Inici / Edictes / Acord motivat pel desenvolupament de la unitat d’actuació urbanística UA-SUble-28, camí de les Molleres, mitjançant un pla especial

Acord motivat pel desenvolupament de la unitat d’actuació urbanística UA-SUble-28, camí de les Molleres, mitjançant un pla especial

Edicte del 6-3-2023 de publicació de l’acord motivat pel desenvolupament de la unitat d’actuació urbanística UA-SUble-28, camí de les Molleres, mitjançant un pla especial.

 

Vist l’article 58 del Reglament urbanístic en el qual s’estableix la preferència dels plans parcials;

Vist l’Edicte del 26-1-2023 d’inici del procediment pel desenvolupament de la unitat d’actuació urbanística UA-SUble-28, camí de les Molleres;

Vist que ha transcorregut el termini d’un mes sense que els propietaris dels terrenys situats a la UA-SUble-28, camí de les Molleres, hagin manifestat la seva voluntat de desenvolupar el pla parcial; 

Vistos els articles 115 i concordants del Text refós de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, publicat en data 26 de juny del 2019 al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra;

Vist l’article 65.4 del Reglament Urbanístic, publicat en data 10 d’octubre del 2012 al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra;

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 6 de març de 2023, ha adoptat i publica el següent Acord motivat pel desenvolupament de la UA–SUble-28, camí de les molleres, mitjançant un pla especial:

1. Antecedents

El Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 26 de gener del 2023, va acordar promoure un pla d’iniciativa pública per a desenvolupar la UA-SUble-28 per raons d’interès públic relacionades amb el desenvolupament d’aquesta UA.

A tal efecte, el Comú va requerir als propietaris de terrenys situats en aquesta unitat d’actuació, informant-los de les raons d’interès públic que fan necessària la formulació del pla parcial de la UA-SUble-28, atorgant-los-hi un termini d’un mes per tal que manifestessin la seva voluntat de fer-ho per ells mateixos, a través de la formulació, execució i aprovació del corresponent pla parcial, o bé manifestessin la seva manca d’interès immediat en realitzar-lo.

El requeriment es va dur a terme a través de l’Edicte publicat al BOPA núm. 13 de data 1 de febrer del 2023. En l’Edicte s’indicava que la manca de resposta s’havia d’entendre com a renúncia a l’actuació privada.

Cap dels propietaris ha contestat al requeriment del Comú, quedant, per tant, a la voluntat del Comú l’aprovació i execució del pla especial d’aquesta unitat d’actuació.

 

2. Marc Legal

Article 115 - Plans especials, de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme

Article 117 - Contingut, redacció i aprovació dels plans especials, de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme

Article 121 - Participació obligatòria en la redacció i l'aprovació d'un Pla parcial o especial, de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme

Article 58 - Preferència dels plans parcials, del Reglament urbanístic

Article 65 - Plans especials, del Reglament urbanístic

Article 11 - Plans especials, de les Normes urbanístiques del POUPEE

3. Raons d’interès públic

Es redacta aquest document a l’efecte de justificar la necessitat de desenvolupar aquesta unitat d’actuació mitjançant un Pla Especial, justificant l'interès públic per la col·lectivitat d'acord amb les determinacions legals referides anteriorment. 

Dins dels objectius de la mateixa UA-SUble-28 es determina que la unitat d'actuació té per objecte l'ordenació de l'àmbit de la manera més respectuosa i adequada a les condicions i els valors de l’entorn en què es troba. D’acord amb aquests criteris, el desenvolupament de l’àmbit permetrà una millora de l’accessibilitat del vial existent de connexió de la urbanització de Can Noguer amb la carretera d’Engolasters. 

· Carrer connexió can noguer

Es preveu substituir el traçat del vial actual, i connectar el carrer amb la carretera d’Engolasters més avall, permetent una suavització del pendent. La nova vialitat prevista dins de la UA-SUble-28 resoldrà la urbanització interna de l’àmbit, donant continuïtat viària amb els sistemes existents, i integrant l’estructura funcional i orgànica del conjunt de la parròquia d’Escaldes-Engordany.

L’execució d’aquest vial, millorarà la mobilitat del conjunt de la parròquia, i en particular de la zona residencial vinculada.

Permetrà resoldre, així mateix, connexions de serveis de sanejament residual i d’aigües pluvials que actualment generen molts problemes a l’àmbit.

· Obtenció terrenys de cessió

Els terrenys de cessió se situen en dos àmbits, una peça situada a sud-est, en la part intermitja de la carretera d’Engolasters; i una segona, en la corba inferior de la mateixa carretera, des de la que es pot accedir també a l’espai de cessió. Aquest espai resulta necessari per bastir-hi un equipament comunal de serveis.

Els terrenys de cessió de l’espai on s’ha bastit un aparcament resulten necessaris per a l’ús als que ja estan destinats, però cal l’obtenció de la titularitat pública d’aquests. 

4. Altres consideracions

Es garantirà la continuïtat de la canal de les Molleres. Cal tenir en compte les prescripcions establertes per a l’entorn de protecció de la vall del Madriu a la zona tampó i proposar una ordenació que hi sigui compatible.

Cal tenir la màxima cura amb l’entorn paisatgístic i natural, procurant causar el menor impacte a la zona, construint majoritàriament amb adaptació a la topografia existent i respectant tant com sigui possible les formacions boscoses del conjunt.

Una part de l’àmbit està inscrita dins la delimitació de l’entorn de protecció del paisatge cultural de la vall del Madriu-Perafita-Claror i caldrà tenir en compte els criteris arquitectònics i urbanístics que han de regir les intervencions en aquest àmbit, fixades pel Govern.

En relació amb el desenvolupament de la unitat, el POUP fixa la necessitat d’un Pla Parcial d’iniciativa privada, si bé atesa la importància de la connexió i pas de serveis del nou carrer així com l’àmbit pels equipaments públics previstos, l’entorn paisatgístic i el desenvolupament de la zona, el Comú vol impulsar, en el termini legalment establert, la possibilitat de desenvolupar l’àmbit a través d’un pla especial.

 

Per tot el que s’ha exposat, es considera justificat l’interès públic per a la redacció del pla especial que desenvolupi la UA-SUble-28 i conforme al tràmit reglamentari establert a l’article 65 del Reglament Urbanístic, el Consell de Comú acorda:

1. Desenvolupar la UA-Suble-28 mitjançant la formulació d’un pla especial.

2. Publicar l’acord amb les raons d’interès públic que l’han motivat al BOPA.

3. Encomanar la redacció del pla especial.

Cosa que es fa pública per a coneixement general

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 6 de març de 2023.