Inici / Ordinacions i Reglaments / Reglament de voravies

Reglament de voravies

REGLAMENT PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LES VORAVIES

 

Vist l’article 155 de l’Ordinació General d’Urbanisme i Construcció, paràgraf 3r,i valorant la necessitat d’homologar i unificar els materials, els elements i les condicions per a la construcció de les voravies de la parròquia, el Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió celebrada el dia 26 de gener de 1995, ha aprovat el següent, Confirmat, modificat i ampliat en dates: 2 d’octubre de 1996 (1), 11 de desembre de 1996 (2) i 26 de gener de 1995 (3), 14 d’octubre de 1998 (3). Els articles de modificació i/o ampliació en qualsevol d’aquestes dates, porten la corresponent indicació en el text entre parèntesis a continuació del títol.

 

REGLAMENT PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LES VORAVIES

 

1.- Composició de la voravia. Les voravies s’han de construir a partir de la realització de les capes següents:

 

a) Preparació de forma

b) Capa de base de graves

c) Capa de suport de grava-ciment

d) Morter de col·locació

e) Paviment de terratzo homologat pel Comú.

 

2.- Preparació del terreny. El terreny ha d’estar sanejat de tot tipus de restes vegetals, anivellat i compactat de manera que doni un PROCTOR modificat del 95%. El seu perfil ha de ser paral·lel a la rasant del vial amb una tolerància màxima de 2 cm. La preparació de forma ha de tenir un gruix com a mínim de 50 cm.

 

3.- Capa de bases de graves. La capa de base de graves s’ha de preparar amb graves calcàries de les característiques següents:

 

- Granulometria: 0/31,5- Equivalent a sorra igual o superior a 40- Índex de plasticitat inferior a 6. L’obra s’ha de fer per bandes successives humidificades per obtenir a cada capa un PROCTOR modificat del 98%. El perfil ha de ser paral·lel a la rasant del vial amb una tolerància màxima d’un cm. El gruix de la capa base de graves ha de ser com a mínim de 30 cm.

 

4.- Capa de suport de grava-ciment (2). S’ha de preparar amb graves calcaries triturades i de ciment dosificat al 4%, l’aigua compresa entre 5% i el 6%, amb les característiques següents:

 

- Granulometría: 0/20- Equivalent a sorra igual o superior a 30

- Gruix mínim de 20 cm. L’obra s’ha de fer per bandes successives humitejades per obtenir en cada capa un PROCTOR modifica del 98%. El perfil ha de ser paral·lel a la rasant del vial amb una tolerància màxima d’un cm. Dins d’aquesta capa i per sota de la segona filada del paviment junt a la vorada, hi aniran tres tubs homologats de 65 mm de diàmetre, per a la canalització de l’enllumenat públic i enllumenat de Nadal, del tipus 'PVC corrugat flexible'd’acord amb el Reglament Electrotècnic de baixa tensió i un cable de coure nu, de 35 mm.

 

5.- Morter de col·locació. El morter ha de ser de ciment dosificat de 300 Kg de ciment per m3 de sorra, de 3 cm de gruix i resistència mitjana als 28 dies: 45 Kg/cm2.

 

6.- Paviment (1.2.3) El paviment de la voravia, en totes les zones de la Parròquia, exceptuant la zona núm.4, - camins-, ha de ser de peces de rajola de terratzo (sèrie PETRI, model R.251, PERGAMÍ-G, color negre basalt, textura d’acabat tipus 'PISSARRA', de 40 x 40 x 4 cm, col·locat a l’estesa amb morter de ciment, sense esquerdes, amb les característiques següents:

 

- Resistència a la flexió: > 4,0 Mpa.

- Resistència a la abrasió: < 20 mm

- Coeficient d’absorció d’aigua: < 6 %

- Càrrega de ruptura: > 4,5 KN

- Resistència a l’impacte: > 600 mm.

- El segellat de les juntes es realitzarà amb massa líquida de ciment, amb pigment del mateix color que el terratzo, com si es tractés d’un terratzo llis, prenent la màxima cura en la seva aplicació i neteja per sectors, amb la finalitat que quedin netes les textures i les ranures de les peces. Aproximadament cada 5 metres al llarg de la voravia, s’ha de col·locar una tira de granit en el sentit perpendicular a la vorada, del tipus blanc aurora, de 30 x 30 x 3 cm, sense esquerdes, textura flamejada, amb les següents característiques:

- Resistència a la compressió de 150 kg/cm²

- Coeficient d’absorció d’aigua de 1,5%, com a màxim.

- Resistència a la abrasió de 32 mm En tots els casos, en el moment de la sol·licitud d’autorització d’obra, els serveis tècnics del Comú fixaran el punt de situació de les tires per a la correcta relació amb el conjunt de la voravia de cada illa. La construcció dels guals es realitzarà amb els mateixos tipus de paviment establert per a les voravies, amb la disposició dels materials conforme a l’annex núm.3. Per evitar l’estacionament de vehicles damunt la voravia, es podrà col·locar piquets d’acer inoxidable del model homologat pel Comú, respectant una distància entre cada un d’ells de 3 metres.

7.- Vorada. Ha de ser de granit de granit gris de 25 x 25 cm i d’un metre de llargada, d’acord amb el dibuix assenyalat en el plànol annex número 1. El material ha de tenir les mateixes característiques especificades per les lloses de paviment de la voravia; la tolerància en les mides és d’un mm d’amplada i gruix i de 3 mm d’amplada i guix i de 3 mm de llargada.

8.- Regueró. Ha de ser de granit gris de 20 x 10 cm i d’un metre de llargada, amb una o dues peces per la col·locació i seguint el dibuix assenyalat en el plànol annex núm.1. Les característiques del material son les generals de granit esmentat en les lloses de paviment; les toleràncies ha de ser d’un mm d’amplada i gruix de 3 mm de llargada.

9.- Prohibicions. Per a la construcció de les voravies queda prohibida la utilització de qualsevol material i/o procediment de preparació diferents de les condicions que estableix el present reglament.

10.- Cessió de la voravia al Comú d’Escaldes-Engordany. Pel que afecta a totes les voravies construïdes amb anterioritat a la publicació d’aquest reglament, i amb el que estableix l’article 155 de l’Ordinació General d’Urbanisme i Construcció, el Comú d’Escaldes-Engordany no acceptarà la donació de cap voravia que no s’ajusti a les condicions, les característiques i els materials regulats pel present Reglament. Disposicions transitòries.

Primera.- El Comú d’Escaldes-Engordany per raó de plans específics d’embelliment de la parròquia, pot disposar el tractament de voravies amb elements diferents als previstos, sempre que concorrin raons degudament justificades. Queden definides com a zones a estudiar per ala redacció del pla d’embelliment les formades per:

- a) C/ Mn. Guillem Adellach i c/ de l’Obac

- b) Plaça Coprínceps i C/Nou

Disposició Final:

Única: Aquesta disposició entrarà en vigor d’acord amb l’article núm.9 del Codi de l’Administració.

ANNEX NÚM.4 Relació de carrers corresponents a la Zona 4:

Camí de la Font del gat

Camí de les Llaus

Plaça d’Engordany

Carrer de la Peletera

Carrer de la Canya

Carrer de la Font

Carrer de l’Anglada

Carrer del Pui

Camí d’Ensucaranes

La Drecera

Camí del Valira

Camí de la Grau

Camí del Roc

Camí del Prat de la Salita

Camí de l’Hort

Placeta de l’Obac

Camí de la Plan

Camí de la Font del Pui

Camí de Falgueró

Camí de l’Hort

Camí dels Vilars

Camí del Coll de Jou

Camí dels Vilars a Sant Romà

Camí de Can Diumenge

Camí de la Muntanya

Tots els camins de la Parròquia dins la zona Urbana

 

Els Carrers del Casc Antic