Suplement de crèdit pels treballs de reforma de les plantes -3, 4 i la coberta de Casa Comuna

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei de les finances comunals del 27 de juny del 2003;

Vist el que disposa l'article 72 de la Llei de finances comunals i l'informe emès pel servei d'Intervenció;

Vist el crèdit plurianual aprovat amb la memòria de pressupost 2021 de Reforma de la planta baixa, primera i segona i adequació de les plantes tercera i quarta de Casa Comuna per un total de 1.200.000€:

  • Exercici 2020             000 €
  • Exercici 2021             000 €

Vista la proposta del Departament d’Urbanisme i del Servei d’Arxiu Comunal d’avançar en la reforma de l’arxiu comunal de la planta -3;

Vist d’edicte de data 22 de novembre de 2021, de concurs públic pels treballs de reforma de les plantes -3, 4 i la coberta de Casa Comuna;

Vista la proposta de la mesa de contractació sobre l’adjudicació dels treballs de reforma de les plantes -3, 4 i coberta de Casa Comuna per un import total amb IGI de 874.612,47€, part d’arquitectura i d’instal·lacions;

Vist el crèdit pressupostari existent a la partida de pressupost destinada a la inversió de referència:

501-9201020-61200

Millora d'edificis Casa Comuna

      389.284,32 €

 

crèdits disponibles

      389.284,32 €

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 71 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 30 de desembre de 2021, aprova la següent Ordinació de suplement de crèdit pels treballs de reforma de les plantes -3, 4 i la coberta de Casa Comuna, que s'articula com segueix:

Article primer

S'aprova un suplement de crèdit per adjudicar part dels treballs de reforma de les plantes -3, 4ª i coberta de Casa Comuna. per un import total de 169.252,68 € a les següents partides:

501-9201020-61200

Millora d'edificis Casa Comuna

      485.328,15 €

 

suplement de crèdit

      485.328,15 €

 

Article segon

Aquest es finançarà mitjançant la minoració de crèdit de la següent partida:.

501-4501003-61702

Millora d'espais públics - Caldes gestió del territori

   -  485.328,15 €

 

minoració de crèdit

   -  485.328,15 €

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 30 de desembre de 2021.