Reglament de la cartografia cadastral

Reglament de la cartografia cadastral de la parròquia d’Escaldes-Engordany

Vista l'Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany aprovada pel Comú en data 9 de març del 2009,


El Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió de Consell de Comú celebrada el mateix dia, ha aprovat el següent:

Article 1

Objecte

El present reglament té per objecte definir les característiques i les especificacions tècniques de la cartografia cadastral.

Article 2

Contingut de la cartografia cadastral

1. La cartografia cadastral conté:

a) Els límits, la forma, la dimensió i la situació de les parcel·les i de les edificacions i construccions bastides sobre elles. Per a les edificacions, hi han de constar en forma de polígons tancats:

i) El perímetre de l’edifici que correspondrà a la intersecció del perímetre construït amb el nivell del terra.

ii) El perímetre de les unitats immobiliàries, com els habitatges, les places d’aparcament, els trasters i d’altres, situades dins de cada planta, indicant l’ús a què està destinada cada unitat immobiliària.

iii) El perímetre de l’edifici en la seva ocupació en el soterrani o aparcament.

b) Els carrers i les vies de comunicació amb la toponímia corresponent. En l’encreuament de carrers o carreteres, s’hi inclou la cota del terreny (z), així com l’eix d’aquests en distàncies compreses entre 50 i 100 metres.

c) La toponímia dels nuclis urbans i de les partides o dels termes d’acord amb el nomenclàtor oficial d’Andorra i la toponímia pròpia de la parròquia per a aquells topònims que no estiguin reflectits en el dit nomenclàtor.

d) Els elements geogràfics més rellevants, com ara rius, torrents i barrancs, amb la seva toponímia. En els eixos d’aquests elements, s’hi inclou la cota del terreny (z) en trams compresos entre 50 i 100 metres.

e) El terme de la parròquia i altres límits administratius amb representació de les fites de delimitació.

f) La referència cadastral de cada unitat, la referència de cada parcel·la i l’adreça postal i referència de cada edifici. La codificació de les referències queda definida en l’annex 1 d’aquest reglament.

g) Els polígons que delimiten les zones de valoració.

h) Els plànols de la distribució de cadascuna de les plantes dels edificis per representar les unitats cadastrals.

2. Les especificacions tècniques de la cartografia cadastral es defineix en l’annex 2 d’aquest reglament.

Article 3

Dades addicionals de la cartografia cadastral

La cartografia cadastral conté les dades addicionals següents, que provenen del sistema d’informació territorial:

a) Una capa individualitzada amb la simbolització dels murs, els talussos, els arbres i altres elements en aquelles zones en què s’hagi realitzat un aixecament parcel·lari en la versió digital de la cartografia.

b) La cartografia bàsica d’Andorra.

c) Les ortofotografies aèries elaborades pel Govern d’Andorra.

d) Els plànols de les xarxes de serveis de telefonia, d’electricitat, d’aigua potable, d’aigües residuals, d’enllumenat públic i d’altres serveis existents.

e) Tota aquella informació gràfica que estigui o es pugui georeferenciar.

Article 4

Tractament de les dades

1. El Departament del Cadastre i Gestió del Territori s’encarrega del manteniment de la cartografia cadastral i incorpora les dades al sistema territorial del qual forma part la informació addicional definida en els apartats a), b) i c) de l’article 3 d’aquest reglament.

2. La incorporació i el manteniment de les dades dels apartats d) i e) de l’article 3 estan a càrrec dels departaments encarregats de la seva gestió.

Article 5

Sistema cartogràfic

D’acord amb el Reglament de geodèsia i cartografia bàsica d’Andorra, el sistema cartogràfic de representació de la cartografia cadastral de la parròquia d’Escaldes-Engordany es definirà amb les especificacions tècniques següents:

a) Sistema de referència de coordenades geomètriques planimètriques (X,Y): Andorra AND01.

b) El·lipsoide associat: Clarke 1880 IGN.

c) Projecció cartogràfica: LAMBERT III.

d) Datum geodèsic: DATAND01.

e) Datum altimètric: AGA01.

f) Geoide: GEOAND01.

Article 6

Escala dels aixecaments parcel·laris

1. Per als treballs d’elaboració de la cartografia cadastral, es defineixen les escales d’aixecament parcel·lari següents:

a) Fins a l’escala 1:500 per als nuclis urbans.

b) Fins a l’escala 1:1000 per a les zones no edificades.

2. Per als treballs posteriors de manteniment de la cartografia cadastral, es defineixen les escales d’aixecament parcel·lari següents:

a) Fins a l’escala 1:200 per als nuclis urbans.

b) Fins a l’escala 1:500 per a les zones no edificades.

c) Fins a l’escala 1:1000 per a la distribució en planta d’un edifici.

Article 7

Escala de representació gràfica

1. L’escala de representació de la cartografia cadastral és d’1/1.000 per a zones no edificades o edificacions aïllades, i d’1/500 per a nuclis urbans.

2. En aquelles zones de baixa densitat parcel·lària l’escala de representació gràfica és d’1/5.000.

3. Tots aquells documents que necessitin la impressió de la informació de la cartografia cadastral en altres formats han d’adaptar l’escala d’impressió al format desitjat.

Disposició final

El present reglament entrarà en vigor en els polígons definits per la disposició transitòria tercera de l’Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del decret d’aprovació de cada polígon a què fa referència l’apartat 7 de la disposició transitòria tercera de l’esmentada ordinació.


Escaldes-Engordany, 9 de març del 2009.

Vist i plau P.o. del Comú

EL CÒNSOL MAJOR

EL SECRETARI GENERAL

Annex 1

La referència cadastral

Els objectes que s’enregistren en el cadastre tenen un codi o identificació únic que permet referir-s’hi de forma unívoca.

La referència cadastral consisteix en una codificació formada per un codi que indica el número de la parròquia seguint l’ordre protocol·lari, una lletra que indica que la referència correspon a una unitat cadastral o a una parcel·la i en un número seqüencial.

Referència de parcel·la

A cada parcel·la de terreny se li assigna una referència.

La referència de parcel·la consisteix en una codificació formada per un codi que indica el número de la parròquia seguint l’ordre protocol·lari, una "P" que indica que la referència correspon a una parcel·la i un número seqüencial que és únic per a cada parcel·la.

3

 

P

 

1

2

3

4

5

CODI

TIPUS

NÚMERO SEQÜENCIAL

Referència de les unitats cadastrals

A cada unitat cadastral se li assigna una referència.

La referència de la unitat cadastral consisteix en una codificació formada per un codi que indica el número de la parròquia seguint l’ordre protocol·lari, una "U" que indica que la referència correspon a una unitat cadastral i un número seqüencial que és únic per a cada unitat cadastral.

3

 

U

 

1

2

3

4

5

CODI

TIPUS

NÚMERO SEQÜENCIAL

Referència d’edificació

A cada edificació se li assigna una referència.

La referència d’una edificació consta d’un prefix que identifica el poble on es troba situat segons la numeració oficial o el prefix genèric per a edificis disseminats o bordes i refugis d’alta muntanya i un número seqüencial de tres xifres.

3

0

1

 

1

2

3

POBLE

NÚMERO SEQÜENCIAL

Annex 2

Especificacions tècniques de la cartografia cadastral

TIPUS

DESCRIPCIÓ

SIMBOLOGIA

DETALLS

L

Línia de límit de polígon de valoració

 

Gruix: 0,25 mm

Color: Verd

TL: Contínua

L

Línia de límit de parcel·la

 

Gruix: 0,4 mm

Color: Fúcsia

TL: Contínua

T

Número de parcel·la

123

Gruix:

Font: Arial Narrow

Alçada: 2 mm

Color: Fúcsia

L

Límit d’edifici per sota de la rasant del terreny

 

Gruix: 0,25 mm

Color: Gris

TL: Discontínua

L

Línia de perímetre de façana d’edifici

 

Gruix: 0,4 mm

Color: Negre

TL: Contínua

Sòlid: Color salmó

T

Número d’edifici

301-123

Gruix

Font: Arial Narrow

Alçada: 1,8 mm

T

Número d’identificació postal dels edificis

13

Font: Arial Narrow

Alçada: 1,5 mm

Color: Vermell

L

Línia de carretera i voravia

 

Gruix: 0,15 mm

Color: Taronja

TL: Contínua

T

Nom de carrers, vials i carreteres

Carrer de la Canya

Font: Arial Narrow

Alçada: 1,5 mm

Color: Negre

T

Nom de rius, torrents, canals, etc.

Riu Valira d’Orient

Font: Arial Narrow

Alçada: 3 mm

Color: Negre

L

Línia de límits de rius, torrents, etc.

 

Gruix: 0,25 mm

Color: Blau

TL: Contínua

T

Nom de les partides

Engolasters

Font: Arial Narrow

Alçada: 3 mm

Color: Negre

T

Text de cota

1320.05

Font: Arial Narrow

Alçada: 1,0 mm

Color: Taronja

S

Punt de cota

 

Gruix: 0,15

Alçada: 0,35 mm

Amplada: 0,35 mm

Color: Taronja

L

Línia de límit de parròquia

 

Gruix: 0,4 mm

Color: Negre

TL: Ratlla-Punt-Ratlla

Taula de gruixos:

Codi de gruix (WT)

Mida sobre el paper

0

1

2

0,15 mm

0,25 mm

0,40 mm

Taula d’estils de línia:

Estils de línia

Pintat

No pintat

Pintat

No pintat

Pintat

No pintat

contínua

discontínua

ratlla-punt-ratlla

1.5

1.5

1.0

1.0

punt

1.0

1.5