Inici / Ordinacions i Reglaments / Suplement de crèdit pressupostari per adjudicar part de la fabricació i subministrament de jardineres metàl·liques per a l’embelliment del vora riu

Suplement de crèdit pressupostari per adjudicar part de la fabricació i subministrament de jardineres metàl·liques per a l’embelliment del vora riu

Ordinació del 23-12-2021, de suplement de crèdit pressupostari per adjudicar part de la fabricació i subministrament de jardineres metàl·liques per a l’embelliment del vora riu

 

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei de les finances comunals del 27 de juny del 2003;

Vist el que disposa l'article 72 de la Llei de finances comunals i l'informe emès pel servei d'Intervenció;

Vist l'informe de proposta d'adjudicació de part de la fabricació i subministrament de jardineres metàl·liques per a l’embelliment del vora riu de la parròquia d’Escaldes-Engordany per un import total de 27.933,60 € (IGI inclòs);

Vist el crèdit pressupostari existent a la partida de pressupost destinada a la inversió de referència:

502-1710000-60780

"Àrees verdes i parcs" de Medi Ambient

                           25.000,00 €

 

crèdits disponibles

                           25.000,00 €

 

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme amb l’article 71 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell celebrada en data 23 de desembre de 2021, aprova la següent Ordinació de suplement de crèdit a la partida del pressupost 2021 per adjudicar part de la fabricació i subministrament de jardineres metàl·liques per a l’embelliment del vora riu de la parròquia d’Escaldes-Engordany, que s'articula com segueix:

Article primer

S'aprova un suplement de crèdit per adjudicar part de  fabricació i subministrament de jardineres metàl·liques per a l’embelliment del vora riu de la parròquia d’Escaldes-Engordany, per un import total de 2.933,60 €, a les següents partides:

502-1710000-60780

"Àrees verdes i parcs" de Medi Ambient

                             2.933,60 €

 

crèdits disponibles

                             2.933,60 €

 

Article segon

Aquest es finançarà mitjançant la minoració de crèdit de la següent partida:.

501-4320003-61200

Millora d'edificis de Projecte Engolasters

-  2.933,60 €

 

minoració de crèdit

-  2.933,60 €

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 23 de desembre de 2021