slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, situs slot gacor 2023 terpercaya https://radrails.org/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya https://radrails.org/slot-gacor/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya


Inici / Ordinacions i Reglaments / Modificació de despesa plurianual per fer front als treballs de reforma i embelliment d’un espai urbà de la part alta de la parròquia on es desenvoluparà el projecte Caldes.

Modificació de despesa plurianual per fer front als treballs de reforma i embelliment d’un espai urbà de la part alta de la parròquia on es desenvoluparà el projecte Caldes.

Ordinació del 29-9-2022 de modificació de despesa plurianual  per fer front  als treballs de reforma i embelliment d’un espai urbà de la part alta de la parròquia on es desenvoluparà el projecte Caldes.

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre del 2021, de les finances comunals;

Vista la idoneïtat de dur a terme aquests treballs de reforma i embelliment de la part alta de la parròquia;

Vista l’assignació pressupostària inicial de les obres de referència que es va preveure en Ordinació de pressupost 2022 una despesa plurianual, per un import de 3.000.000,00 €, a favor de la partida pressupostària 501-4501003-61702;

Plurianual Ordinació de pressupost 2022

 

2022

   

501-4501003-61702

CALDES - millora d'espais públics

            2.500.000,00 €

2023

   

501-4501003-61702

CALDES - millora d'espais públics

               500.000,00 €

 

 Total despesa plurianual

            3.000.000,00 €

 

Vist que el tancament de l’exercici 2021 es van comprometre crèdits al 2021 de part de l’assignació de la despesa plurianual del “Projecte Caldes” per un import total de 328.343,71 €, dels quals es van comprometre al Sr. Balmaseda i Caldes, SL per la realització del projecte tècnic i artístic per un import de 300.960 €, a Geotech per realitzar els estudis geològics per un import de 14.929,92 € i a Euroconsult per dur a terme els estudis mediambientals per un import de 12.453,79 €. Aquests crèdits no formen part de la despesa plurianual aprovada en l’Ordinació del pressupost 2022.

Vist l'informe de la mesa de contractació que realitza una proposta d’adjudicació per als treballs de reforma i embelliment d’un espai urbà de la part alta de la parròquia on es desenvoluparà el projecte Caldes per un import de 4.555.696,09 € (IGI inclòs).

Vistes la revisió d’honoraris de projecte i direcció facultativa, la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació sobre els treballs de control de qualitat i la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació sobre els treballs de direcció delegada,

Vist que per a fer front a la mencionada despesa és preceptiva l’aprovació d’una modificació de crèdit de la despesa plurianual,

El Comú d’Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 85 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 29 de setembre de 2022, aprova la següent Ordinació, de modificació de despesa plurianual per fer front als treballs de reforma i embelliment d’un espai urbà de la part alta de la parròquia on es desenvoluparà el projecte Caldes, que s'articula com segueix:

Article primer

Per fer front als treballs de reforma i embelliment d’un espai urbà de la part alta de la parròquia on es desenvoluparà el projecte Caldes, s'aprova la modificació de despesa plurianual, quedant la despesa plurianual com segueix:

Plurianual revisat pressupost 2022

 

2022

   

501-4501003-61702

CALDES - millora d'espais públics

            1.922.690,60 €

501-4501003-60733

 

CALDES Xarxes d'aigua i infraestructures

               577.309,40 €

2023

   

501-4501003-60733

 CALDES Xarxes d'aigua i infraestructures

            1.834.679,24 €

501-4501003-60891

 

CALDES Obres d'art

               510.092,52 €

 

 

Total despesa Plurianual

            4.844.771,76 €

 

 

Article segon

Pel que fa al finançament de l’exercici 2022, de la partida 501-4501003-60733 de “Caldes Xarxes d’aigües i infraestructures aquest es finançarà mitjançant crèdit extraordinari:

501-4501003-60733

CALDES Xarxes d'aigua i infraestructures

               577.309,40 €

 

crèdit extraordinari

               577.309,40 €

Aquest es finançarà amb minoració de la següent partida del projecte CALDES de pressupost 2022 pel mateix import:

501-4501003-61702

CALDES millora espais

            - 577.309,40 €

 

 minoració de crèdit

             - 577.309,40 €

Pel que fa al finançament de l’exercici 2023 per un import total de més de  1.844.771,76 €, i atenent al que disposa l’article 85 de la Llei de les finances comunals, el crèdit derivat de l’aprovació de la despesa plurianual serà efectiu a partir de la seva incorporació a l’Ordinació pressupostària del 2023.

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 29 de setembre de 2022