slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, situs slot gacor 2023 terpercaya https://radrails.org/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya https://radrails.org/slot-gacor/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya


Inici / Ordinacions i Reglaments / Reglament agents de circulació

Reglament agents de circulació

REGLAMENT INTERN DEL SERVEI DE CIRCULACIÓ DEL COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY

 

Exposició de motius.

 

Els agents de circulació comunals es regeixen pels principis establerts a la Llei 8/2005, del 21 de febrer, que en l’article 34.1 estableix l’obligació dels comuns d’aprovar un reglament propi, d’acord amb la legislació vigent i amb les normes essencials que la Llei reserva a la Comissió Interparroquial dels Serveis de Circulació.

 

La Llei delega al Reglament la regulació específica de l’estructura i l’organització interna dels membres del Servei de Circulació de cada parròquia, els requisits complementaris derivats de la Comissió Interparroquial dels Serveis de Circulació en matèria d’accés i de formació, de la jornada laboral, de l’horari, dels permisos, de les vacances, de la graella salarial i de la formació d’àmbit parroquial, i la regulació general que complementi les disposicions de la Llei. La Llei deixa, però, a criteri de cada comú la regulació d’un règim d’atorgament de distincions i de recompenses, la regulació de l’edat que permetrà als membres del Servei de Circulació tenir una situació administrativa especial anomenada 'de segona activitat', la regulació de l’ampliació de les funcions del cap de Servei de Circulació i de l’auxiliar del Servei de Circulació.

 

En aquest sentit, aquest Reglament desenvolupa tant els preceptes de la Llei que necessiten un desenvolupament reglamentari obligatori, com aquells altres amb una regulació que es deixa a discreció del Comú, amb la finalitat d’adaptar la Llei al Servei de Circulació de la parròquia d’Escaldes-Engordany. Per tant, els membres del Servei de Circulació del Comú d’Escaldes-Engordany es regulen per les disposicions establertes a la Llei 8/2005, dels agents de circulació comunals, del 21 de febrer, per l’ Ordinació comunal de la funció pública, per aquest Reglament i per la resta de la legislació vigent que els sigui aplicable. No obstant això, la regulació d’aquest Reglament s’ha de complementar amb les instruccions, circulars, ordres del Servei i la resta de disposicions de compliment obligat per part dels seus membres que el cap de Servei consideri oportú i que estableixin pautes per a l’organització i el desenvolupament del servei.

 

Article 1.- Denominació oficial El Servei de Circulació i Atenció Ciutadana del Comú d’Escaldes-Engordany passa a denominar-se 'Servei de Circulació Comunal' i els seus membres, 'agents de circulació comunals'.

 

Article 2.- Naturalesa El Servei de Circulació és d’àmbit comunal, uniformat i amb estructura i organització jerarquitzada.

 

Article 3.- Àmbit d’actuació L’àmbit d’actuació territorial dels agents de circulació comunals se circumscriu al territori de la parròquia d’Escaldes-Engordany, sense perjudici de les excepcions previstes a l’article 4 de la Llei 8/2005 dels agents de circulació comunals.

 

Article 4.- Estructura

 

1. El Servei de Circulació s’estructura en les escales i càrrecs següents:

 

a) Escala superior, que comprèn els càrrecs de cap i sots-cap.

b) Escala tècnica, que comprèn els càrrecs d’oficial i caporal.

c) Escala bàsica, que comprèn els càrrecs d’agent de primera, agent i auxiliar.

 

2. El Comú determina en cada moment, i en funció de les necessitats del servei, el nombre d’agents del Servei de Circulació i les places i càrrecs que s’han de proveir.

 

Article 5.- Adscripció del personal tècnic i/o administratiu Es pot adscriure al Servei de Circulació personal tècnic i/o administratiu per desplegar les funcions pròpies de llurs categories professionals. Aquest personal dependrà del cap de Servei. Les disposicions d’aquest Reglament no són d’aplicació a aquest personal, que està sotmès al règim general establert a l’Ordinació de la funció pública.

 

Article 6.- Composició del Servei de Circulació

 

1.- El Servei de Circulació està integrat per seccions i subdividit en unitats, les quals seran determinades en l’organigrama aprovat pel Comú.

 

2.-Les seccions corresponen als grans grups operatius i dins hi figuren les unitats, les quals corresponen a les diverses àrees especialitzades.

 

3.- Les seccions i unitats que formen l’estructura funcional del Servei s’adequaran a les necessitats de la parròquia i segons l’organigrama aprovat pel Comú.

 

Article 7 .- Funcions dels auxiliars del Servei de Circulació L’auxiliar del Servei de Circulació té les funcions que li atorga l’article 24.2 de la Llei dels agents de circulació comunals més les altres que el Comú els atribueixi normativament.

 

Article 8.- Funcions dels agents de circulació comunals. A més de les funcions establertes a l’article 11 de la Llei 8/2005, corresponen als agents de circulació comunals, en el seu àmbit d’actuació, les funcions que el Comú els atribueixi normativament.

 

Article 9.- Funcions del cap del Servei A més de les funcions establertes a l’article 19 de la Llei 8/2005, correspon al Cap de Servei, en el seu àmbit d’actuació, les funcions i competències següents:

 

- Dirigir i coordinar els comandaments sota el seu càrrec.

- Analitzar, detectar i proposar aspectes que permetin una millora organitzativa del servei amb l’objectiu d’optimitzar els recursos materials, humans i tècnics.

- Vetllar per la correcta aplicació del pla de formació d’àmbit parroquial i la formació continuada dels agents de circulació comunals.

- Vetllar perquè la comunicació interna i els canals jeràrquics funcionin, de manera que les instruccions particulars, ordres de servei, circulars generals, normes d’actuació i altres assumptes que afectin el servei quotidià, arribin a tots els agents.

- Iniciar el procediment d’obertura d’expedients disciplinaris per faltes lleus i comunicar al Comú, mitjançant informe, la comissió de faltes considerades greus o molt greus.

 

Article 10.- Funcions del sots-cap de Servei Les funcions del sots-cap de servei dins del seu àmbit d’actuació són:

 

? Substituir el cap de Servei de Circulació en cas d’absència.

 

? Complir qualsevol funció que, dins l’àmbit de les seves competències, li pugui encomanar el cap o en el seu defecte, el cònsol major o càrrec en qui es delegui.

 

Article 11.- Funcions de l’oficial Les funcions de l’oficial dins del seu àmbit d’actuació són: - Dirigir i organitzar el personal al seu càrrec.

 

- Assumir totes les altres funcions que li siguin encomanades pels seus superiors.

 

Article 12.- Funcions del caporal El caporal desenvolupa les funcions següents:

 

- Organitzar el personal al seu càrrec.

- Assumir totes les funcions que li siguin encomanades pels seus superiors.

 

Article 13.- Funcions del comandament de servei Les funcions del comandament de servei han de ser exercides per un agent amb grau d’oficial o caporal, i en cas d’absència, pel càrrec jeràrquic immediatament inferior que designi el cap de servei. El comandament de servei és el responsable del seu torn de servei.

 

Article 14.- Transmissió d’ordres i informació La transmissió d’ordres es fa habitualment de forma verbal, si bé es poden donar per escrit les ordres que, per raó de la seva transcendència i complexitat, així ho requereixin. Els informes i sol·licituds relatius al Servei es faran seguint el conducte establert per cada cas mitjançant circular interna del cap de Servei.

 

Article 15.- Accés al Servei de Circulació .

 

1- L’accés al Servei de Circulació es fa superant les proves selectives efectuades pel Comú. Només podran prendre part en les proves esmentades els candidats que compleixin els requisits establerts per les bases de la convocatòria, que han de ser, a més dels establerts a l’article 22 de la Llei, els següents:

 

a) Tenir entre 18 i 40 anys.

b) Tenir el títol acreditatiu de graduat escolar o ensenyament obligatori.

c) Tenir, com a mínim, coneixements lingüístics del nivell A de català.

d) Tenir el permís de conduir de la classe B1.

e) Presentar un certificat mèdic que acrediti, d’acord amb els paràmetres establerts pel Servei de Medicina Legal i Forense, no patir cap malaltia que li impedeixi dur a terme l’exercici de les seves funcions. –

 

2- Els candidats han de superar les proves de selecció, que han de tenir els continguts següents:

 

- Prova escrita per valorar els coneixements d’àmbit parroquial, d’institucions andorranes i del Codi de la circulació.

- Prova oral de llengua catalana.

- Psicotècnic.

- Proves físiques.

- Entrevista. El Comú lliura, juntament amb les bases de la convocatòria, el temari corresponent a la prova escrita, així com el contingut de la prova física.

 

3.- Els candidats seleccionats per cobrir les places són auxiliars del Servei de Circulació, els quals han hagut de superar la formació d’àmbit parroquial inicial designada pel Comú en les bases de la convocatòria.

 

Article 16. El Comitè Tècnic de Selecció El Comitè Tècnic de Selecció és l’encarregat d’avaluar les proves d’accés i de promoció dels aspirants que s’hagin presentat a la convocatòria de l’edicte corresponent. - A més de les persones que d’acord amb l’article 20 de la Llei dels agents de circulació, composen el Comitè Tècnic de Selecció, es poden incorporar al Comitè experts externs a l’Administració comunal quan els coneixements o les competències exigibles per a l’ocupació adequada de la plaça ho aconsellin. Finalitzat el procés selectiu, el Comitè Tècnic de Selecció ha de proposar a la Junta de Govern el candidat o candidats que hagin obtingut la millor qualificació global de les proves realitzades d’acord amb les bases de la convocatòria.

 

La Junta de Govern decideix entre els candidats proposats els que consideri més adequats per ocupar les places.

 

Article 17.- Carrera professional A més de les condicions establertes als articles 29, 30 i 31 de la Llei dels agents de circulació, la promoció a agent de primera, escala tècnica i escala superior es produeix mitjançant concurs intern i després d’haver superat els cursos específics de perfeccionament o especialització que s’estableixin per cada cas.

 

En tots els casos la promoció s’efectua sempre entre els titulars dels càrrecs immediatament inferiors al càrrec a proveir.

 

Article 18 .- La formació d’àmbit parroquial La formació d’àmbit parroquial està composta per:

 

- Formació d’àmbit parroquial inicial.

- Formació d’àmbit parroquial continuada.

 

1.- La formació d’àmbit parroquial inicial és la formació programada pel Comú per a l’accés al càrrec d’auxiliar del Servei de Circulació de la parròquia. El contingut d’aquesta formació és d’història i geografia de la parròquia, coneixement dels carrers, llocs emblemàtics i edificis oficials de la institució comunal i de les seves autoritats, així com de la normativa que afecta els Serveis de Circulació, en especial el Codi de la circulació.

 

2.- La formació d’àmbit parroquial continuada és la que el Comú estableix per millorar les capacitats, aptituds i habilitats dels membres del Servei de Circulació de la parròquia. Tots els agents i comandaments han d’assistir obligatòriament a les sessions de formació que es determinin en el programa anual.

 

Article 19.- Formació específica

 

1.- La formació específica té l’objectiu d’incidir sobre continguts monogràfics en qualsevol matèria vinculada a les diverses destinacions que requereixen una formació especialitzada.

 

2.- El Comú és l’òrgan competent per aprovar els cursos específics destinats a la promoció en la carrera professional proposats en el Pla de formació per la Comissió Interparroquial dels Serveis de Circulació.

 

Article 20.- Creació del Registre de Dades Professionals

 

1.- Es crea el Registre de Dades Professionals, que centralitza totes les dades sobre la situació professional dels membres del Servei de Circulació del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

2.- El Departament de Recursos Humans del Comú d’Escaldes-Engordany és l’únic habilitat per gestionar aquest Registre i ha de vetllar per adoptar totes les mesures necessàries per assegurar la protecció i el caràcter confidencial de les dades que s’hi continguin.

 

Article 21.- Contingut del Registre El contingut del registre estarà format per :

 

a) Dades personals: Nom i cognoms Número de passaport o document d’identitat Data i lloc de naixement Domicili i telèfons de localització

b) Dades professionals: Número d’identificació professional Data, d’ingrés i promocions Anotacions anyals i documentació de les valoracions del sistema de gestió de l’acompliment. Cursos i activitats professionals realitzades Felicitacions, distincions i condecoracions Permisos de conduir, categoria i període de validesa. Situacions especials Canvis de destinació Baixes per malaltia o lesió i indisposicions Permisos i vacances Expedients disciplinaris Els membres del Servei de Circulació tenen dret a consultar el Registre de Dades Professionals que els afecten.

 

Article 22 .- Drets Més enllà dels drets especialment reconeguts a la Llei 8/2005 dels agents de circulació, del 21 de febrer, tots els membres del Servei de Circulació, com a representants directes de l’autoritat comunal, tenen dret a :

 

? Rebre un tracte digne i adequat.

 

? Fer suggeriments o sol·licitar informació sobre els serveis, horaris o qualsevol altre aspecte relacionat amb les seves funcions. Aquest dret s’ha de realitzar mitjançant l’exposició, verbal o per escrit al comandament immediat, o bé seguint les altres vies que el cap del Servei estableixi.

 

? Formular peticions o queixes per escrit prop del comandament immediat i rebre una resposta per escrit motivada i dins d’un termini raonable.

 

? No quedar-se més de 3 hores consecutives regulant el trànsit al mateix punt fix, si no és en circumstàncies excepcionals, que ha de justificar de manera motivada el seu superior immediat en l’informe pertinent.

 

Article 23.- Obligacions Més enllà de les obligacions especialment assignades a l’article 11 de la Llei 8/2005 dels agents de circulació, del 21 de febrer, els agents de circulació, els agents han de:

 

? Mantenir una actitud digna i diligent davant el servei, i abstenir-se de fer cap acte que en perjudiqui la imatge individual o col·lectiva.

 

? Tractar els ciutadans amb respecte i consideració.

 

? Informar el superior jeràrquic sobre totes les incidències que es produeixen durant el servei.

 

? Efectuar les comunicacions per l’emissora utilitzant missatges breus i concisos, i tenint cura de les expressions utilitzades.

 

? Ajustar la seva actuació al principi de col·laboració amb el Cos Policia i el de bombers.

 

Article 24 .- Segona activitat A més dels requisits establerts a l’article 39 de la Llei dels agents de circulació comunals, es considera en segona activitat l’agent del Servei de Circulació que hagi arribat a l’edat de 60 anys.

 

Article 25.- Permisos Són aplicables al personal del Servei de Circulació els permisos administratius previstos per al Cos General del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

Article 26 .- Vacances

 

1.- Tots els membres del Servei de Circulació tenen dret, amb caràcter general, a vint-i-cinc dies hàbils de vacances retribuïdes cada any.

 

2.- Les vacances s’han de fer en els períodes habilitats, que han de ser els que menys perjudiquin el servei públic. A l’inici de cada any, la Junta de Govern determina les dates en què el dret a vacances pot ser restringit.

 

3.- El període de vacances no fet durant l’any natural a què correspongui, i com a màxim fins al 31 gener de l’any immediat següent, no pot acumular-se en anys posteriors.

 

Article 27.- Manual de comportament i de servei La junta de Govern ha d’establir, mitjançant circular interna, les conductes a observar durant la prestació de servei d’acord amb la proposta tramesa pel cap de Servei.

 

Article 28 .- Incompatibilitats La condició de membre del Servei de Circulació és incompatible amb l’exercici de cap altra activitat pública o privada, amb l’excepció de les activitats excloses per la legislació que, en cada moment, reguli les incompatibilitats del personal adscrit a la funció pública del Cos General del Comú.

 

Article 29.- Jornada laboral

 

1.- La jornada ordinària de l’agent de circulació és de vuit hores, però el servei es presta durant les 24 hores del dia repartit en torns. Pel que fa a les normes reguladores de la jornada laboral, cal atenir-se, s’estarà, en tot allò no previst a la normativa comunal, al que estableix la Llei sobre el contracte de treball.

 

2.- Per les peculiaritats pròpies del servei, les jornades i els horaris es distribueixen en funció de les seves necessitats.

 

3.- En tots els casos en què l’interès públic ho requereixi, tot el personal està obligat a la prestació del servei fins que cessin els motius determinants de l’emergència o la necessitat, o bé fins que les circumstàncies permetin els relleus.

 

Article 30.- Canvis de torn i dies de festa El repartiment de torns i dies festius s’ha de fer a través dels plans horaris que els agents tenen a la seva disposició amb tres mesos d’antelació. No obstant això, es poden produir canvis de torn o de dies de festa per necessitats del servei sempre que es comuniquin als interessats amb 72 hores d’antelació, llevat de casos extraordinaris o emergències greus. Amb la mateixa antelació s’han de sol·licitar els canvis, quan són per interessos particulars dels membres del Servei de Circulació.

 

Article 31 .- La uniformitat La uniformitat es compon del conjunt de peces que constitueixen cadascun dels uniformes i els distintius, l’equip i altres complements de què es disposa per dur a terme les diverses activitats i funcions que ha de desenvolupar el Servei de Circulació.

 

Article 32 .- Utilització de l'uniforme i dels complements

 

1.- Tots els agents de circulació, sempre que estiguin de servei, han de portar la indumentària completa que pertoqui, que ha d’estar en perfectes condicions d’ús i de neteja.

 

2.- L’uniforme de gala s’ha de portar en els actes oficials i públics en què s’exigeixi. També pot portar-se en els actes socials en què les circumstàncies ho aconsellin..

 

3- En cap cas no es pot utilitzar l’uniforme, els seus complements o qualsevol material o elements propis del servei per a fins particulars.

 

4.- La placa i el número d’identificació s’han de portar sempre visibles i en perfecte estat de conservació.

 

5.- La gorra o peça de cap que correspongui s’ha d’utilitzar sempre que es presti servei a l’exterior dels edificis o vehicles, i en totes les ocasions en què per raons protocol·làries o especials així es determini.

 

6.- Les agulles o els passadors, quan se’n portin, han d’anar col·locats sobre la butxaca dreta de la caçadora, jaqueta curta o camisa, o en un punt similar a la resta de peces que no tenen butxaca.

 

7.- Amb la finalitat de vetllar per la imatge del Servei, els comandaments efectuen les revistes d’uniformitat que estimin necessàries.

 

Article 33.- Uniformitat estacional i d’unitat

 

1.- La uniformitat es porta d’acord amb l’estació que correspongui, i eventualment, quan les circumstàncies meteorològiques del moment ho aconsellin, el Comandament de Servei pot autoritzar que s’ajustin les peces del vestuari a les condicions meteorològiques. No obstant això, mitjançant circular interna es determina el moment exacte del canvi i la composició de les peces de l’uniforme corresponents a cada destinació.

 

Article 34 .- Material

 

1.- El material assignat, ja sigui el vehicle, l’emissora o qualsevol altre s’ha de mantenir en tot moment en perfecte estat de revista, i la seva utilització s’ha d’adaptar a la normativa vigent i especialment als preceptes continguts en aquest Reglament.

 

2.- En cas de pèrdua o deteriorament greu del material o de danys en les instal·lacions, s’investiguen els fets i, si escau, es procedeix a la incoació del expedient disciplinari corresponent. L’agent responsable dels danys s’ha de fer càrrec del cost econòmic de la reposició del material o de la reparació dels danys causats, sempre que la resolució de l’expedient sigui sancionadora.

 

3.- Els agents, durant la prestació del servei, no poden dur ni utilitzar cap material que no sigui reglamentari.

 

Article 35 .- Vehicles Els agents que tinguin assignat qualsevol vehicle del Servei han de vetllar en tot moment perquè sempre estigui en les condicions adequades d’utilització.

 

Article 36.- Emblemes

 

1.- Els emblemes tenen com a finalitat la identificació de les persones que formen part del col·lectiu del Servei de Circulació.

 

2.- Hi ha tres tipus d’emblema: - la placa i el número d’agent - l’emblema de la gorra - els emblemes del braç

 

3.- No es poden utilitzar més emblemes que els autoritzats.

 

Article 37.- Ubicació d’emblemes i distintius

 

1.- La placa és l’emblema que identifica els membres del Servei de Circulació, i s’ha de portar permanentment a la part superior del pit centrada sobre la butxaca esquerra de la caçadora, jaqueta curta o camisa, o en un punt similar a la resta de peces que no tenen butxaca.

 

2.- El número d’agent s’ha de portar centrat sota la placa o a la mateixa placa.

 

3.- L’emblema de braç corporatiu es porta sobre la màniga esquerra. Cada Secció pot portar a la màniga dreta el seu emblema propi.

 

Article 38 .- Distintius de grau

 

1.- Els distintius de grau assenyalen la categoria jeràrquica dels diversos comandaments del Servei de Circulació.

 

2.- Aquests distintius i la seva col·locació, per a cadascuna de les escales i càrrecs, són els que es determinin mitjançant acord de la Junta de Govern.

 

Article 39 .- Carnet professional

 

1 - Els membres del Servei de Circulació han d’estar dotats d’un carnet professional específic, que inclogui fotografia, nom i cognoms, número professional, categoria i escut del Comú.

 

2-. És obligatori portar el carnet professional sempre que s’estigui de servei i exhibir-lo en l’exercici de les seves funcions, quan sigui requerida la identificació.

 

Article 40. Classificació professional El sistema de classificació professional del Servei de Circulació de la parròquia inclou els grups següents.

 

Grup A: integra els lloc de treball de l’escala superior i comprèn els càrrecs de cap i sots-cap

 

Grup B: integra els llocs de treball de l’escala tècnica, i comprèn els càrrecs d’oficial i caporal.

 

Grup C: integra els llocs de treball de l’escala bàsica, i comprèn els càrrecs d’agent de primera, d’agent i d’auxiliar del Servei de Circulació.

 

Article 41.- Distincions

 

1.- Els membres del Servei de Circulació poden ser distingits a proposta del seu superior en reconeixement d’un acte exemplar esdevingut en compliment de l’exercici de les seves funcions.

 

2.- Els membres del Servei de Circulació que hagin prestat el servei al cos de manera ininterrompuda durant un període de 20 anys reben una distinció en concepte d’antiguitat.

 

3.- Les distincions establertes a l’apartat primer d’aquest article poden ser considerades com a mèrits en les convocatòries de promoció i en els concursos de provisió de llocs de treball i han de constar en el Registre de Dades Professionals.

 

Article 42.- Règim disciplinari El règim i procediment disciplinari aplicable als membres del Servei de Circulació del Comú d’Escaldes-Engordany és el que estableix el títol IV de la Llei 8/2005, dels agents de circulació comunals del 21 de febrer.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. La graella salarial pròpia del Servei de Circulació, és la que figura a l’annex 1 d’aquest Reglament.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Les persones que a la data de l’entrada en vigor d’aquest reglament estiguin fent les funcions de sots-cap passen a ocupar, d’acord amb la nova estructura i organització del Servei de Circulació, el càrrec de caporal.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Queden derogades totes les disposicions comunals que s’hagin pogut dictar en relació amb el Servei de Circulació amb anterioritat a aquest Reglament.

 

DISPOSICIÓ FINAL Aquest Reglament entra en vigor la data en què sigui publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 16 d’abril de 2007