Ordinació del 21-11-2022 sobre la retirada de vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals i del tractament residual dels vehicles.

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5è;

Vista la Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació i en concret, els articles 131 i 132;

Vista la necessitat d’adaptar les nostres ordinacions i reglaments d’acord amb el que preveuen els preceptes del nou Codi de la circulació;

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 21 de novembre de 2022, ha aprovat la següent Ordinació

Ordinació del 21-11-2022, sobre retirada de vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals i del tractament residual dels vehicles;

Article 1

Tots els vehicles que es trobin en un dels supòsits següents seran traslladats pel servei de grua del Comú al dipòsit comunal:

1. Els vehicles estacionats a la via pública que es trobin en un dels casos previstos a l’article 131 de la Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació.

2. Els vehicles estacionats al mateix lloc de la via pública, sigui o no en zona regulada, durant un període ininterromput superior a quinze dies.

3. Els vehicles estacionats en un aparcament comunal durant un període ininterromput superior a un mes, sense que el propietari hagi atorgat un contracte d’arrendament de plaça amb el Comú.

4. Qualsevol vehicle estacionat en un aparcament comunal quan el sistema d’alarma sonor contra la intrusió del vehicle es dispari i produeixi molèsties a la població.

5. Els vehicles estacionats a la via pública en zones reservades a:

a) La parada d’autobús, hotel i aparthotels, guals, i en general, en qualsevol zona on quedi prohibit l’estacionament de vehicles, encara que sigui amb caràcter temporal, o exclosa al trànsit.

b) Minusvàlids, zones de serveis, zones comercials, càrrega i descàrrega de mercaderies, sense disposar d’autorització i/o superant el temps establert.

Article 2

La recuperació del vehicle del dipòsit comunal comportarà al propietari el pagament de les despeses previstes a l’article 4 d’aquesta Ordinació, així com les de pupil·latge del vehicle, generades a partir de les 24 hores posteriors a l’ingrés del vehicle al dipòsit comunal.

Article 3

1. D’acord amb l’article 132 de la Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació, s’ordenarà el trasllat del vehicle a un gestor de residus de vehicles autoritzat per desballestar-los transcorreguts més de dos mesos des de la immobilització o des de la retirada del vehicle de la via pública, amb la publicació prèvia de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

2. Es podrà alienar el vehicle pel procediment de pública subhasta, en substitució del desballestament, en els casos que el Comú estimi convenient, seguint el procediment establert en el Codi de l’administració i en la Llei d’embargament vigents.

Article 4

1. L’import de la taxa sobre la retirada de vehicles de la via pública s’estableix en 90 € per cada intervenció. Aquest import podrà ser modificat mitjançant l’Ordinació tributària comunal.

2. Els agents de circulació estan autoritzats a immobilitzar amb parany, l’import d’aquesta taxa s’estableix en 60 € i s’ha de fer efectiva al moment de retirar el parany. Aquest import podrà ser modificat mitjançant l’Ordinació tributària comunal.

Article 5

La destrucció del vehicle o la seva alienació per part del Comú, no exonera el seu propietari del pagament de la sanció, el servei de grua, el pupil·latge, els recàrrecs i altres despeses en què aquest pugui haver incorregut.

Disposició transitòria

Els procediments iniciats i no resolts, abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordinació, es tramitaran d’acord amb l’establert en el procediment vigent a la data d’incoació.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions amb el mateix rang o inferior que s’oposin al que s’estableix en aquesta Ordinació.

 

Disposició final 

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 21 de novembre del 2022.