Inici / Edictes / Contracte de constitució de cens emfitèutic, amb vigència fins l’any 2062, amb la societat SEMTEE, SA.

Contracte de constitució de cens emfitèutic, amb vigència fins l’any 2062, amb la societat SEMTEE, SA.

Edicte de l’1-8-2022 pel que es fa públic un contracte de constitució de cens emfitèutic, amb vigència fins l’any 2062, amb la societat SEMTEE, SA.

 

 

Vist que la societat SEMTEE, SA, té previst i estudiat un projecte consistent en la implantació d’un negoci hoteler a Caldea per ampliar l’oferta i complementar la línia de negoci principal, havent sol·licitat i obtingut diferents informes de viabilitat administrativa i econòmica, suficients per valorar el projecte;

 

Vist que dit negoci hoteler requereix l’ocupació de les unitats propietat del Comú que es detallaran més endavant, juntament amb la resta de plantes de la Torre Caldea, ja de la seva titularitat, i amb una vigència fins l’any 2062;

 

Vist que el Comú d’Escaldes-Engordany considera el projecte d’interès general per la parròquia i pels interessos comunals, en base als informes dels que disposa;

 

Vist l’article 92 del Codi de l’Administració, sobre els supòsits en què, per raó de les particularitats del bé, la limitació de la demanda o la singularitat de l’operació, resulta procedent l’adjudicació directa de contractes d’explotació de béns patrimonials públics;

 

Vist que en el present cas, tal com es desprèn dels informes del Comú, l’explotació per part d’un tercer operador no és possible;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú de l’1 d’agost de 2022, ha aprovat la signatura del contracte de constitució de cens emfitèutic amb vigència fins l’any 2062 amb la societat SEMTEE, SA, sobre les següents unitats immobiliàries de les que el Comú és titular i propietari:

 

- Plantes 4 a 10 de la Torre Caldea, amb número de parcel·la 7U08316 i una superfície de 876,39 metres quadrats.

- Bloc H del centre Caldea, amb número de parcel·la 7U08315 i una superfície de 2.384,40 metres quadrats.

- La superfície actualment de caràcter compartit/comunitari entre la SEMTEE, SA, i el Comú d’Escaldes-Engordany, amb número de parcel·la 7U08318 i una superfície de 1.801,97 metres quadrats.

 

El contracte contempla una pensió anual a percebre pel Comú per un import fix de 200.000 €, que s’actualitzarà anualment d’acord amb l’IPC, i un import variable equivalent al 3,1% dels ingressos generats per l’activitat hotelera. 

 

 

Alhora, les parts resolen el Reglament de funcionament intern de l'edifici Caldea, del 8 de juny de 2015, restant ineficaç o arribat el cas, assumit per la SEMTEE, SA, qualsevol quantitat pendent de pagament. 

 

Finalment l’acord estipula que les obres de reparació de la coberta pendents s’executaran amb despeses a càrrec de la SEMTEE, amb total indemnitat del Comú, així com qualsevol altra intervenció futura sobre la mateixa coberta o sobre qualsevol altre dels espais objecte de cessió.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 1 d’agost de 2022.