Inici / Ordinacions i Reglaments / Crèdit extraordinari per la compra dels locals a l'avinguda del Fener

Crèdit extraordinari per la compra dels locals a l'avinguda del Fener

Ordinació del 27-9-2021, de crèdit extraordinari per procedir a la compra de 122,74 m2 dels locals de la planta baixa de l'immoble en construcció a l'avinguda del Fener, 28

 

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei de les finances comunals del 27 de juny del 2003;

Vist que el Comú ha resolt favorablement la sol·licitud núm. 7091668, del 9 de setembre de 2021, de pagament en espècie per fer front a les despeses sobre el deute de l’impost de construcció i de la cessió econòmica obligatòria, en relació amb la sol·licitud de llicència d’obra major núm. 7082775 per executar el projecte de construcció d’un edifici plurifamiliar radicat a l’avinguda del Fener, 28;

Vist l’informe de valoració del pèrit de les unitats immobiliàries (tres locals) de referència;

Vist que es considera d’interès general la incorporació de la totalitat dels locals indicats a la sol·licitud núm. 7091668 com a equipaments per a la parròquia i que resten, una vegada calculat el pagament en espècie de l'impost de construcció i de la cessió econòmica obligatòria, un total de 122,74 m2 no inclosos en el mencionat pagament en espècie;

Atès que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 71 de la Llei de les finances comunals, en la la sessió de Consell del 27 de setembre de 2021, aprova la següent Ordinació de crèdit extraordinari per procedir a la compra de 122,74 m2 dels locals de la planta baixa de l'immoble en construcció a l'avinguda del Fener, 28, que s'articula com segueix:

 

Article primer

S’aprova el següent crèdit extraordinari per incorporar uns locals situats a l’avinguda del Fener, 28, als actius comunals com a equipaments:

501-9200000-60200

"Construccions per l’Administració general"

284.729,19 €

 

Total crèdit extraordinari

284.729,19 €

 

 

Article segon

La incorporació d’aquests béns dins dels actius comunals es finançarà con segueix:

201-9340000-87003

Romanent de tresoreria

284.729,19 €

 

Total finançament de crèdit pressupostari

284.729,19 €

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 27 de setembre de 2021.