Subministrament de maquinària d’aparcaments comunals

Ordinació del 8-6-2022 de suplement de crèdit al pressupost 2022 pel subministrament de maquinària d’aparcaments comunals.

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre del 2021, de les finances comunals;

Vistos els treballs adjudicats en data 17 de juny de 2021 pel Ple de Comú sobre els serveis d’actualització i manteniment de la maquinària que conforma el sistema de control d'accessos de vehicles als aparcaments comunals, amb número d’expedient 21/EDI/24;

Vista l’assignació pressupostària inicial pel 2022, de 79.000 €;

Vist que part de l’assignació inicial del pressupost s’ha dedicat al subministrament de maquinària i complements necessaris per l’adequació del projecte de referència per un total de 38.518,31 (sense IGI), compromesos en Junta de Govern del 15/03/2022;

Vist que queda un crèdit pressupostari disponible de 40.481,69 €;

301-131000-60381 "Equipaments d'aparcaments"- Administració central d’Aparcaments      40.481,69 € 

crèdits disponibles (sense IGI)     40.481,69 € 

Vist l'informe de proposta d'adjudicació per la compra de maquinària per l’aparcament d’Étang Salé (previst inicialment en el pressupost) per un import total sense IGI de 59.541,31 €;

Vista la proposta del Departament d’Aparcaments de licitar el subministrament de màquina de neteja pels aparcaments verticals amb una estimació de 35.000 €;

Vista la necessitat de poder tenir un crèdit pressupostari per incidències de substitució d’elements, bé per obsolescència, bé per incompatibilitat, que es puguin donar durant el curs del servei d’aparcaments, estimat per un import de 15.000 €;

301-131000-60381 "Equipaments d'aparcaments" Etang Salé - maquinària de neteja i crèdit disponible per imprevistos       109.541,31 € 

proposta d'adjudicació (sense IGI)        109.541,31 € 

Vista la voluntat del Comú de continuar amb la millora i l’eficiència del servei d’aparcaments;

Vist que per a fer front a l’esmentada despesa és preceptiva l’aprovació d’un suplement de crèdit en les partides pressupostàries següents:

301-131000-60381 "Equipaments d'aparcaments"- Administració central d'Aparcaments 69.059,62 € 

Suplement de crèdit (sense IGI) 69.059,62 € 

 

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 80 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 8 de juny de 2022, aprova la següent Ordinació de suplement de crèdit a la partida del pressupost 2022 pel subministrament de maquinària d’aparcaments comunals, que s'articula com segueix:

Article primer

Per fer front al subministrament de maquinària d’aparcaments comunals, s'aprova un suplement de crèdit, per un import de 69.059,62 €, destinat a la següent partida pressupostària:

301-131000-60381 "Equipaments d'aparcaments"- Administració central d'Aparcaments 69.059,62 € 

suplement de crèdit (sense IGI) 69.059,62 € 

 

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria.

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 8 de juny de 2022