Inici / Edictes / Nomenament de tres treballadors públics de caràcter indefinit

Nomenament de tres treballadors públics de caràcter indefinit

Edicte del 19-9-2022 pel que es fa públic el nomenament de tres (3) treballadors públics de caràcter indefinit

 

 

Vistos els articles 35 i 36 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany;

 

Vist el concurs convocat per a la provisió externa de dos (2) llocs de treball d’operària/operari de deixalleria, publicat al BOPA núm. 46, de data 21 d’abril de 2021, i vista la necessitat sobrevinguda de cobrir una tercera plaça, d’acord l’article 41.4 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública i amb l’article 6 “Classificació dels aspirants” de les bases que regien la convocatòria;

 

Vist l’acord de la Junta de Govern, del 5 de juliol de 2021, d’adjudicació provisional dels tres (3) llocs de treball d’operaris de deixalleria als Srs. Marc París Vives, Daniel Vilella Navarro i Aleix Casellas Oriol com a;

 

Vist l’informe favorable de la cap de Medi Ambient i el vistiplau de la cap de Recursos Humans sobre els períodes de prova de les persones citades, una vegada exhaurit el termini de 12 mesos establert;

 

La Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió del 19 de setembre de 2022, ha acordat:

 

Nomenar, amb caràcter definitiu, als Srs. Marc París Vives, Daniel Vilella Navarro i Aleix Casellas Oriol com a treballadors públics de caràcter indefinit adscrits al lloc d’operaris de deixalleria, i procedir a la inscripció d’aquestes dades al registre de la funció pública comunal.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 19 de setembre de 2022.