Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació tinença animals casolans

Ordinació tinença animals casolans

Vista la Llei de tinença i de protecció d’animals, especialment els seus articles 33, 35 i 39,

Vista la Llei 8/2005 del 21 de febrer dels agents de circulació comunals, article 11.d,

Atès que correspon als comuns les facultats d’inspecció i control de la llei de tinença d’animals, als efectes de prevenir les infraccions lleus establertes a l’article 34.1, apartats “a” i “h” de la llei esmentada.

Atès que correspon als agents de circulació comunals, en el seu àmbit d’actuació, assegurar el compliment dels reglaments, ordinacions i altres disposicions comunals, d’acord amb les instruccions que rebin de l’autoritat competent, El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell celebrada el dia d’avui, ha aprovat la següent ORDINACIÓ

1. S’atribueix al Servei de Circulació i Atenció Ciutadana del Comú d’Escaldes-Engordany la competència per a emetre constats d’infracció en relació als apartats següents de l’article 34 de la Llei de tinença i de protecció d’animals:

a) La possessió d’un animal de companyia no identificat i/o no registrat d’acord amb l’establert a l’article 18 de la llei de tinença d’animals.

h) Embrutar les vies i els espais públics.

2. A tenor de l’article 35.3 de la Llei de tinença i de protecció d’animals, s’aplicaran les següents sancions per contravenció a qualsevol dels dos apartats definits a l’article anterior: a) Per contravenció a l’apartat “a” o “h” de l’article 34: multa de 60 €. b) Per reincidència: multa de 300 €.


Disposició final única

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 13 de juliol de 2006.

Vist i plau P. o. del Comú

EL CÒNSOL MAJOR Antoni Martí Petit

EL SECRETARI GENERAL