Inici / Ordinacions i Reglaments / Crèdit extraordinari per procedir a la millora dels vidres de les Sales de Vetlla

Crèdit extraordinari per procedir a la millora dels vidres de les Sales de Vetlla

Ordinació del 4-4-2022, de crèdit extraordinari per procedir a la millora dels vidres de les Sales de Vetlla

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre de les finances comunals;

Vista la voluntat del Comú de procedir a la realització dels treballs de millora dels vidres de les Sales de Vetlla;

Atès que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la intervenció comunal i conforme a l’article 79 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell celebrada en data 4 d’abril de 2022, aprova la següent Ordinació, de crèdit extraordinari per procedir a la millora dels vidres de les Sales de Vetlla, que s’articula com segueix:

Article primer

Per fer front a l’acabament de les obres de construcció de la Sala de Vetlles, s’aprova un crèdit extraordinari, per un import de 20.000€, destinat a la següent partida pressupostària de nova creació:

202-1640001-61200 “Millora edifici de la Sala de Vetlles”, 20.000 €

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria.

Disposició final única

La present Ordinació entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 4 d’abril de 2022.