Inici / Ordinacions i Reglaments / Suplement de crèdit a la partida del pressupost 2022 per la col·laboració entre la societat Andorra Turisme, SAU, i el Comú d’Escaldes-Engordany per acollir una etapa de la 31a edició del ralli “Tour Auto”

Suplement de crèdit a la partida del pressupost 2022 per la col·laboració entre la societat Andorra Turisme, SAU, i el Comú d’Escaldes-Engordany per acollir una etapa de la 31a edició del ralli “Tour Auto”

Ordinació del 4-4-2022, de suplement de crèdit a la partida del pressupost 2022 per la col·laboració entre la societat Andorra Turisme, SAU, i el Comú d’Escaldes-Engordany per acollir una etapa de la 31a edició del ralli “Tour Auto”

 

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre del 2021, de les finances comunals;

Vista la proposta de la Comissió de Turisme i Promoció econòmica per la col·laboració entre la societat Andorra Turisme, SAU, i el Comú d’Escaldes-Engordany per acollir una etapa de la 31a edició del ralli “Tour Auto”;

Vista la voluntat del Comú de col·laborar amb la societat Andorra Turisme, SAU, per acollir una etapa de la 31a edició del ralli “Tour Auto”, per tal de contribuir a promocionar la parròquia amb un esdeveniment reconegut a nivell internacional;

Vist el crèdit pressupostari existent a la partida de pressupost destinada a la inversió de referència:

611-4320000-48225 Andorra Turisme - Promoció econòmica 25.000,00 € 

crèdits disponibles 25.000,00 € 

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la interventora comunal i conforme a l’article 80 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 4 d’abril de 2022, aprova la següent Ordinació, de suplement de crèdit per a la col·laboració amb la societat Andorra Turisme, SAU, per acollir una etapa de la 31a edició del ralli “Tour Auto”, que s'articula com segueix:

Article primer

Per fer front a les l’aportació per a la col·laboració entre la societat Andorra Turisme, SAU, i el Comú d’Escaldes-Engordany per acollir una etapa de la 31a edició del ralli “Tour Auto”, s'aprova un suplement de crèdit, per un import de 30.000 €, destinat a la següent partida pressupostària:

611-4320000-48225 Andorra Turisme - Promoció econòmica 30.000,00 € 

suplement de crèdit 30.000,00 € 

Article segon

Aquest suplement de crèdit es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria.

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 4 d’abril de 2022