparcaments comunals, número d’expedient EDI/17, per un import sense IGI en l’actualització de  205.302,60 €.

Vist l'informe de proposta d'adjudicació de part de les millores per un import total sense IGI de 144.078,68 €.

Vist el crèdit pressupostari existent a la partida de pressupost destinada a la inversió de referència:

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la intervenció comunal i conforme a l’article 71 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 29 de juny de 2021, aprova la següent Ordinació de suplement de crèdit a la partida del pressupost 2021 per adjudicar les millores del concurs públic per a la contractació dels serveis d'actualització i manteniment de la maquinària que conforma el sistema de control d'accessos de vehicles als aparcaments d'Escaldes-Engordany, que s'articula com segueix:

 

Article primer

 

S'aprova un suplement de crèdit per adjudicar part de les millores proposades en el concurs d’aparcaments per un import total de 37.381,28 € a les següents partides:

 

301-131000-60381

"Equipaments d'aparcaments"- Administració central d' Aparcaments

  37.381,28 €

 

suplement de crèdit (sense IGI)

                       37.381,28 €

 

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria.

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 27 de juliol de 2021.