slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, situs slot gacor 2023 terpercaya https://radrails.org/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya https://radrails.org/slot-gacor/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya


Inici / Ordinacions i Reglaments / Reglament del 21-11-2022 per a la construcció de les voravies, camins i espais públics

Reglament del 21-11-2022 per a la construcció de les voravies, camins i espais públics

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, Capítol segon, Secció primera, article 5.1,

Atesa la necessitat d’actualitzar i refondre el Reglament per a la construcció de voravies de data 30 de març de 2012, i adaptar -lo a les noves disposicions de la normativa urbanística del POUPEE; el Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 21 de novembre del 2022, acorda modificar i refondre el Reglament per a la construcció de les voravies, que queda redactat de la següent manera:

Reglament per a la construcció de les voravies, camins i espais públics

 

Article 1

Objecte

L’objecte del present reglament és articular les bases per a la construcció de les voravies, camins i espais públics, especificant-ne els materials, la composició i les condicions.

 

Article 2

Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament s’aplica a totes les construccions de nova planta, plans d’embelliment o reforma i, de forma general, a totes les actuacions derivades del desenvolupament del planejament a la parròquia d’Escaldes-Engordany.

 

Article 3

Camins

Als efectes d’aquest Reglament tenen la consideració de camins tots els carrers de la zona de casc antic de la parròquia (clau 1a i 1b del POUPEE) i aquells que figuren a l’inventari comunal que constarà en annex al Cadastre Comunal.

 

Consisteixen en un paviment de pedra natural continu en tota la secció, sense diferenciació de nivells o materials entre voravia i calçada.

 

Article 4

Procediment per a la construcció i/ o reparació. Capes.

a) Preparació del terreny:

El terreny ha d’estar sanejat de tot tipus de restes vegetals, anivellat i compactat de manera que doni un PROCTOR modificat del 95%. El seu perfil ha de ser paral·lel a la rasant del vial amb una tolerància màxima de 2cm.

La preparació de forma ha de tenir un gruix, com a mínim, de 50cm.

L’obra s’ha de fer per bandes successives humidificades per obtenir a cada capa un PROCTOR modificat del 98%. El perfil ha de ser paral·lel a la rasant del vial amb una tolerància màxima de 1cm.

b) Capa de suport de formigó:

S’ha de preparar amb formigó H200 amb un mínim de 300Kg de ciment per m3, i d’un gruix mínim de 15cm. El perfil ha de ser paral·lel a la rasant del vial amb una tolerància màxima d’1cm.

Dins aquesta capa, i situats prop del límit del camí o carrer, es col·locaran tres tubs homologats de 65mm de diàmetre, per a la canalització de l’enllumenat públic i de l’enllumenat de Nadal, del tipus “PVC corrugat flexible”, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de baixa tensió. Per sota es col·locarà un cable de coure nu de 35mm 2.

c) Paviment:

Pedra natural per a ús com a paviment exterior, amb les següents característiques:

Dimensions mínimes entre 20 i 30cm, i un gruix de 6cm.

La cara superior no tindrà esquerdes, fissures ni crostonaments. Ha de ser plana, llisa i uniforme.

Les peces s’ajustaran i anivellaran correctament a les tapes i a les reixes.

En el moment de la demanda d’autorització de l’obra, el Comú comprovarà i validarà el tipus de pedra per tal que s’adapti amb el conjunt o amb les voravies actuals .

 

S’adjunta detall en Annex 1.

Article 5

Voravies

Als efectes d’aquest reglament tenen la consideració de voravies la part de la via pública destinada exclusivament a la circulació de vianants.

El disseny i la composició de les voravies es determinen en dos tipus diferents:

Tipus 1: zona separada i a diferent nivell de la calçada mitjançant una vorada i acabada amb quitrà i bandes de granit. En aquest tipus hi estan inclosos la majoria de carrers de la parròquia, i en general, tots aquells carrers que no pertanyen al Tipus 2.

Tipus 2: zona de la calçada, quin disseny, acabats i materials quedarà determinat en els respectius projectes d’embelliment, reforma o rehabilitació definits pel Comú .

Pertanyen al tipus 2 els carrers i espais públics següents, sense perjudici d’aquells que s’hi podran incorporar per decisió del Comú en execució de futurs projectes :

Av. Carlemany - Av. Pont de la Tosca

 Passatge Arnaldeta de Caboet

C/ de la Unió - C/ del Valira

Av. Fiter i Rossell des de l’Av. del Pessebre fins al C/       Josep Viladomat

C/ Josep Viladomat des de l’Av. Fiter i Rossell fins al   C/ de la Constitució

C/ d’Engordany

C/ Santa Anna

C/ Nou

C/ Mossèn Guillem Abdellah - C/ de l’Obac 

C/ Sant Antoni

C/ Isabelle Sandy

C/ Ciutat de Sabadell

C/ Pare Enric Graner

C / Picó

C/ del Falgueró

C/ dels Pardals

Av. del Fener

Passeig del Valira

Carrers Clot d’Emprivat

Plaça Creu Blanca

Plaça Coprínceps

Plaça de les Pubilles

Plaça dels Safarejos

Plaça del Madriu

Plaça de l’Església

Plaça Santa Anna

Plaça de l’Esbart Santa Anna

Plaça Santa Anna

Plaça de l’Esbart Santa Anna

Plaça Lalín

Plaça Parc de la Mola

Quan el paviment de la voravia sigui de peces de rajola de terratzo amb acabat tipus pissarra, o altres materials no establerts ni el tipus 1 ni en el tipus 2, el Comú definirà l’acabat.

 

Article 6

Procediment per a la construcció i/o reparació. Capes

Tipus 1

a) Preparació del terreny:

El terreny ha d’estar sanejat de tot tipus de restes vegetals, anivellat i compactat de manera que doni un PROCTOR modificat del 95%. El seu perfil ha de ser paral·lel a la rasant del vial amb una tolerància màxima de 2cm.

La preparació de forma ha de tenir un gruix, com a mínim, de 50cm.

b) Capa de base de graves:

Amb graves calcàries de les característiques següents:

Granulometria: 0/31,5

Equivalent a sorra igual o superior a 40

Índex de plasticitat inferior a 6

L’obra s’ha de fer per bandes successives humidificades per obtenir a cada capa un PROCTOR modificat del 98%. El perfil ha de ser paral·lel a la rasant del vial amb una tolerància màxima d’1cm.

El gruix de la capa base de graves ha de ser, com a mínim, de 25cm.

c) Capa de suport de formigó:

S’ha de preparar amb formigó H200 amb un mínim de 300Kg de ciment per m3, i d’un gruix mínim de 15cm. El perfil ha de ser paral·lel a la rasant del vial amb una tolerància màxima d’1 cm.

Dins d’aquesta capa i situats junt a la vorada, es col·locaran tres tubs homologats de 65mm de diàmetre per a la canalització de l’enllumenat públic i de l’enllumenat de Nadal, del tipus “PVC corrugat flexible”, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de baixa tensió. Per sota es col·locarà un cable de coure nu de 35mm2.

d) Paviment:

Enquitranat en calent de 6cm de gruix i limitat per bandes de granit gris flamejat de 6cm de gruix, en la forma següent:

Banda de 15cm d’amplada situada en el límit entre la voravia i la propietat privada, a tot el llarg, excepte entrades de vehicles.

Bandes de 30cm d’amplada, perpendiculars a la vorada, aprox. cada 3m.

En tot cas, el Comú fixarà el punt de situació d’aquestes bandes per a la correcta relació amb el conjunt o amb les voravies actuals.

La tolerància en les mides de les bandes de granit és d’1mm d’amplada i gruix.

Quan el Comú autoritzi un permís d’obertura de qualsevol tipus de treball que modifiqui l’estat existent de la voravia d’asfalt, el titular de l’obra menor o major està obligat a tornar a asfaltar la totalitat de la pastilla entre bandes.

La construcció dels guals per a vehicles o vianants es realitzarà amb els mateixos materials que les voravies i complint la Llei i el Reglament d’accessibilitat del Govern.

La vorada serà de granit gris de mides 15cm x 25cm/12cm i d’1m de llargada i amb canto polit. El material ha de tenir les mateixes característiques de les bandes de granit. La tolerància en les mides és d’1mm d’amplada i gruix i de 3mm de llargada.

Es col·locarà una peça rigola de granit gris de 20cm x 10cm i d’1m  de llargada. Les característiques del material seran les mateixes que les bandes de granit. Les toleràncies han de ser d’1mm d’amplada i gruix de 3mm de llargada.

El morter de col·locació de les bandes de granit ha de ser de ciment dosificat de 300Kg de ciment per m3 de sorra, de 2cm de gruix i resistència mitjana als 28 dies de 45Kg/cm2.

Per evitar l’estacionament de vehicles damunt la voravia, es podran col·locar piquets d’acer inoxidable del model homologat pel Comú respectant una distància entre ells de 3m.

Es procedirà, si escau, la construcció d’escocells de ferro, amb marc d’1m de llarg  x 1m d’ample (amb llengüetes de 50x50x5mm) i un mínim d’1,50 m3 de terra per a la plantació d’arbres, segons les necessitats de cada carrer. Hi inclourà un tub de reg DN20 de polietilè i de PN6 en tot el llarg. El departament tècnic valorarà la seva situació.

Si és el cas, s’escollirà el tipus d’arbre i el seu perímetre, segons les característiques tècniques o necessitats del carrer on s’executi la voravia.

Es procedirà a la construcció de tots els passos de vianants de la parròquia amb paviment pododàctil.

Paviment hidràulic, llosa de 60x40x7cm Black m2

S’adjunta detalls constructius en Annexos 1 i 2.

e) Mobiliari

e.1.- Protectors de voravies

Piquet Fix i Piquet mòbil

Protector de voravia d’acer inoxidable 316 d’1 metre d’alçada, amplada 10cm i el capçal en forma ovalada.

Addicionalment el piquet mòbil haurà d’estar format per un suport d’acer inoxidable 316 de 20cm d’alçada, boca interior 10cm i boca exterior 14cm amb cargol/rosca interior de 6cm en part baixa.

e.2.- Barana/barrera de seguretat

Barana de ferro amb transversals de 50x10mm i 40x10mm, barrots rodons de 16mm. Inclou muntants de passamà de 50x10mm per suportar passamà rodo de 40mm d’acer inoxidable. Inclou platines de 150x150x10mm, antioxidant i 2 capes de pintura de color negre.

Barrera de seguretat de fusta d’una longitud de 4m, formada per mig cilindre de fusta tractada amb 2 perns clavats en el ferro en “U” a cada extrem.

Es col·locaran entre suports de 2m i amb una alçada de 70cm respecte al terra, mesurat en una banda a 50cm d’ample i pel davant de la barana. Les parts metàl·liques, excepte els perns, són d’acer.

S’adjunta detall del tipus de mobiliari en Annex 3

Tipus 2

El procediment de construcció i/o reparació i les diferents capes es definiran en el projecte aprovat pel Comú en cada cas, independentment de si les voravies estan executades o no.

Article 7

Normes especifiques per als següents carrers del Clot d’Emprivat.

Av. Nacions Unides

Av. Consell de la Terra

C. dels Veedors

C. Constitució

C. François Mitterrand

C. dels Paraires

 

Preparació del terreny

El terreny ha d’estar sanejat de tot tipus de restes vegetals, anivellat i compactat de manera que doni un PROCTOR modificat del 95%. El seu perfil ha de ser paral·lel a la rasant del vial amb una tolerància màxima de 2cm.

La preparació de forma ha de tenir un gruix, com a mínim, de 50cm.

 

1. Capa de base de graves:

Amb graves calcàries de les característiques següents:

Granulometria 0/31.5

Equivalent a sorra igual o superior a 40

Índex de plasticitat inferior a 6

L’obra s’ha de fer per bandes successives humidificades per obtenir a cada capa un PROCTOR modificat del 98%. El perfil ha de ser paral·lel a la rasant del vial amb una tolerància màxima d’1cm.

El gruix de la capa base de graves ha de ser, com a  mínim, de 25 cm.

2. Capa de suport de formigó:

S’ha de preparar amb formigó H200 amb un mínim de 300Kg de ciment per m3, i d’un gruix mínim de 15cm. El perfil ha de ser paral·lel a la rasant del vial amb una tolerància màxima d’1cm.

Dins aquesta capa, i situats junt a la vorada, es col·locaran 3 tubs homologats de 65mm de diàmetre per a la canalització de l’enllumenat públic i de l’enllumenat de Nadal, del tipus “PVC corrugat flexible”, d’acord amb el reglament electrotècnic de baixa tensió. Per sota es col·locarà un cable de coure nu de 35mm2.

3. Paviment:

La voravia pública estarà formada per diferents tipus de granits en la forma següent:

Banda d’1m d’amplada de granit negre tipus Angola granallat amb peces de 60x40x6cm des de la vorada. 

Banda de granit rosa Porriño flamejat amb peces de 60x40x6cm, situada entre el granit negre granallat (tipus Angola) i la propietat.

Bandes de 30cm d’amplada de granit gris flamejat, perpendiculars a la vorada, cada 6m.

En tot cas, el Comú fixarà el punt de situació d’aquestes bandes per a la correcta relació amb el conjunt o amb les voravies actuals.

La separació entre granits de característiques diferents, es faran amb una junta de goma de 2cm.

La construcció dels guals per a vehicles o vianants es realitzarà amb els mateixos materials que les voravies i complint la Llei i el Reglament d’accessibilitat del Govern.

La vorada serà de granit gris de mides 15x25cm/12cm i d’1m de llargada. El material ha de tenir les mateixes característiques que les bandes de granit. La tolerància en les mides és d’1mm d’amplada i gruix i de 3mm de llargada.

El morter de col·locació del granit ha de ser de ciment dosificat de 300Kg de ciment per m3 de sorra, de 2cm de gruix i resistència mitjana als 28 dies de 45kg/cm2.

Per evitar l’estacionament de vehicles damunt la voravia, es podran col·locar piquets d’acer inoxidable del model homologat pel Comú, respectant una distància entre ells de 3m.

Es procedirà, si escau, la construcció d’escocells de ferro, amb marc d’1m de llarg  x 1m d’ample (amb llengüetes de 50x50x5mm) i un mínim d’1,50 m3 de terra per a la plantació d’arbres, segons les necessitats de cada carrer. Hi inclourà un tub de reg DN20 de polietilè i de PN6 en tot el llarg. 

El departament tècnic valorarà la seva situació.

Tipus arbres:

Av. Nacions Unides i C. François Mitterrand: Acer campestris, de perímetre de tronc 14-16cm.

Av. Consell de la Terra, C. de la Constitució i C. dels Paraires: Quercus ilex, de perímetre de tronc 14-16cm.

C. dels Veedors: Cercis siliquastrum, de perímetre de tronc 14-16cm.

Es procedirà a la construcció de tots els passos de vianants de la parròquia amb paviment pododàctil.

Paviment hidràulic, llosa de 60x40x7cm “Black” m2.

S’adjunta detall en Annex 4 i 5.

Normes especifiques per l’espai lliure d’ús públic

Aquestes criteris van dirigits a tots els espais lliures d’ús públic del Clot d’Emprivat.

Aquests espais podran ser destinats a places formades per paviments de granit, parcs amb jocs infantils amb terra de sorra, parcs enjardinats amb gespa, parterres i arbres, contenidors soterrats i/o qualsevol altre ús que el Comú consideri oportú.

La destinació d’aquestes illes serà designada prèviament a l’aprovació del projecte de construcció.

Pel que fa a la plaça de paviment de granit;

L’espai estarà format per diferents tipus de granits en la forma següent:

Banda de 15cm d’amplada x 30cm de llarg de granit gris flamejat situades entre el límit de la voravia i la propietat privada a tot el llarg.

La superfície estarà formada de manera alterna i no consecutiva de:

Peces de granit “rosa Porriño” flamejat de 60x40x6cm, situades en tot l’espai i corresponent al 33% de la superfície.

Peces de granit “negre Angola” granallat de 60x40x6cm, situades en tot l’espai i corresponen al 33% de la superfície.

Peces de granit “gris flamejat” de 60x40x6cm, situades en tot l’espai i corresponent al 33% de la superfície.

En tot cas, la propietat presentarà un disseny de paviment i del mobiliari de l’espai públic, i el Comú validarà la seva proposta.

La separació entre granits de característiques diferents, es faran amb una junta de goma de 2cm.

S’adjunta detall del tipus de mobiliari en Annex 6.

Article 8

Prohibicions

Per a la construcció de les voravies, camins i espais públics resta prohibida la utilització de qualsevol material i/o procediment de construcció diferents dels establerts en el present Reglament.

Article 9

Cessió de la voravia al Comú

Pel que afecta a totes les voravies construïdes amb anterioritat a la publicació d’aquest Reglament, el Comú no acceptarà la donació de cap voravia que no s’ajusti al present Reglament per a la construcció de les voravies, camins i espais públics.

 

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al present Reglament per a la construcció de les voravies, camins i espais públics.

 

Disposició transitòria única

Les obres actualment en construcció podran realitzar la voravia amb els materials i condicions que estableix aquest Reglament.

 

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general. 

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 21 de novembre de 2022

 

Annex