Inici / Ordinacions i Reglaments / Subministrament d’una microexcavadora per realitzar treballs de manteniment de camins i boscos.

Subministrament d’una microexcavadora per realitzar treballs de manteniment de camins i boscos.

Ordinació del 8-6-2022 de suplement de crèdit al pressupost 2022 pel subministrament d’una microexcavadora per realitzar treballs de manteniment de camins i boscos.

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre del 2021, de les finances comunals;

Vista la proposta de la Comissió de Medi Ambient pel subministrament d’una microexcavadora per realitzar treballs de camins i boscos amb més eficiència;

Vista la voluntat del Comú de procedir a la preservació i conservació dels boscos i dels camins de muntanya;

Vist l'informe de proposta d'adjudicació de part de les millores per un import total amb IGI de 23.976,48 €;

Vist el crèdit pressupostari existent a la partida d’inversió de maquinària agropecuària per camins i boscos amb pressupost existent:

502-1720000-60370 Maquinària de camins i boscos                   20.000,00 € 

crèdits disponibles                   20.000,00 € 

 

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 80 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 8 de juny de 2022, aprova la següent Ordinació de suplement de crèdit al pressupost 2022 pel subministrament d’una microexcavadora, que s'articula com segueix:

Article primer

Per fer front al subministrament d’una microexcavadora per camins i boscos, s'aprova un suplement de crèdit, per un import de 3.976,48 €, destinat a la següent partida pressupostària:

502-1720000-60370 Maquinària de camins i boscos     3.976,48 € 

suplement de crèdit     3.976,48 € 

 

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria.

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 8 de juny de 2022.