Inici / Ordinacions i Reglaments / Reglament exempcions fiscals i altres mesures de caràcter social

Reglament exempcions fiscals i altres mesures de caràcter social

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, Capítol II, secció primera, article 5.1,

Vista la Llei de finances Comunals, Capítol II, Preus Públics, article núm. 42, aplicació i gestió, apartat 2n,

Vista l’Ordinació tributaria de data 5 de març del 2004 modificada per l’Ordinació aprovada en data 28 de desembre del 2006,

Vista l’Ordinació sobre Preus Públics de data 10 de febrer del 2006,modificada per l’Ordinació aprovada en data 28 de desembre del 2006,

Vista l’Ordinació del pressupost econòmic aprovat per a l’exercici 2009, capítol 60000 – 105 – 24216, Ajudes Socials,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 23 de desembre del 2008, aprova MODIFICAR i REFONDRE EL REGLAMENT D’EXEMPCIONS FISCALS DE CARACTER SOCIAL, adoptat en data 28 de desembre del 2006, el qual queda redactat en els següents termes:

REGLAMENT D’EXEMPCIONS FISCALS I ALTRES MESURES DE CARACTER SOCIAL,

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En la seva exposició de motius, la Llei 10/2003, de 27 de juny, de les finances comunals reitera els principis, ja establerts en la Constitució, d’igualtat, de territorialitat, coordinació, legalitat i generalitat dels tributs i impostos.

L’article 11.c de la mateixa llei defineix la igualtat 'de tal manera que els ciutadans han de tenir la possibilitat d’accedir a un nivell de servei similar tendint a fer un esforç fiscal equivalent.'

Ressurt clarament de la pràctica administrativa comunal duta a terme aquests darrers anys que algunes famílies i persones que resideixen de manera permanent a la parròquia d’Escaldes-Engordany no poden accedir a certs serveis comunals, per ser la contraprestació econòmica que se’ls demana molt superior als seus ingressos habituals.

Per a aquestes famílies i persones, el Comú d’Escaldes-Engordany considera que s’ha d’anar més enllà de la cobertura de les necessitats mínimes bàsiques assegurada pel Govern a tenor de les disposicions del Reglament de les Prestacions d’assistència social, atès que necessiten altres ajudes que els poden ser aportades a nivell comunal, en el marc de la solidaritat social.

D’una part, aquestes famílies i persones necessiten ser eximides d’algunes taxes o impostos comunals que els suposen una càrrega econòmica insuportable en relació amb els seus escassos mitjans de subsistència: es tracta en particular de les taxes sobre la higiene pública i sobre l’enllumenat públic i del foc i lloc. Per aquesta raó s’ha modificat l’Ordinació Tributària, preveient la possibilitat d’exempcions per a aquests casos.

D’altra part, sembla molt important permetre a aquelles famílies, i en especial als menors d’edat, accedir gratuïtament o amb una participació econòmica reduïda, als serveis i activitats organitzats pel Comú d’Escaldes-Engordany, sempre amb la finalitat que puguin viure de manera digna i integrada en la societat andorrana. Per aquest motiu s’ha procedit a una modificació de l’Ordinació sobre Preus Públics, preveient la possibilitat de tarifes reduïdes o, fins i tot, de gratuïtat per als serveis i activitats comunals més emblemàtics, com són l’escola bressol, l’ajuda domiciliària, les piscines comunals, les escoles esportives, els tallers de l’Espai lleure i les activitats d’estiu per a infants.

Finalment, el Comú creu oportú, en funció de les seves possibilitats econòmiques, poder ajudar temporalment a persones en situació d’atur i amb economies familiars molt febles, retribuint-los a canvi de la prestació d’un servei de caràcter social i a benefici de la col·lectivitat.

Nogensmenys, la decisió d’eximir del pagament de taxes, d’acordar l’accés a un servei o activitat del Comú d’Escaldes-Engordany gratuïtament o a un preu reduït, o de contractar una persona per a prestar un servei de caràcter social només pot ser presa en virtut de l’aplicació de criteris econòmics i socials objectius i constants, i segons un procediment administratiu transparent.

A raó de tots els motius abans esmentats, el Comú d’Escaldes-Engordany aprova el present reglament.

Capítol I - Disposicions generals

Article 1 - Objecte

El present reglament té per objecte un desplegament específic de l’Ordinació Tributària i de l’Ordinació de Preus Públics del Comú d’Escaldes-Engordany destinat a regular el procediment, els requisits i les modalitats d’exempció de taxes i impostos així com l’accés gratuït o a preus reduïts a diferents activitats i serveis comunals per a famílies i persones en situació de necessitat. Es tracta en particular de llistar de manera exhaustiva les exempcions que el Comú d’Escaldes-Engordany podrà atorgar, de contemplar els requisits que hauran de complir les famílies i persones per obtenir-les, i d’establir el procediment adequat.

El present Reglament també te per objecte fixar les condicions i criteris per a la prestació d’un servei de caràcter social per a la comunitat.

Article 2 - Naturalesa de les mesures de caràcter social:

2.1 Totes les exempcions decidides pel Comú d’Escaldes-Engordany en aplicació de les disposicions del present reglament tenen el caràcter d’ajudes socials i una durada temporal limitada a un màxim d’un any, renovable prèvia sol·licitud, fins que les condicions socioeconòmiques del sol·licitant no millorin.

2.2 Totes les prestacions de serveis per a la comunitat ofertes pel Comú d’Escaldes-Engordany en aplicació de les disposicions del present reglament tenen el caràcter d’ajudes socials. Aquests serveis temporals no requereixen cap qualificació especial, estan fora del manual d’ocupacions tipus, així com del concurs de mèrits previst al Capítol II de l’Ordinació de la funció pública.

En tot cas, el nombre de serveis a prestar, estarà en funció de les possibilitats econòmiques del Comú. Per tant, no es pot garantir que totes les sol·licituds presentades siguin ateses, encara que els sol·licitants compleixin tots els requisits exigits en el present Reglament.

Article 3 – Finalitat de les mesures socials:

Les exempcions i altres mesures socials que s’atorguin tenen per finalitat assegurar als seus beneficiaris una vida més digna i una millor integració en el teixit social andorrà.

Article 4 – Beneficiaris:

Per ser beneficiaris de les exempcions i altres mesures socials atorgades pel Comú d’Escaldes-Engordany, els sol·licitants han de residir de manera permanent i efectiva a la parròquia d’Escaldes-Engordany des de fa almenys un any, immediatament anterior a la data de la presentació de la sol·licitud d’exempció o d’ajuda i acreditar trobar-se en estat de necessitat reconeguda.

Article 5 – Requisits generals:

Els requisits exigits són els següents:

1) Acreditar la identitat.

2) Acreditar la nacionalitat i estat civil.

3) Acreditar la residència legal al Principat d’Andorra.

4) Acreditar la residència permanent i efectiva a la parròquia d’Escaldes-Engordany des d’almenys un any a la data de la sol·licitud.

5) Acreditar l’estat de necessitat reconeguda.

Capítol II – Exempcions de taxes:

Article 6 - Exempció de la taxa sobre la higiene pública:

En aplicació de les disposicions de l’article 9.7. de l’Ordinació Tributària, el Comú d’Escaldes-Engordany exempta del pagament de la taxa sobre higiene pública a tots els residents d’edat compresa entre divuit i seixanta-cinc anys que compleixen els requisits detallats a l’article 5 del present reglament.

Article 7 - Exempció de la taxa sobre l’enllumenat públic

En aplicació de les disposicions de l’article 11.7. de l’Ordinació Tributària, el Comú d’Escaldes-Engordany exempta del pagament de la taxa sobre l’enllumenat públic tots els residents d’edat compresa entre divuit i seixanta-cinc anys que acrediten complir els requisits detallats a l’article 5 del present reglament.

Article 8 - Exempció de l’impost tradicional del foc i lloc.

En aplicació de les disposicions de l’article 17.8. de l’Ordinació Tributària, el Comú d’Escaldes-Engordany exempta del pagament de l’impost tradicional del foc i lloc tots els residents d’edat compresa entre divuit i seixanta-cinc anys que acrediten complir els requisits detallats a l’article 5 del present reglament.

Capítol III – Accés gratuït o a preu reduït a activitats i serveis organitzats pel Comú:

Article 9 – Determinació de les activitats i serveis susceptibles de ser oferts a preu reduït o a títol gratuït i limitació d’accés:

9.1. En aplicació de les disposicions de l’article 5 de l’Ordinació sobre Preus Públics, els serveis i activitats susceptibles de ser oferts pel Comú d’Escaldes-Engordany a preu reduït o a títol gratuït als sol·licitants que acrediten complir els requisits de l’article 5 del present reglament són els següents:

1) Escola bressol.

2) Servei d’ajuda domiciliària.

3) Piscines comunals.

4) Escoles esportives de tot tipus.

5) Activitats i tallers de l’Espai Lleure per a infants.

6) Activitats i esports d’estiu per a infants.

9.2. Es limita l’accés a una activitat o servei per persona i per trimestre, salvat el cas dels menors d’edat que podran beneficiar-se de dues activitats per persona i per mes.

9.3. La renovació de l’ajuda quant al preu o de la gratuïtat o l’obtenció d’una nova ajuda queden condicionades en tots els casos a l’obtenció d’un certificat d’assistència a l’activitat sol·licitada lliurat per la persona responsable de l’activitat o servei.

Article 10 – Principi general d’accés a preu reduït a activitats i serveis organitzats pel Comú:

A proposta del Cap del Departament d’Administració, el Comú d’Escaldes-Engordany atorga a totes aquelles persones que acrediten complir amb els requisits de l’article 5 del present reglament, unes tarifes reduïdes del 50 % als serveis i activitats ressenyats a l’article 9 del present reglament.

Article 11 – Accés gratuït a activitats i serveis organitzats pel Comú:

A proposta expressament motivada del Cap del Departament d’Administració, el Comú d’Escaldes-Engordany pot acordar la gratuïtat total de les activitats i serveis abans esmentats a l’article 9 del present reglament.

Capítol IV – Prestació de serveis de caràcter social i en benefici de la col·lectivitat:

Article 12 – Requisits específics

Aquests serveis van destinats a les persones que, a més de reunir els requisits contemplats a l’article 5, compleixen totes les condicions següents:

· Ser de nacionalitat andorrana o d’altra nacionalitat però amb autorització de treball en vigor.

· Trobar-se en situació d’atur, per una causa no imputable al sol·licitant.

· Ser major de 18 anys i menor de 65 anys

· Figurar inscrit al servei d’ocupació del Principat d’Andorra i no haver rebutjat cap oferta de treball formulada pel mateix servei.

· No ser titular de béns immobles que produeixin rendiments arrendataris.

Article 13 – Característiques dels contractes de prestació de serveis:

13.1. Les condicions generals del contracte de prestació de serveis seran les següents:

1. El contracte que s’establirà serà de caràcter temporal.

2. La durada de la contractació per a la prestació de serveis serà determinada, però no podrà en cap cas ni excedir els nou mesos ni superar el 31 de desembre del 2009.

3. Seran motius de resolució immediata del contracte amb el Comú, amb independència del temps transcorregut:

a)L’oferiment de qualsevol lloc de treball per part del servei d’ocupació del Principat d’Andorra.

b)La realització, durant el termini contractual, de qualsevol altra ocupació remunerada, ni que sigui a temps parcial.

c) Qualsevol modificació de les condicions essencials o millora de la situació econòmica que havien dut a l’atorgament del contracte.

d)L’incompliment de qualsevol de les clàusules generals del contracte.

La concurrència de qualsevol d’aquests motius es considerarà legalment com a 'justificació adequada per part de l’administració' per acabar la relació contractual de caràcter temporal amb anterioritat al termini establert en el contracte.

4. El contracte preveurà una clàusula específica que permetrà al Comú efectuar la comprovació, en tota la durada contractual, de les dades i situació laboral i econòmica de la persona contractada, a través de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, el servei d’ocupació i/o altres serveis d’assistència social, i obligarà la persona contractada a facilitar-li, a l’efecte, tota la documentació que li sigui sol·licitada.

13.2. La signatura prèvia del contracte és imprescindible per a l’inici de la prestació de serveis.

Capítol V – Sol·licitud d’obtenció i creació de fitxer de dades:

Article 14 – Procediment d’obtenció

14.1. Els interessats han d’omplir i presentar al Servei de Tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany una sol·licitud escrita segons el model preestablert.

14.2. Juntament amb la sol·licitud, els interessats han de presentar, en tots els casos, els documents següents:

1) Per acreditar la seva identitat, una còpia del document d’identitat.

2) Per acreditar la seva nacionalitat i estat civil, una còpia del passaport i, si escau, del llibre de família.

3) Per acreditar la residència legal al Principat d’Andorra, un original del certificat oficial lliurat pel Servei d’Immigració. Per acreditar la residència a la Parròquia d’Escaldes-Engordany, el certificat corresponent lliurat pel Comú.

4) Per acreditar l’estat de necessitat reconeguda, una còpia de l’enquesta favorable del Departament d’Assistència Social del Ministeri competent en matèria de Salut i Benestar.

5) Si es tracta de la renovació d’una ajuda per a un servei o una activitat, el certificat d’assistència lliurat per la persona responsable de l’activitat.

14.3. Per sol·licitar la prestació d’un servei de caràcter social, els interessats han de presentar, juntament amb la seva sol·licitud, els documents esmentats a l’apartat anterior així com els justificatius complementaris següents:

1) Acreditació de la inscripció al servei d’ocupació del Principat d’Andorra.

2) Acreditació de la situació d’atur, mitjançant còpia de la carta d’acomiadament i de l’extracte de punts de la CASS.

3) En el seu cas, acreditació de la suma total dels altres ingressos de la família.

4) Certificat d’antecedents penals.

14.4. Si, a més a més de les exempcions de taxes i impost, els sol·licitants estan interessats en obtenir un preu reduït o una gratuïtat sobre alguna activitat o servei comunal previst a l’article 9 del present reglament, hauran de fer constar a la sol·licitud de manera precisa quina és l’activitat o servei del qual es volen beneficiar, i acreditar si el beneficiari és menor d’edat o no.

14.5. En matèria d’exempcions fiscals, la sol·licitud i els documents que l’acompanyen faran l’objecte d’un estudi i posterior informe del Cap del Departament d’Administració, el qual efectuarà la proposta que estimi oportuna al Comú d’Escaldes-Engordany.

14.6. Per poder realitzar un servei en benefici de la comunitat, la sol·licitud i els documents que l’acompanyen faran l’objecte d’un estudi i posterior informe del Cap del Departament de Recursos Humans, el qual efectuarà la proposta que estimi oportuna a la Comissió d’ajudes socials. La Comissió d’ajudes socials, per prendre les seves decisions, tindrà en compte els criteris següents:

1. La persona no ha de disposar de cap altra font d’ingressos a nivell familiar. En el cas d’existir altres fonts d’ingressos, aquestes no han de superar l’import fixat pel Govern.

2. Tenen preferència aquelles persones amb fills menors d’edat al seu càrrec.

3. Es prioritza el major termini de residència al Principat d’Andorra.

14.7. La denegació d’una sol·licitud haurà de ser motivada i podrà ser susceptible de recurs per la via administrativa i contenciosa.

Article 15 – Creació i regulació del fitxer 'beneficiaris d’exempcions fiscals i altres mesures de caràcter social del Comú d’Escaldes-Engordany':

15.1. Es crea el fitxer de dades personals de beneficiaris d’exempcions fiscals i altres mesures de caràcter social del Comú d’Escaldes-Engordany, el qual quedarà sotmès en tot moment a les disposicions legals en matèria de protecció de dades.

15.2. La denominació del fitxer és la següent: 'exempcions fiscals i altres mesures de caràcter social del Comú d’Escaldes-Engordany'.

15.3. La finalitat del tractament del fitxer és la valoració dels expedients per a l’atorgament de les exempcions de taxes i impostos, o de prestació de serveis de caràcter social previstos en el present reglament.

15.4. Les fonts d’obtenció de dades són la pròpia persona interessada, el Departament d’Administració i/o de Recursos Humans del Comú d’Escaldes-Engordany, els serveis socials del Govern, i quan escau, el servei d’ocupació del Principat d’Andorra i la CASS.

15.5. La tipologia de dades que contindrà el fitxer seran les següents: nom, cognoms, estat civil, nacionalitat, tipus de residència atorgat pel Servei d’Immigració, passaport, adreça, telèfon, correu electrònic i dades de tipus econòmic i social.

15.6. Aquestes dades podran ser intercanviades en el seu cas amb els serveis socials del Govern o d’un altre Comú.

15.7. La persona responsable de la custòdia del fitxer i a qui es podrà sol·licitar el dret d’accés i de rectificació és el Cap del Departament d’Administració del Comú d’Escaldes-Engordany.

Capítol VI - Extinció de les mesures de caràcter social:

Article 16 – Causes d’extinció:

16.1. Les exempcions previstes en el present reglament s’extingeixen en els casos següents:

1) Quan el sol·licitant deixa de residir a la parròquia d’Escaldes-Engordany

2) Quan el sol·licitant deixa de trobar-se en estat de necessitat

3) Quan finalitza el termini de l’activitat o servei acordat.

4) Per a les activitats i serveis, quan es comprova la manca d’assistència injustificada per part del sol·licitant.

5) Si, per qualsevol motiu que sigui, l’activitat o el servei deixi de ser prestat pel Comú d’Escaldes-Engordany.

6) Per la prestació de serveis de caràcter social, per resolució del contracte per qualsevol de les causes contemplades en el present Reglament, o per venciment del termini del mateix.

16.2. A proposta del Cap del Departament d’Administració, el Comú d’Escaldes-Engordany decideix l’extinció de les exempcions acordades, mitjançant resolució motivada que serà notificada al beneficiari i susceptible de recurs per la via administrativa i contenciosa.

16.3. A proposta del Cap del Departament de Recursos Humans, el Comú d’Escaldes-Engordany decideix la resolució immediata del contracte de prestació de serveis atorgat, mitjançant acord motivat que serà notificat al beneficiari i susceptible de recurs per la via administrativa i contenciosa.

Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

A Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 23 de desembre del 2008