Reglament del 21-11-2022 sobre el procediment Administratiu aplicable a les sancions d’estacionament i circulació imposades pel Comú d’Escaldes-Engordany.

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5è;

Vistos els articles 127 i 128 de la Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació;

Vista la necessitat d’adaptar les nostres ordinacions i reglaments d’acord amb el que preveuen els  preceptes del nou Codi de la circulació;

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 21 de novembre del 2022, ha aprovat el següent Reglament:

Reglament del 21-11-2022, sobre el procediment administratiu aplicable a les sancions d’estacionament i circulació imposades pel Comú d’Escaldes-Engordany

Article 1. Objecte

El present reglament regula el procediment aplicable a les sancions per infracció de les normes d’estacionament i circulació del Comú d’Escaldes-Engordany. 

Article 2. Forma d’iniciació i notificació

1. El procediment s’inicia mitjançant la constatació d’infracció per part dels agents de circulació. 

2. La constatació ha d’ésser notificada a la persona afectada per l’òrgan instructor, conjuntament amb la providència d’incoació i la proposta de resolució, amb la indicació expressa que la persona expedientada disposarà d’un termini improrrogable de vuit (8) dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la notificació, per examinar l’expedient, formular les al·legacions i aportar els documents que tinguin per convenient, i proposar, eventualment, la pràctica d’altres proves.

3. La notificació esmentada en l’apartat anterior es practica de conformitat amb els preceptes del Codi de l’administració, es podrà fer individualment per a cada constat o conjuntament amb altres denúncies o constats d’infracció quan afectin a la mateixa persona. 

4. La notificació haurà de contenir la data de la presumpta infracció, la matrícula del vehicle o dels vehicles, els preceptes infringits, així com l’import de les sancions que aquestes infraccions poden comportar.

Article 3. Presentació d’al·legacions 

1. En el cas d’haver-se presentat al·legacions dins del termini de vuit (8) dies hàbils, l’instructor incorpora a l’expedient les al·legacions i els documents eventualment presentats i, ho ha tramès a la Junta de Govern de Comú per a la seva resolució.

2. En el cas d’acceptació de les al·legacions presentades, s’arxiva l’expedient i queda sense ulteriors efectes la proposta de sanció.

3. En el cas de no acceptació de les al·legacions presentades, l’interessat disposa del termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de notificació de la resolució, per a fer efectiu l’import de la sanció o sancions a les oficines del Comú.

4. En els casos de no presentació d’al·legacions, en el termini de vuit (8) dies hàbils, es considerarà resolt l’expedient, i que la constatació de la infracció ha estat notificada degudament, de forma que l’import de la sanció esdevé ferm. La persona sancionada disposa del termini d’un mes per fer efectiu l’import davant del Servei de Circulació; en cas contrari, es procedeix per la via executiva. En aquest cas, l’import esmentat s’incrementa amb un recàrrec del 20%.

Article 4. Pagament voluntari

En cas que es faci el pagament voluntari de la sanció en el mateix moment en què s’incoa el procediment sancionador o dins els deu (10) dies hàbils següents, es redueix un 50% l’import de la sanció. Aquest pagament voluntari implica: 

a) La renúncia a fer al·legacions. En cas que se’n facin, es tenen per no formulades. 

b) La finalització del procediment sancionador sense que calgui dictar una resolució expressa. 

c) La fermesa de la sanció amb efectes plens a comptar del dia en què es procedeix al pagament. 

Article 5. Recurs

1. Contra la resolució adoptada per la Junta de Govern del Comú sobre l’expedient, i de conformitat amb el que estableix l’article 124 del Codi de l’administració, es pot interposar recurs en via administrativa davant de la Junta de Govern del Comú en el termini d’un mes a partir de la data de la seva notificació.

2. La interposició d’aquest recurs suspèn l’execució de la resolució impugnada i és preceptiva per accedir a la via jurisdiccional, en els termes establerts pel Codi de l’Administració.

Article 6. Sancions imposades a persones no residents

1. Els conductors de vehicles amb matrícula estrangera, el propietari o conductor dels quals no consti com a resident al Principat d’Andorra, han de constituir a favor del Comú d’Escaldes-Engordany un dipòsit equivalent a l’import de la sanció aplicable, des del mateix moment de l’emissió del constat sobre la infracció per part dels agents de la circulació, fins i tant el Comú no hagi dictat una resolució sobre l’expedient.

2. Si el conductor o propietari del vehicle no pot dipositar aquest import, s’autoritzarà la presentació d’una caució o aval suficient emès per qualsevol entitat bancària del Principat o per altra persona solvent a criteri de la màxima autoritat del Servei de Circulació, o en la seva absència, de l’agent que emet el constat d’infracció. En cas contrari, l’agent denunciant procedirà a la immobilització del vehicle.

3. En cas que la persona sancionada amb matrícula estrangera vulgui fer ús dels preceptes previstos en aquesta Ordinació, ha d’indicar-ho expressament, i pot gaudir -si així ho fa- de la reducció que s’hi regula. En aquest cas, el dipòsit es fa en concepte de la sanció ferma.

Disposició transitòria

Els procediments iniciats i no resolts, abans de l’entrada en vigor d’aquest reglament, es tramitaran d’acord amb l’establert en el procediment vigent a la data d’incoació.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions amb el mateix rang o inferior que s’oposin al que s’estableix en aquest reglament.

Disposició final

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 21 de novembre del 2022