Inici / Ordinacions i Reglaments / Reglament de la deixalleria comunal

Reglament de la deixalleria comunal

Reglament de la deixalleria comunal de la parròquia d’Escaldes-Engordany

Exposició de motius


Atenent el que disposa la Llei de residus 25/2004 de data 14 de desembre i el Decret de 14 de maig de 2008, de modificació del reglament d’exportació de residus respecte a les condicions d'exportació,


Atenent que és d'interès general evitar la contaminació ambiental i la degradació del paisatge, així com l'abandonament incontrolat de residus sòlids, promovent els mitjans de gestió més eficaços per a la recollida d'aquests residus i la seva ordenació; el Comú d’Escaldes-Engordany disposa, en el terme de la parròquia, d'una deixalleria com a mesura necessària per assolir les esmentades finalitats.


Per tal de regular les condicions de funcionament intern d'aquesta infrastructura així com les relacions amb els ciutadans de la parròquia, el Comú d’Escaldes-Engordany, en el marc de les seves competències, per acord de data 23 de desembre de 2008 aprova el present Reglament de la deixalleria de la parròquia d’Escaldes-Engordany.


Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte establir i regular les condicions generals de funcionament i utilització del servei de deixalleria comunal, així com les relacions entre aquesta i els seus usuaris; la intenció del present reglament és establir els drets i les obligacions bàsiques de l'Administració i dels ciutadans.


Els objectius fonamentals a assolir per la deixalleria són: Acceptar de manera selectiva els diferents residus domèstics, per tal de permetre la seva valorització o, en cas que aquesta no sigui possible, la seva correcta gestió i eliminació.Extreure de la brossa domèstica inorgànica els materials perillosos per gestionar-los de manera correcta. Col·laborar en la supressió dels abocaments incontrolats de residus domèstics, permetent l'aportació de materials de difícil ubicació per als usuaris.


Article 2. Àmbit territorial

El servei de deixalleria és per residus provinents de l’ús domèstic i, per tant, abastarà els veïns de la parròquia d’Escaldes-Engordany, els quals podran utilitzar-lo, en els termes del present Reglament, i en tot cas, s’entendrà com a veïns totes aquelles persones físiques residents de la Parròquia.

Queden exclosos els residus provinents de les activitats comercials i industrials.

Article 3. Categoria i ubicació de la deixalleria.

Es defineix com una deixalleria de tipus bàsic de 778 m2 de superfície construïda i està ubicada a l’Avinguda del Pessebre, núm.60, d’Escaldes-Engordany.

Article 4. Limitacions d’accés a la deixalleria.

a) Queda prohibit l’accés a la deixalleria fora de l’horari d’obertura de la instal·lació.

b) L’accés a la deixalleria estarà limitat als vehicles, turismes i furgonetes amb un màxim de pes autoritzat de 3.500 Kg. D’aquesta limitació queden exclosos els camions de transport dels contenidors i vehicles autoritzats.

c) L’accés a la deixalleria i les operacions d’abocament dels residus dins dels contenidors específics, i les maniobres dels vehicles es faran sota l’exclusiva responsabilitat dels usuaris, quedant totalment alliberat el Comú d’Escaldes-Engordany de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar d’una manipulació indeguda dels residus al ser traslladats i abocats pels usuaris o d’una maniobra indeguda del conductor del vehicle.

d) Els usuaris han de respectar en tot moment les normes i indicacions de funcionament de circulació dins la deixalleria; els usuaris han d’entrar dins la deixalleria amb els seus vehicles per a poder abocar correctament els residus per evitar no entorpir la circulació del carrer.

e) En cap cas, els usuaris tindran accés al lloc d’emmagatzematge de residus perillosos.

La deixalleria acceptarà inicialment els residus indicats a l'article 6 del present reglament. No obstant això, i atenent la demanda i les necessitats del servei, aquesta relació es podrà modificar per acord de la Junta de Govern, donat que no té la consideració de modificació substancial del present reglament.

Els usuaris de la deixalleria lliuraran directament a la deixalleria comunal els residus admesos.


Article 5. Modalitat de la gestió.

La deixalleria serà gestionada pel Departament de Medi Ambient de l'Hble. Comú de la Parròquia d’Escaldes-Engordany. El servei prestat per la deixalleria és de caire gratuït.


Malgrat aquesta gratuïtat i atenent al volum, la complexitat i la dificultat de tractament d’alguns residus, es podrà establir preus públics per determinats residus mitjançant l'ordenació de preus públics de la parròquia.


Article 6. Residus admissibles.

Els usuaris de la deixalleria podran aportar, prèviament classificats, els següents materials:


Residus especials:

Tots aquests residus, tan sols podran ser emmagatzemats i manipulats per operaris de la deixalleria.

Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri. S’evitarà que es trenquin en la seva manipulació. L’encarregat de la deixalleria els emmagatzemarà en un lloc cobert i sec, a l’espera de transportar-los a un lloc on seran tractats correctament. Cal informar l’usuari de la conveniència d’aportar els fluorescents en les caixes de cartró originàries, com a mesura de protecció. Es seguirà el mateix procediment per a les làmpades de mercuri.

Rodes i pneumàtics. Es lliuraran a la deixalleria preferiblement sense llànties.

Bateries. S’emmagatzemaran, per part de l’encarregat, en un lloc tancat i sec, evitant el vessament de líquids que contenen. A la deixalleria, les bateries es dipositaran dins de contenidors adequats. En qualsevol cas, cal evitar que els possibles vessaments de líquids afectin el sòl amb l’ús de cubetes de seguretat.

Residus especials en petites quantitats. S’entén dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, tots ells correctament identificats i tancats. S’ha d’evitar el seu vessament en manipular-los. Cal advertir l’usuari de la inconveniència de barrejar materials de característiques diferents. L’encarregat s’ocuparà d’emmagatzemar-los en un lloc cobert en el mateix recipient aportat per l’usuari i amb cubetes de seguretat a sota.

Piles. L’usuari lliurarà les piles, garantint una bona separació entre piles botó i les altres, ja que el tractament que reben és diferent.

Electrodomèstics amb CFC. S’ha d’evitar que es trenqui el circuit de refrigeració en manipular-los. S’emmagatzemaran, per part de l’encarregat drets i, a poder ser, en una sala tancada i seca.

Oli mineral usat. Els olis usats de cotxes i maquinària diversa no es poden barrejar amb els olis vegetals. S’ha d’evitar el seu vessament en manipular-los. Si el contenidor usat no disposa de sistema per a recollir els vessaments, cal usar cubeta de seguretat.

Oli vegetal, oli de fregir. No s’han de barrejar amb els olis minerals. Han de ser emmagatzemats amb les mateixes mesures que els minerals.

Medicaments caducats: Els medicaments s’han de dipositar amb el seu envàs original per a poder identificar correctament el seu contingut.

Aerosols: S’emmagatzemaran en una zona coberta, on no rebin cops ni fregaments, a poder ser amb el tap posat.

Tòners de fotocopiadores i altres sistemes d'impressió. Els tòners han de ser lliurats dins de bosses tancades de plàstic i en els seus envasos originals.

Productes amb mercuri. L’usuari haurà de dur els termòmetres i baròmetres amb tota la seguretat exigibles, tot i prevenint a l’encarregat de la perillositat dels mateixos.

Extintors: L’usuari ha de dur el seu extintor sense haver estat perforat ni manipulat.

L’encarregat disposarà de material preventiu per a poder realitzar aquesta feina sense riscos, com ara ulleres de protecció, mascareta i guants.

Residus reciclables o reutilitzables:

Aquest tipus de residus, seran dipositats directament pels usuaris als seus contenidors corresponents, assessorats i ajudats, si fos necessari, per l’operari de la deixalleria.

· Paper i cartró: L’usuari ha de plegar les caixes de cartró, per tal de reduir l’espai ocupat per aquest material i optimitzar la capacitat del contenidor i el seu transport. · Vidre: S’ha de garantir la separació del vidre pla, dels envasos, dels miralls i del vidre armat. El vidre armat es dipositarà en el contenidor de runes. Si el vidre pla arriba emmarcat, l’encarregat de la deixalleria l’haurà de trencar i dipositar el marc al contenidor corresponent; el vidre mirall i el vidre pla es separaran en dos contenidors diferents. El vidre dels envasos es diposita en el seu contenidor específic de color verd.· Plàstic: S’ha de garantir la separació entre els envasos de plàstic, que es dipositen en el seu contenidor específic de color groc i la resta de plàstics que són dipositats en contenidors a part. · Ferralla i metalls: Es fa la recollida de diversos tipus de materials, però la separació anirà a càrrec de l’encarregat de la deixalleria, ja que la capacitat per reconèixer els diferents materials no sempre és possible per part del ciutadà.· Brics: S’efectuarà la recollida separada en el contenidor corresponent de color groc.· Tèxtil: Es separa entre roba de segona mà i sabates que es poden reutilitzar, i material tèxtil de rebuig, es dipositen ambdós tipus en contenidors diferents.· Fusta: Es farà la separació en cas que es pugui valoritzar la mateixa. Si es reben palets en bon estat, es separaran per al seu reciclatge.· Electrodomèstics sense CFC: Es poden considerar voluminosos o de ferralla, segons el seu component majoritari; es farà una separació en cas que es puguin valoritzar els mateixos.· Materials electrònics: Tots aquells aparells que puguin tenir un component electrònic en el seu interior (ràdios, ordinadors, vídeos, telefonia mòbil); separant-se en els diferents contenidors específics.

Residus valoritzables:

Voluminosos (mobles, matalassos): cal preveure el seu possible

desballestament per tal d’extreure’n les parts valoritzables.

En general, la manipulació dels residus esmentats anteriorment, s’haurà d’efectuar de manera que la separació dels diferents materials catalogats sigui efectiva.


Article 7. Residus no admissibles.

No s'admetran sota cap concepte els següents materials:

· Residus barrejats.

· Matèria orgànica.

· Residus industrials.

· Residus radioactius.

· Residus no identificats.

· Animals morts o restes d'animals.

· Residus ramaders i agrícoles.

· Residus sanitaris.

· Residus de jardineria.

· Runes i restes d’obres.

· Residus procedents de decomissos.


Per a d'altres materials no especificats en aquest Reglament el Departament de Medi ambient tindrà facultat per acceptar o refusar els mateixos, en funció de la seva naturalesa i les seves capacitats de tractament i emmagatzematge.

Article 8. Horari i dies de servei.

L'horari d'obertura i tancament de la deixalleria s'adaptarà a les necessitats de funcionament de la instal·lació i del propi servei.

En l'actualitat l'horari d'obertura serà: de dilluns a dissabte de les 10 hores a les 13 hores i de les 15,30 hores a les 20,30 hores, excepte festius nacionals i parroquials. Qualsevol canvi en l'horari d'atenció al públic serà publicat mitjançant el corresponent avís.


Article 9. Personal de la deixalleria.

Són obligacions del personal de la deixalleria:

· L'obertura i el tancament de la instal·lació fixades.

· La seva presència al llarg de tot l'horari de servei i en totes les fases de tractament.

· El control general de funcionament de la deixalleria.

· El control de la gestió de la deixalleria, mitjançant l'actualització del llibre registre de les entrades i les sortides.

· L'atenció i la informació als usuaris.

· La correcta disposició dels materials en els diferents contenidors.

· Donar una imatge correcta de la deixalleria pel que fa a la neteja i el manteniment, tant interior com exterior.

· Donar una imatge personal correcta i mantenir un bon comportament tant en lo que fa a la higiene personal com al bon tracte i assessorament dels usuaris de la deixalleria.
Article 10. Prohibicions.

· No es pot emmagatzemar ni dipositar cap material fora de la deixalleria.

· Resta prohibit fumar dins de la deixalleria.

· Resta prohibit dipositar materials fora dels horaris establerts en el present Reglament, o d'aquells que es puguin fixar en el futur.

· Resta prohibit pels usuaris l’accés al magatzem de materials perillosos.

· No es pot circular per la deixalleria de forma temerària o que pugui posar en perill les persones usuàries o el personal encarregat de la mateixa.
Article 11. Altres especificacions

La deixalleria ha d'incorporar les mesures necessàries contra incendis, d'acord amb la legislació vigent, així com també les mesures adients de salubritat i higiene pròpies per aquestes instal·lacions.


Article 12. Funcionament de la deixalleria.

En el moment que l'usuari arribi a la deixalleria el personal de la instal·lació haurà de comprovar la identitat de la persona i que els materials aportats siguin acceptables a la instal·lació, segons el que disposa el present reglament i altre legislació vigent.
Si es tracta de materials acceptats, l'encarregat registrarà les dades necessàries de l'usuari en una fitxa d'entrada a la deixalleria i acceptarà els materials, en cas contrari informarà l'usuari del motiu pel qual es refusa el material.

Si els materials aportats són residus especials, l'encarregat els haurà de dipositar ell mateix en els contenidors adequats. Si es tracta d'altres materials informarà l'usuari d'on i com els ha de dipositar.

Article 13. Control de la gestió i manteniment de la deixalleria.

Pel control de l'activitat de la deixalleria, s’obrirà un llibre registre, en el qual s'hauran d'efectuar les següents anotacions:

· Inscripció d'entrada de residus: que haurà de contemplar obligatòriament la identitat del dipositant, el tipus de residu dipositat, el seu estat i la quantitat aproximada.

· Inscripció de sortida de materials: que haurà de contemplar obligatòriament el destí dels mateixos, el tipus, la quantitat, i el tractament rebut si fos el cas, així com la identitat de la persona prenedora.

· Inscripció d'incidències especials.

Tanmateix, el personal de la instal·lació haurà de portar un llibre de control del manteniment de la instal·lació, amb menció de les incidències en aquest aspecte i anotació de les revisions higièniques que corresponguin.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial del Principat d'Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general

A la vila d’Escaldes-Engordany, 23 de desembre de 2008.