slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, situs slot gacor 2023 terpercaya https://radrails.org/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya https://radrails.org/slot-gacor/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya


Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació del 22-12-2022 de preus públics per l’any 2023.

Ordinació del 22-12-2022 de preus públics per l’any 2023.

Atès el marc de l’autonomia administrativa i financera al que fa referència l’apartat segon de l’article 80 de la Constitució;

Atès el que disposen la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre del 1993 i la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la llei qualificada de delimitació de competències dels comuns.

Atès el que disposen la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i el Decret del 21 d’octubre del 2015, que aprova el Reglament de recaptació dels tributs, en relació al procediment de constrenyiment.

Atès el que disposa el Capítol II del Títol III de la Llei 36/2021, de 16 de desembre, de les finances comunals.

Atès el que disposa el Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989.

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió de Consell del dia 22 de desembre de 2022, ha acordat aprovar la següent Ordinació de preus públics

Exposició de motius

La Llei de les finances comunals ha estat objecte de successives modificacions, la darrera, en data 3 de gener de 2022, la Llei 36/2021, de 16 de desembre, de les finances comunals.

En aquesta nova Llei s’introdueixin canvis i modificacions en l’aplicació dels diferents tributs així com millores en els recursos i procediments de recaptació tributària, en concret:

a) Es suprimeix la definició d’alguns preus públics que es traspassen a l’Ordinació tributària per ajustar-se al que ja estableix la Llei 21/2014 de bases de l’ordenament tributari, i la nova Llei 36/2021 de les finances comunals que regula que aquells conceptes corresponents a la utilització privada o l’aprofitament especial de domini públic que fins el 31 de desembre de 2021 es consideraven preus públics passen a tenir la consideració de taxa.

b) Es diferencien les bonificacions obligatòries de les potestatives, donant potestat als Comuns per establir-les, però limitant-les per tal d’evitar noves diferències tributàries.

c) S’introdueix el concepte de “preu normal de mercat” a efectes de determinar els preus en alguns taxes i de preus públics.

d) Amb caràcter potestatiu, s’introdueix el prorrateig mensual en el meritament i quantificació de la quota a pagar.

 

 

Ordinació de preus públics per l’any 2023

Índex

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Exercici de la potestat normativa

Article 2. Definició i contingut de l’Ordinació de preus públics

Article 3. Obligats al pagament

Article 4. Obligacions accessòries

Article 5. Aplicació i gestió

Article 6. Import dels preus públics

Article 7. Exigibilitat

Article 8. Prescripció

 

Títol II. Establiment dels preus públics

Article 9. Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu

9.1. Escoles bressol

9.2. Servei de restauració Llar de Jubilats

9.3. Activitats esportives i de lleure

9.3.1 Piscines comunals

9.3.2 Activitats aquàtiques

9.3.3 Rocòdrom, Escola d’escalada, Escola de tennis, serveis complementaris i lloguer d’instal·lacions esportives

9.3.4 Altres sales i equipaments accessoris

9.3.5 Escola de música

9.3.6 Activitats per a infants (Escaldes-Estiu, Tallers de vacances escolars)

9.3.7 Espai lleure

9.3.8 Escaldes-Estiu per a gent gran

9.3.9 Venda de productes d’Escaldes-Estiu i de la cursa Jorma

9.3.10 Excursions guiades, sortides i itineraris temàtics

9.3.11 Tallers

9.3.12 Venda de llibres i altres productes

9.3.13 Entrades a concerts organitzats pel Comú

9.3.14 Programa empodera’t

9.4. Venda de contenidors per a la recollida de escombraries i per a la recollida selectiva

9.5. Venda de claus magnètiques individuals de les casetes de recollida de residus

9.6. Ús d’equipaments del Servei de Circulació

9.7. Estacionament de vehicles en aparcaments públics, amb control d’accés.

9.8. Lloguer i venda de nínxols. Preus de diferents serveis

9.9. Lloguer de la Sala de Vetlla

Article 10. Preus públics per a la prestació de serveis administratius

10.1.  Fotocòpies i reproduccions fotogràfiques

10.2. Còpies de documentació dels arxius del Departament d’Urbanisme

10.3. Recursos econòmics de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu – Perafita – Claror

 

Títol III. Règim d’infraccions i sancions

 

Article 11. Exercici de la potestat sancionadora

Article 12. Sancions no tributàries

Article 13. Infraccions i sancions

 

Títol IV. Recursos administratius i jurisdiccionals

Article 14. Recurs administratiu

Article 15. Recurs jurisdiccional

 

Disposició final

 

Títol I. Disposicions generals

 

Article 1. Exercici de la potestat normativa

 

1. Sota el principi d’autogovern els comuns del Principat d’Andorra administren i gestionen els seus recursos propis i exerceixen la potestat normativa que preveu la Constitució, la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, la Llei de bases de l’ordenament tributari i la Llei de les finances comunals.

 

2. Entre els recursos de dret públic de naturalesa no tributaria s’hi troben els preus públics, que s’estableixen i modifiquen mitjançant aquesta Ordinació.

 

Article 2. Definició i contingut de l’Ordinació de preus públics

 

1. Aquesta Ordinació regula els trets essencials del catàleg dels preus públics que ofereix el Comú, en relació a la seva naturalesa jurídica, fet generador, obligats al pagament, imports i condicions de pagament, conforme al que preveu el Títol III, Capítol II de la Llei 36/2021, de 16 de desembre, de les finances comunals.

 

2. Tenen la consideració de preus públics, les contraprestacions exigides pel Comú per la prestació de serveis públics o realització d’activitats, no definides com a taxa d’acord amb l’article 19 de la Llei de finances comunals, sempre i quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:

a) Que la persona interessada sol·liciti el servei o la prestació de forma voluntària

b) Que el servei pugui ser prestat pel sector privat amb lliure concurrència

 

Article 3. Obligats al pagament

 

1. Els obligats al pagament dels preus públics comunals són les persones que se’n beneficien de la realització de serveis o activitats per part del Comú.

 

2. També tenen aquesta consideració les societats civils, les herències jacents, les comunitats de béns i totes les entitats o els patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica separada, i que es beneficiïn dels serveis o activitats prestats pel Comú.

 

Article 4. Obligacions accessòries

 

1. El Comú pot demanar i exigir a les persones obligades al pagament dels preus públics, les declaracions o aportacions d’informació que consideri necessàries per a determinar les dades o els elements referents als serveis i que siguin necessàries per a l’aplicació de les tarifes.

 

2. Tret que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, el Comú pot suspendre la prestació dels serveis o la realització d’activitats sotmeses a preu públic, quan les persones obligades al pagament incompleixin l’obligació d’aportar declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir els pagaments dels preus públics, els recàrrecs i interessos moratoris acreditats.

 

Article 5. Aplicació i gestió

 

1. Els imports dels preus públics s’estableixen i modifiquen mitjançant Ordinació.

 

2. El Comú és l’encarregat de la gestió, el cobrament, la comprovació, la recaptació, la inspecció i qualsevol altre funció referent als preus públics.

 

Article 6. Import dels preus públics

 

1. L’import dels preus públics es determina de tal manera que cobreixi, com a mínim, el cost real del servei o l’activitat que es presta i prenent en consideració el preu de mercat que correspongui per l’aprofitament d’aquest servei per part de la persona sol·licitant.

 

2. Tanmateix, quan per raons de caire social, cultural, esportiu, turístic o d’interès públic s’aconselli i es justifiqui, el Comú podrà establir, mitjançant la present ordinació, preus públics per sota del límit previst en el paràgraf anterior, mitjançant bonificacions.

 

3. Les propostes per a l’establiment o modificació dels imports dels preus públics que s’exigeixin han d’anar acompanyades d’una memòria que en motivi i justifiqui la quantia.

 

4. Els preus que es detallen en l’ordinació caldrà afegir en cada cas el percentatge d’Impost General Indirecte que li correspongui d’acord amb la normativa vigent en cada moment.

 

5. Si la prestació d’aquests serveis comporten la destrucció o el deteriorament de tot o part dels seus elements, el Comú pot exigir la consignació d’un dipòsit equivalent al cost estimat de la reconstrucció o de la reparació d’aquells elements, sense perjudici de la liquidació definitiva del cost real de la reconstrucció o de la reparació, que s’abonarà en el moment en que finalitza la prestació del servei.

 

 

 

 

 

Article 7. Exigibilitat

 

1. Amb caràcter general, els preus públics són exigibles des de l’inici de la prestació del servei al què es refereixen. Tanmateix, es poden exigir pagaments anticipats o dipòsits previs a la realització del servei. En aquest cas, si el servei no s’arriba a prestar per motius no imputables al sol·licitant, el Comú ha de retornar l’import conjuntament amb els interessos corresponents.

 

2. En cas d’impagament, els deutes derivats dels preus públics poden ser exigits per la via administrativa i, en conseqüència, per via de constrenyiment, d’acord amb el procediment previst en la Llei de bases de l’Ordenament tributari.

 

Article 8. Prescripció

Prescriuen al cap tres anys els drets i les accions referits a l’apartat 1 de l’article 17 de la Llei de les finances comunals a comptar de les dates referides a l’apartat 2 del mateix article.

La interrupció i efectes de la prescripció queden regulats a l’article 18 de la mateixa Llei.

 

Títol II. Establiment dels preus públics

 

Article 9. Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu

 

9.1 Escoles bressol

 

a) Fet generador: la prestació del servei de l’Escola Bressol i de guarda d’infants que es presta de dilluns a divendres.

b) L’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

Règim

Preu fixat

Règim de tot el dia (8.00 - 20.00 h.)

348,00 €

Règim de mig dia, matí (8.00 - 13.30 h.)

210,00 €

Règim de mig dia, tarda (14.30 - 20.00 h.)

162,00 €

 

c) El pagament d’aquests preus públics és mensual, i es merita el primer dia de cada mes. El pagament de la quota resultant s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

d) Els posseïdors de la targeta blava, carnet de família nombrosa i de família monoparental emès pel Govern d’Andorra gaudiran d’una reducció de tarifa del 20% pel servei de l’escola bressol.

 

9.2 Servei de restauració Llar de Jubilats

 

a) Fet generador: l’ús del servei de restauració de la Llar de Jubilats

b) L’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

Servei de restauració*

Preu fixat

Menú

5,50

* El cònjuge o parella amb la que convisqui la persona pensionista o jubilada, major de 60 anys gaudirà també d’aquest preu en el servei de restauració.

 

9.3 Activitats esportives i de lleure

 

9.3.1 Piscines Comunals

 

a) Fet generador: l’ús de les diferents instal·lacions de les piscines comunals.

b) L’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

Entrada piscina*

Preu fixat

De 0 a 5 anys

gratuït

Entrada adult piscina

5,00 €

Abonament 10 entrades piscina**

45,00 €

 

* Les persones menors de 18 anys i els majors de 60 anys gaudiran d’una reducció de tarifa del 50%.

** Té una caducitat de 12 mesos.

 

Entrada piscina + gimnàs*

Preu fixat

Entrada individual piscina + gimnàs

12,50 €

 

* Els abonats als centres esportius comunals i les persones menors de 18 anys i els majors de 60 anys gaudiran d’una reducció tarifa del 50%.

 

Quota manteniment piscina

Preu fixat

Manteniment de la matrícula sense possibilitat d’ús de les instal·lacions per a tots els abonaments (màxim 2 mesos)

6,00 €

 

Abonaments mensuals*

Adult

Matrícula

(a fons perdut)

Parella (mateix compte)

Matrícula

(a fons perdut)

Abonament aquàtic

15,00 €

15,00 €

27,00 €

27,00 €

Abonament aquàtic + gimnàs

21,50 €

21,50 €

38,70 €

38,70 €

Abonament aquàtic + fitness

43,50 €

43,50 €

78,30 €

78,30 €

Abonament complet (aquàtic + gimnàs + fitness)

49,35 €

49,35 €

88,83 €

88,83 €

 

* Les persones menors de 18 anys i els majors de 60 anys gaudiran d’una reducció de tarifa del 50%, i els posseïdors de la targeta blava d’una reducció de tarifa del 20%.

 

 

Abonament mensual

 

Parella amb 1 o més fills

 

 

Matrícula

(a fons perdut)

Monoparental amb 1 o més fills

(amb carnet emès pel Govern d’Andorra)

 

 

Matrícula

(a fons perdut)

Abonament aquàtic familiar*

33,75 €

33,75 €

20,25 €

20,25 €

 

* Les persones menors de 18 anys, els majors de 60 anys i els posseïdors de la targeta blava gaudiran d’una reducció de tarifa del 50%.

 

Classes dirigides fitness

Abonat

No abonat

1 sessió de fitness

5,00 €

6,00 €

 

Altres

Preu fixat

Lloguer carrer piscina / hora

20,00 €

Lloguer piscina petita sencera/hora

20,00 €

Lloguer mitja piscina petita/hora

10,00 €

Lloguer mensual armariet vestidor

6,00 €

Lloguer espai sala fitness o cycling/hora

33,00 €

 

Venda de material

Preu fixat

Casquet de bany

2,50 €

Ulleres de natació infant

4,20

Ulleres de natació adult

4,50 €

Tovallola

5,00 €

 

9.3.2 Activitats Aquàtiques

 

a) Fet generador: la prestació del servei de l’activitat aquàtica.

b) L’import per a les activitats aquàtiques de les piscines comunals durant el curs escolar 2022 – 2023 s’estableix de la manera següent:

 

Natació*

Preu fixat

Polsera d’accés i en cas de pèrdua

                5,00 €

Targeta d’accés en cas de pèrdua

                3,00 €

Escola de natació infantil (1- 4 anys)

63,50 €/ trimestre/sessió

Escola natació (5 - 16 anys)

63,50 €/ trimestre/sessió

 

* Els posseïdors de la targeta blava, carnet de família nombrosa i de família monoparental emès pel Govern d’Andorra gaudiran d’una reducció de tarifa del 20% en aquestes activitats.

 

Curs natació adult

Abonat

No abonat

Curset de natació adult (12 sessions) i mínim 3 pax inscrits

72,00 €

140,00 €

 

 

 

9.3.3 Rocòdrom, Escola d’escalada, Escola de tennis, serveis complementaris i lloguer d’instal·lacions esportives

 

a) Fer generador: la prestació del servei de rocòdrom, escola de tennis, altres escoles esportives, serveis complementaris i lloguer d’instal·lacions esportives.

b) L’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

9.3.3.1 Rocòdrom

 

Entrades individuals rocòdrom

Preu fixat

Entrada dia joves (menors de 18 anys, majors + 60 anys)

        4,50 €

Entrada dia adult

        9,00 €

10 Entrades dia joves (menors de 18 anys, majors + 60 anys)

       40,50 €

10 Entrades dia adult

       81,00 €

 

Abonaments rocòdrom

Preu fixat

Matrícula

Abonament mensual (menors de 18 anys, majors +60 anys)

        11,00 €

   11,00 €

Abonament mensual adult

        22,00 €

   22,00 €

 

Lloguer instal·lacions rocòdrom

Preu fixat

Matí de 10.00 a 13.00 h.

75,00 €

Migdia de 13.00 a 15.00 h.

50,00 €

Tarda de 15.00 a 17.00 h.

50,00 €

Dia sencer ( de 10.00 a 22.00 h. -dissabtes i festius-)

270,00 €

 

9.3.3.2 Escola de tennis

 

Sessió tennis*

Preu fixat

1 sessió per setmana

92,00 € /trimestre

2 sessió per setmana

127,00 € /trimestre

 

* Els posseïdors de la targeta blava, carnet de família nombrosa i de família monoparental emès pel Govern d’Andorra gaudiran d’una reducció de tarifa del 20% en aquestes activitats.

 

Inscripcions als torneigs de tennis*

Adults

Preu fixat

Simples

10,00 €

Dobles

  6,00 €

 

* Els menors de 18 anys i els majors de 60 anys gaudiran d’una reducció de tarifa del 50%.

 

9.3.3.3 Escola d’escalada

 

Sessió escalada*

Preu fixat

1 h/setmana

48,00 €/ trimestre

 

* Els posseïdors de la targeta blava, carnet de família nombrosa i de família monoparental emès pel Govern d’Andorra gaudiran d’una reducció de tarifa del 20% en aquestes activitats.

 

 

 

9.3.3.4 Classes particulars

 

Classes particulars
Natació
Fitness- Tennis

Preu fixat

Classe particular 1 hora (1 - 2 pax )

 32,00 €

Talonari 10 classes 1 hora (1 - 2 pax )

288,00 €

Classe particular 1 hora (3 - 4 pax )

  42,00 €

Talonari 10 classes particular 1 hora (3 - 4 pax )

378,00 €

 

Classes particulars d’escalada

Preu fixat

Classe particular 1 hora (1 - 2 pax )

35,40 €

Classe particular 1.30 hora (1 - 2 pax )

53,60 €

Classe particular 1 hora (3 - 4 pax )

62,70 €

 

           

9.3.3.5 Servei monitor esportiu

 

Servei monitor

Preu fixat

Monitor esportiu ( escoles, clubs...)

18,00 €/hora

 

9.3.3.6 Instal·lacions Prat del Roure

Instal·lacions

Preu fixat

Pista de tennis (1h)                                               12,00 €

         12,00 €

Pista de tennis Grup d’Amics d’E-E (1h)                6,00 €

           6,00 €

Pista de tennis Fed. And. de Tennis (1h)               6,00 €

           6,00 €

Suplement llum artificial                                         3,00 €

           3,00 €

Pista de tennis (Abonament 10 h)                        96,00 €

          96,00 €

Camp de futbol gespa artificial (1 h)                    33,00 €

          33,00 €

Camp de futbol gespa artificial (Abonament 10)   264,00 €

        264,00 €

 

9.3.3.7 Pavelló Prat Gran

Instal·lacions

Preu fixat

Mitja pista (1 h)

        19,00 €

Pista sencera (1 h)

        37,00 €

Abonament pista sencera (10 h)      

      296,00 €

Pavelló 1 dia

      415,00 €

Pavelló ½ dia

      210,00 €

Sala de judo (1 h)

        12,00 €

Sala arts marcials (1 h)

        12,00 €

 

      9.3.3.8 Sala Polivalent del centre esportiu i socio cultural del Prat del Roure

Instal·lacions

Preu fixat

Lloguer sala ½ dia

      420,25 €

Lloguer sala ½ dia festiu

      531,95 €

Lloguer sala 1 dia

      839,45 €

Lloguer sala 1 dia festiu

      951,20 €

Lloguer sala ½ dia (amb equips)

      728,25 €

Lloguer sala ½ dia festiu (amb equips)

      839,95 €

Lloguer sala 1 dia (amb equips)

   1.455,50 €

Lloguer sala 1 dia festiu (amb equips)

   1.567,20 €

Lloguer vestíbul 1 dia

     168,10 €

Lloguer vestíbul 1 dia festiu

     279,80 €

Ús dels serveis tècnics de llum i so

       15,00 €/hora

 

      9.3.3.9 Accessoris Prat Gran

Accessoris

Preu fixat

Placa protector pista (preu unitat)

       1,00 €

Protector pista

   420,00 €

Cadires (preu unitat)

       0,40 €

Taules (Preu unitat)

       1,85 €

Mòduls (3 x 1)

       4,00 €

Faristol

       5,70 €

Equip sono (1 hora)      

     10,00 €

Neveres (unitat)          

     26,00 €

Pantalla per projeccions       

     16,00 €

Hora diürna personal Comú

     16,00 €

Hora nocturna personal Comú 

     18,00 €

 

9.3.4 Altres sales i equipaments accessoris

 

Sala d’Espai d’Art

Preu fixat

Lloguer sala 1 h

     20,00 €

Lloguer sala ½ dia

     60,00 €

Lloguer sala 1 dia

   110,00 €

Sala d’Actes (Casa Comuna) i Espai Caldes

-

Lloguer sala ½ dia

     75,00 €

Lloguer sala ½ dia festiu

   125,00 €

Lloguer sala 1 dia

   140,00 €

Lloguer sala 1 dia festiu

   230,00 €

Equip i tècnic ½ dia

     60,00 €

Equip i tècnic 1 dia

   110,00 €

Sala de dansa

-

Lloguer sala 1 h

     20,00 €

Lloguer sala ½ dia

     60,00 €

Lloguer sala 1 dia

   110,00 €

Lloguer sala 1 dia festiu

   200,00 €

Sales -4 i -3 i Sala de reunions de Fiter i Rossell i Aula Jazz

-

Lloguer sala 1 h

     12,00 €

Sala cuina llar de jubilats

-

Lloguer 1 h

      20,00 €

 

9.3.5 Escola de música       

 

a) Fet generador: gaudiment del servei d’escola de música.

b) L’import per a les inscripcions a l’Escola de música per a l’any escolar 2022 – 2023 s’estableix de la manera següent:

 

Classes col·lectives

 

Infants*

Preu fixat

Classes infants introducció

35,40 €/mensual

Classes iniciació guitarra infants

55,60 €/mensual

Classes iniciació piano infants

55,60 €/mensual

Classes andante guitarra

60,65 €/mensual

Classes andante guitarra 2n any – 1 pax

80,90 €/mensual

Classes andante guitarra 2n any – 2 pax

70,75 €/mensual

Classes andante piano

80,90 €/mensual

Classes allegreto i vivace guitarra

60,65 €/mensual

Classes allegreto i vivace guitarra 2n any – 1 pax

80,90 €/mensual

Classes allegreto i vivace guitarra 2n any – 2 pax

70,75 €/mensual

Classes allegreto i vivace piano

80,90 €/mensual

 

* Els posseïdors de la targeta blava, carnet de família nombrosa i de família monoparental emès pel Govern d’Andorra gaudiran d’una reducció de tarifa del 20% en aquestes activitats.

 

 

 

Adults*

Preu fixat

Adagio

          80,90 €/ mensual

 

* Els posseïdors de la targeta blava gaudiran d’una reducció de tarifa del 20% i els posseïdors de la targeta magna emesa pel Govern d’Andorra gaudiran d’una reducció de tarifa del 50% en aquesta activitat.

 

 

Classes particulars

 

Classe particular escola de música

Preu fixat

Classe 1 h

                  60,65 €

 

9.3.6 Activitats per a infants

 

a) Fet generador: la prestació de les activitats per a infants.

b) L’import dels preus públics per a les activitats d’Escaldes-Estiu, tallers durant les vacances escolars, activitats de carnaval, de pasqua, Escaldes-tardor i cursets intensius durant el curs escolar s’estableix de la manera següent:

 

Escaldes-Estiu*

Preu fixat

1 setmana (5 dies) amb dinar inclòs

           72,00 €

1 setmana (5 dies) sense dinar

           41,00 €

1 setmana (5 dies) matí o tarda sense dinar

           26,00 €

Dinar (5 dies)

           31,00 €

Servei d’acollida matí

12,75 €/ setmana

Ludoteca tarda de 18.30 a 20.00 h.

5,00 €/ setmana

 

* A partir de la 5a setmana s’aplica un preu setmanal de 33,00 € o de 64,00 € en el cas de dinar inclòs, sempre hi quan s’hagi contractat la mateixa modalitat durant les quatre primeres setmanes.

 

 

Tallers de vacances escolars fins a infants de 12 anys*

Preu fixat

Ludoteca tarda 18.30 a 20.30 h.

1,00 €/dia

Suplement horari

2,55 €/dia

Dinar

6,20 €/dia

 

* El preu setmanal es calcula en funció dels dies laborables.

 

Activitats de carnaval

Preu fixat

Setmana de neu (5 dies)

90,00 € (dinar inclòs)

Setmana de neu (4 dies)

72,00 € (dinar inclòs)

Ludoteca tarda 18.30 a 20.00 h.

5,00 €/setmana

 

 

Activitats de Pasqua i Escaldes-Tardor

Preu fixat

1 setmana (4 dies)

30,00 €

Dinar (4 dies)

24,80 €

Ludoteca tarda 18.30 a 20.00 h.

                4,00 €/setmana

 

Setmana Natura

Preu fixat

5 dies de pernoctació

144,00 €

 

c) Els posseïdors de la targeta blava, carnet de família nombrosa i de família monoparental emès pel Govern d’Andorra gaudiran d’una reducció de tarifa del 20% en aquestes activitats per a infants.

 

9.3.7 Espai Lleure

 

a) Fet generador: la utilització de l’espai de lleure.

b) L’import per a les inscripcions a l’Espai de lleure durant el curs escolar 2022-2023, s’estableix de la manera següent:

 

Espai Lleure

Preu fixat

De dilluns a divendres

78,10 €/ mensuals

 

c) Els posseïdors de la targeta blava, carnet de família nombrosa i de família monoparental emès pel Govern d’Andorra gaudiran d’una reducció de tarifa del 20% en l’Espai lleure.

 

9.3.8 Escaldes-Estiu per a gent gran

 

a) Fet generador: la prestació del servei de les activitats per a gent gran.

b) L’import per a les inscripcions de les activitats d’Escaldes-Estiu del 4 de juliol al 6 de setembre s’aplicarà de la manera següent:

 

Escaldes-Estiu gent gran*

Preu fixat

Per a cada paquet de 3 activitats

10,00 €

 

* Aquest preu inclou la samarreta i la festa de cloenda.

 

9.3.9 Venda de productes d’Escaldes-Estiu i de la Cursa Jorma

 

a) Fet generador: la venda de productes relacionats amb Escaldes - Estiu i la cursa Jorma.

b) L’import per a la venda de productes d’Escaldes-Estiu i de la cursa Jorma s’estableix de la manera següent:

 

Venda de productes Escaldes-Estiu

Preu fixat

Samarreta Escaldes-Estiu

3,83 €

Gorra Escaldes-Estiu

3,83 €

Samarreta Jorma

     11,48 €

Got gran Jorma

 0,96 €

 

9.3.10 Excursions guiades, sortides i Itineraris temàtics

 

a) Fet generador: beneficiar-se de les excursions, sortides i itineraris temàtics.

b) L’import per a les inscripcions d’excursions guiades, sortides i itineraris temàtics s’estableix de la manera següent:

 

Activitat*

Preu fixat/adult

Preu fixat/infant

Sortida temàtica ½ dia

23,00 €

11,50 €

Sortida temàtica llarga

35,00 €

17,50 €

Via ferrata

33,00 €

-

Escalada

33,00 €

-

 

Sortides d’educació ambiental per grups*

Preu fixat /persona (½ dia)

Preu fixat /persona (1 dia)

De 6 a 12 persones

13,50 €

19,00 €

Preu grup + 12 persones

195,00 €

270,00 €

 

* Els posseïdors de la targeta magna emès pel Govern d’Andorra gaudiran d’una reducció de tarifa del 20% en aquestes activitats.

 

Activitat rutes turisme

Preu fixat

Rutes urbanes guiades (preu per persona)

3,00 €

 

Excursions Espai Jovent*

Preu fixat

Sortides dins d’Andorra

5,00 €

Sortides amb desplaçament fora d’Andorra

10,00

Sortides amb desplaçament a fora d’Andorra i entrada a activitat

20,00

 

* Els posseïdors de la targeta blava, carnet de família nombrosa i de família monoparental emès pel Govern d’Andorra gaudiran d’una reducció de tarifa del 20% en aquestes excursions.

 

c) Quan l’activitat estigui organitzada amb altres comuns el preu es consensuarà entre les administracions participants.

d) Quan s’organitzi activitats de caràcter extraordinari, el Comú d’Escaldes-Engordany proposarà el preu públic més adient en relació a l’activitat proposada.

 

9.3.11 Tallers

 

a) Fet generador: prestació dels tallers.

b) L’import per a les inscripcions als tallers durant el curs 2022 – 2023, s’estableix de la manera següent:

 

9.3.11.1 Adults*

 

Tallers d’art

2 h setmana

121,30 € /trimestre

2.30 h setmana

151,65 € /trimestre

Balls en línia

1 h setmana

52,60 € /trimestre

1.30 h setmana

78,90 € /trimestre

Balls de saló

1h setmana

54,00 € /trimestre

1.30 h setmana

80,90 € /trimestre

Tèxtil

1.30 h setmana

76,85 € /trimestre

3 h setmana

141,55 € /trimestre

4.30 h setmana

210,30 € /trimestre

6 h setmana

274,00 € /trimestre

Vidre

1.30 h setmana

118,30 € /trimestre

3 h setmana

232,55 € /trimestre

4.30 h setmana

314,40 € /trimestre

 

Utilització forn vidre

62,70 €/fornada

 

* Els posseïdors de la targeta magna gaudiran d’una reducció de tarifa del 50% i els de la targeta blava gaudiran d’una reducció de tarifa del 20% en aquests Tallers.

 

9.3.11.2 Infants*

 

Tallers

Preu fixat

Expressió Plàstica/1 h setmana

46,50 € /trimestre

Expressió Plàstica/1.30 h setmana

63,70 € /trimestre

Trenant fils i colors/ 2 dissabtes al mes

57,65 € /trimestre

 

* Els posseïdors de la targeta blava, carnet de família nombrosa i de família monoparental emès pel Govern d’Andorra gaudiran d’una reducció de tarifa del 20% en aquests Tallers.

 

9.3.11.3 Altres Tallers

 

Tallers Adults

Preu fixat

Taller tipus 1

             20,00 € / sessió

Taller tipus 2

             35,00 € / sessió

Taller tipus 3

             40,00 € / sessió

Monogràfics

             10,00 €

Cuines del món

             84,90 €

Cuina saludable

             35,00 €

 

Tallers Infants

Preu fixat

Tallers vacances escolars i dissabtes

3,00 €/ dia

Dissabtes de cuina

                10,00 €

 

Tallers Joventut

Preu fixat

Taller d’un dia (1-2 hores)

1,00 €

Taller de diversos dies (2-4 hores)

3,50 €

Taller de diversos dies (4 hores i superior)

                    15,00 €

 

9.3.11.4 Gent gran

 

Tallers

Preu fixat

Tallers d’un dia a la setmana

10,00 € /trimestre

Tallers de dos dies a la setmana

15,00 € /trimestre

 

c) Quan el taller estigui organitzada amb altres comuns el preu es consensuarà entre les administracions participants.

d) Quan s’organitzi tallers de caràcter extraordinari el Comú d’Escaldes-Engordany proposarà el preu públic més adient en relació amb l’activitat de què es tracti.

 

9.3.12 Venda de llibres i altres productes

 

a) Fet generador: la venda de llibres i altres productes per part del Comú.

b) L’import per a la venda de llibres i altres productes per part del Comú s’estableix de la manera següent:

 

Llibres i altres productes

Preu fixat

Set de bolígrafs d’Escaldes-Engordany

11,48 €

Llibre “Més que un plat de sopa”

10,00 €

Venda agenda de les escoles Bressol

6,70 €

Guia camins d’Andorra

5,94 €

Guia camins d’Escaldes-Engordany

4,95 €

Tasses

4,78 €

Clauer de fusta

3,83 €

Estoig amb petjades animals

3,82 €

Tassa amb animals

3,82 €

Paquet imans

2,87 €

Llibreta gran

2,87 €

Paquet 5 postals d’animals

2,00 €

Paquet 3 mapes del circuit d’orientació d’Engolasters

1,98 €

Xapes 

1,91 €

Llibreta petita

1,91 €

Mapa del circuit d’orientació d’Engolasters

0,99 €

 

9.3.13 Entrades a concerts organitzats pel Comú

 

a) Fet generador: gaudiment dels concerts organitzats pel Comú.

b) Import: depenent de l’organització i la tipologia del concert així com del grup contractat, es faculta a la Junta de Govern per tal de fixar el preu públic dels concerts organitzats pel Comú.

 

9.3.14 Programa Empodera’t.

 

a) Fet generador: gaudiment dels tallers organitzats pel Departament d’Acció Social, en el marc del programa Empodera’t.

b) L’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

Tallers Departament Acció Social

Preu fixat

Tallers programa Empodera’t amb material

5 €

 

9.4 Venda de contenidors per a la recollida d’escombraries i per a la recollida selectiva

 

a) Fet generador: la venda d’aquests contenidors per part del Comú.

b) L’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

9.4.1 Recollida d’envasos

 

Capacitats

Preu fixat

120 litres

   57,00

240 litres

   66,00

330 litres

104,00

660 litres

182,00

          1.100 litres

308,00

 

9.4.2 Recollida d’escombraries

 

Capacitats

Preu fixat

120 litres

70,00

240 litres

81,00

360 litres

84,00

660 litres

           216,00

 

 

 

9.4.3 Recollida del vidre

 

Capacitats

Preu fixat

120 litres

57,00

240 litres

66,00

360 litres

84,00

660 litres

            193,00

 

9.4.4 Recollida de paper i cartró

 

Capacitats

Preu fixat

360 litres

84,00

1100 litres

240,00

 

9.5 Venda de claus magnètiques individuals de les casetes de recollida de residus

 

a) Fet generador: la venda claus magnètiques per accedir a les casetes de recollida de residus.

b) Import: el Comú proporcionarà gratuïtament l’accés a les casetes de recollida de residus de les que disposa la parròquia. Per a les còpies addicionals de claus que demanin els administrats que hi tenen accés, l’import s’estableix de la manera següent:

 

Venda claus magnètiques

Preu fixat

Claus magnètiques de reposició de les casetes de recollida de residus

11,00 €

 

9.6 Ús d’equipaments del Servei de Circulació

 

a) Fet generador: l’ús d’equipaments varis del Servei de Circulació comunal, sol·licitat en el marc de la celebració d’esdeveniments, en el terme de la parròquia.

b) L’import per a l’ús d’equipaments varis del Servei de Circulació del Comú d’Escaldes-Engordany, s’estableix de la manera següent:

 

Ús d’equipaments

Preu fixat

Tanques per a efectuar tancament de carrers

8,00 € / tanca (per dia)

Senyalització (direcció prohibida, direcció obligatòria i altres)

2,00 € / unitat (per dia)

Cinta

6,00 € / unitat (per dia)

 

c) Tot servei que es presti sense sol·licitud i prèvia liquidació tindrà un augment sobre els imports abans referits del 20%. El termini per fer l’abonament finalitzarà 48 hores abans de la prestació de servei que correspongui.

 

9.7 Estacionament de vehicles en aparcaments públics, amb control d’accés

 

a) Fet generador: l’estacionament temporal de vehicles en els aparcaments públics que disposin d’equips de control d’accés.

b) L’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent.

 

 

 

 

 

a) Rotació aparcaments coberts i descoberts amb equips de control d’accés

 

a-1) Preus tiquet horari

 

Aparcaments vehicles

Coberts

Descoberts

1a 1/2 hora

Gratuïta

Gratuïta

Fracció de 15 minuts

  0,53

  0,53

Tarifa màx. Nocturna (21h-8h)

11,48

  3,35

Tarifa màx. Diürna (8h-21h)

22,01

22,01

 

L’aparcament Vilars té la primera hora gratuïta i una tarifa màxima de 9,56 € per dia.

 

L’aparcament Vall del Madriu té una tarifa de 0,96 € per cada fracció de 12 hores.

 

Aparcament autobusos

Preu fixat

Fracció de 15 minuts

0,96

Tarifa màxima diària

38,28

Aparcaments autocaravanes
(Serveis inclosos)

Descoberts

Fracció de 15 minuts

0,96

Tarifa màx. diària

38,28

 

En el cas que un vehicle ocupi més d’una plaça haurà d’abonar el preu per l’ocupació de les places corresponents. S’aplicarà el preu del tiquet horari a partir de la data i hora d’entrada en que es produeix l’ocupació.

 

a-2) Vals de descompte

 

Paquets de vals de descompte oferts als comerços i hotels de la parròquia. Els vals de descompte són acumulables.

 

Vals de descompte

Preu unit. real

Preu unit. Venda

Dte.

Compra mínim (UT)

Cost total

30 min.
(Mínim 200 unitats)

0,96

0,53

45,00%

200

105,26

1h.
(Mínim 100 unitats)

1,91

0,96

50,00%

100

95,69

 

a-3) Targeta AD+ (targeta de prepagament)

 

Targeta de prepagament vàlida per a tots els aparcaments de vehicles amb control de d’accés del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

Condicions de venda:

Dipòsit per a l’adquisició de cada targeta: 5,00 €

Recàrrega inicial: 23,92 €

 

 

 

a-3.1) Preus de tiquet horari

 

Aparcaments

Coberts

Descoberts

1a hora

Gratuïta

Gratuïta

Fracció de 15 minuts

0,20

0,20

Tarifa màx. Nocturna (21h-8h)

5,17

1,34

Tarifa màx. Diürna (8h-21h)

9,95

9,95

 

L’aparcament Vilars té la primera hora gratuïta i una tarifa màxima de 9,56 € per dia.

 

L’aparcament Vall del Madriu té una tarifa de 0,96 € per cada fracció de 12 hores.

 

b) Abonaments aparcaments coberts i descoberts:

 

     b-1) Abonaments mensuals en aparcaments amb equips de control d’accés

 

El preu base de l’abonament és sense reserva de plaça en cap aparcament determinat.

 

Per calcular el preu final de l’abonament, cal afegir al preu base el suplement corresponent al tipus d’abonament escollit per l’usuari.

 

b-1-1) Preu base vehicles

 

Preu base

Preu fixat

      Per 24 hores

70,00 €

Dilluns - divendres

13h (8h-21h)

38,00 €

10h (8h-18h)

30,00 €

Dilluns - diumenge

13h (8h-21h)

46,00 €

10h (8h-18h)

40,00 €

 

b-1-2) Suplement pel tipus d’abonament

 

Tipus d’abonament

Preu fixat

Accés a tots els aparcaments (*)

5,00 €

Reserva de plaça (**)

5,00 €

 

(*) Disponible segons rati d’ocupació.

(**) La reserva de plaça tan sols es pot sol·licitar als aparcaments coberts de Caldea, Prat del Roure, Vilars i Boïgues.

 

b-1-3) Autocaravanes

 

Autocaravanes

Preu fixat

Per 24 h de dilluns a divendres

114,84 €

 

El pagament dels abonaments és mensual i es merita el primer dia de cada mes. S’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

 

    b-2) Abonaments d’accés temporal

 

Abonaments amb accés a qualsevol aparcament de vehicles equipat amb control automàtic, sense reserva de plaça.

 

Abonaments sense reserva de plaça

Preu fixat

2 dies

28,71 €

5 dies coronallacs

28,71 €

3 dies

33,49 €

4 dies

37,32

7 dies

44,50

15 dies

51,20 €

30 dies

89,00 €

 

Abonaments temporals a l’aparcament d’autobusos del Prat Gran

 

Abonaments temporal aparcament del Prat gran

Preu fixat

3 dies

86,12

5 dies

143,25

 

 b-3) Altres abonaments en aparcaments coberts i descoberts

 

Aparcaments

Preu fixat

Abonat/ 24 h

Preu fixat

Doble plaça/ 24 h

Preu fixat

Moto 24 h

Prat Gran-Autocars

275,00 €/mes

-

-

Teulades

70,00 €/mes

121,00 €/mes

25,00 €/mes

St. Jaume

37,00 €/mes

-

-

Engolasters

37,00 €/mes

-

-

Comunals amb parquímetres

       108 €/trim.

-

-

 

El pagament dels abonaments és mensual i es merita el primer dia de cada mes, a excepció dels abonaments als aparcaments comunals amb parquímetres que és trimestral. Aquest s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

 

9.8 Lloguer i venda de nínxols. Preus de diferents serveis

 

a) Fet generador: la compra o l’arrendament (8 anys) de nínxols, panteons o columbaris dels cementiris comunals, la compra de làpides així com la contractació dels diferents serveis de cementiri.

b) L’import d’aquests preus públics s’estableix de la manera següent:

 

 9.8.1 Preus de venda dels nínxols i columbaris del Cementiri de la Plana

 

Forats amb ossera comuna venuts per unitats

 

 

Forat

Preu fixat

Primer forat

1.373,50 €

Segon forat

1.562,00 €

Tercer forat

1.179,00 €

Quart forat

1.002,00 €

Panteons

   17.500,00 €

 

Columbaris (inclou marc)

 

Compartiment

Preu fixat

Primer compartiment

960,00 €

Segon compartiment

1.120,00 €

Tercer compartiment

932,00 €

Quart compartiment

842,00 €

Cinquè compartiment

767,00 €

Sisè compartiment

707,00 €

 

 9.8.2 Preus de lloguer dels nínxols

 

Forat

Preu fixat

Primer forat

536,00 €

Segon forat

612,00 €

Tercer forat

460,00 €

Quart forat

383,00 €

 

 9.8.3 Venda de làpides i marcs pels columbaris i nínxols

 

Làpides i marcs

Preu fixat

Làpides nínxols

124,00 €

Làpides columbaris

51,00 €

Marcs columbaris

        266,50 €

 

 9.8.4 Preus dels diferents serveis als cementiris

 

Serveis als cementiris

Preu fixat

Preu fet per inhumació

212,00 €

Preu fet per exhumació

253,00 €

Crida

 22,00 €

Servei d’enterrament

246,00 €

Introducció de cendres

  50,00 €

 

El pagament d’aquests preus públics es fan efectius directament a les oficines del Comú, en el moment de la seva contractació.

 

 

 

 

 

 9.8.5 Incineració + urnes

 

Incineració i urnes*

Preu fixat

Total incineració + urna núm.1

724,84 €

Suplement urna núm. 2

143,54 €

Suplement urna núm. 3

478,47 €

Suplement urna biodegradable

215,31 €

 

El pagament d’aquests preus públics s’efectuen directament a les oficines de l’empresa concessionària.

* Aquests preus s’incrementaran per aquesta Ordinació de preus públics 2023, d’acord amb l’IPC publicat pel Govern d’Andorra, en aquest sector.

 

9.9 Lloguer de la sala de vetlla

 

a) Fet generador: el lloguer de la sala de vetlla.

b) Import: s’estableix un preu públic de 300 € per a la utilització de la sala de vetlla, incrementat amb una tarifa addicional de 20 € per cada dia d’ús.

 

Article 10. Preus públics per a la prestació de serveis administratius

 

10.1 Fotocòpies i reproduccions fotogràfiques

 

a) Fet generador: fotocòpies i reproduccions fotogràfiques.

b) L’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

Paper

Preu fixat

Fotocòpies A4

0,30 €

Fotocòpies A3

0,40 €

Impressió paper document digitalitzat A4

0,30 €

Còpia en suport CD (per unitat)

1,00 €

Còpia en suport DVD (per unitat)

2,00 €

Fotografia

Preu fixat

Còpia en suport digital format JPG (300 dpi màxim)

0,60 €

Còpia en suport digital format TIFF (300 dpi màxim)

  10,00

Còpia en suport digital paper (material gràfic)

  10,00

Drets d’explotació sobre documents de l’arxiu històric

Preu fixat

Publicitat (premsa, webs i cartells)

  45,00

Productes audiovisuals i multimèdia

100,00

Productes editorials (premsa, editorial i webs)

  60,00

Exhibicions (exposicions i projeccions)

  55,00

Altres usos (ex. Cartells i murals)

100,00

 

10.2 Còpies de documentació dels arxius del Departament d’Urbanisme

 

a) Fet generador: el subministrament de còpies de documentació urbanística.

b) L’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

Còpies documentació urbanística

Preu fixat

Còpia de plànol fins a DINA 1

3,00 €

Còpia de plànol fins a DINA 0

3,50 €

Fotocòpia DINA 4

0,30 €, per fotocòpia i cara

Fotocòpia DINA 3

0,40 €, per fotocòpia i cara

Fotocòpia DINA 4 (color)

0,50 €, per fotocòpia i cara

Fotocòpia DINA 3 (color)

0,70 €, per fotocòpia i cara

CD

10,00 € unitat

DVD

30,00 € unitat

 

c) Aquelles demandes de còpies de documentació que requereixin la recerca de documentació als arxius d’urbanisme comportarà l’aplicació d’un preu addicional per l’import de 15,00 € per consulta.

 

10.3 Recursos econòmics de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror

 

a) Fet generador: la venda de diferents productes relacionats amb la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

b) Import: d’acord amb el que preveu l’article 49 de del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, s’estableixen els següents preus públics corresponents als recursos econòmics de la Comissió de Gestió.

 

Productes relacionats

Preu fixat

Llibre Madriu 8.8 (fotos)

14,36 

Bolígrafs fusta

2,40 €

Llibreta amb bolígraf

4,79

Samarretes VMPC

5,75

Samarretes imatge concurs

5,75

Set llapis colors

2,40

Imans

1,44

DVD Vídeo de la VMPC

3,83

Postals

0,24

Mapa 1:25:00

Gratuït

 

 

Títol III. Règim d’infraccions i sancions

 

Article 11. Exercici de la potestat sancionadora

Els comuns són competents per definir infraccions i aplicar sancions per incompliment de la normativa comunal en relació als ingressos de dret públic, tant de naturalesa tributària com no tributària.

Article 12. Sancions no tributàries

Les sancions referides als preus públics són de naturalesa no tributària, i l’òrgan competent per a imposar-les és el Consell del Comú o bé per l’òrgan en què aquest delegui, d’acord amb el procediment establert al Codi de l’Administració.

 

 

Article 13. Infraccions i sancions

Dona lloc a infraccions no tributàries l’incompliment de les obligacions o dels deures exigits a qualsevol persona física o jurídica que es beneficiï de la realització de serveis o activitats per part del Comú.

 

Títol  IV. Recursos administratius i jurisdiccionals

 

Article 14. Recurs administratiu

 

Contra els actes i les resolucions administratives del Comú en matèria de preus públics, els obligats al pagament poden interposar recurs en via administrativa, en la forma i els terminis previstos pel Codi de l’administració.

 

La interposició de qualsevol recurs no implica la suspensió de l’acte o de la resolució que n’és objecte. Contra la desestimació expressa o tàcita del recurs administratiu els recurrents poden interposar recurs jurisdiccional, en la forma i els terminis previstos per la llei.

 

Article 15. Recurs jurisdiccional

 

Contra la desestimació, presumpta o expressa, d’un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant la jurisdicció administrativa, en la forma i els termini establerts per la Llei que regula el procediment davant d’aquesta jurisdicció.

 

Disposició final

 

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el dia de la seva publicació.

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 22 de desembre de 2022.