slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, situs slot gacor 2023 terpercaya https://radrails.org/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya https://radrails.org/slot-gacor/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya


Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació de la funció pública (mod. març 2010)

Ordinació de la funció pública (mod. març 2010)

Ordinació del 4-3-2010 de modificació de l’Ordinació de la funció pública, en relació als permisos administratius i a les vacances dels empleats

 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, Capítol II, secció primera, article 5.1,
 
Vista l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 11 de desembre del 2002,

 
El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 4 de març del 2010, ha acordat modificar i confirmar l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany com segueix:

Article 1

L’article 55 de l’Ordinació de la funció pública Comunal, queda redactat així:

 
Article 55. Permisos administratius.-

 
El permís administratiu és el dret del personal del Comú, d'absentar-se del seu lloc de treball quan hi és autoritzat, per un temps i per uns motius reglamentats, de forma retribuïda, o no retribuïda, o de forma proporcionalment retribuïda, segons es fixa en aquest article i sempre que no existeixin raons de servei públic justificades que ho impedeixin.

 
Els permisos administratius són atorgats per raó de situacions personals i a iniciativa del sol·licitant. L'atorgament o denegació motivada dels permisos administratius és competència de la Junta de Govern, una vegada escoltat el Director o el Cap del departament corresponent i el Cap de Recursos Humans.

 
Els permisos administratius s'atorguen de conformitat amb les previsions d’aquest article, sempre que no existeixin raons de servei públic justificades per denegar-los.

L'obtenció d'un permís administratiu implica, per al personal del Comú que l'ha sol·licitat, restar en situació de servei actiu amb reserva de plaça.
 
Els permisos s’atorgaran en els casos i condicions que segueixen:
 
A.- Permisos administratius retribuïts.-
 
Els permisos administratius retribuïts són exclusivament els que queden regulats en aquest apartat, pels quals el temps d'absència autoritzat i justificat del lloc de treball no es descompta de la retribució salarial, ni del còmput per a les vacances del personal de l'Administració Comunal. Son els següents:

 
1.- Permís administratiu per raó de matrimoni

 
En contraure matrimoni, el personal de l'Administració Comunal té el dret d'obtenir un permís administratiu de deu dies naturals. La data de celebració del matrimoni ha de quedar forçosament inclosa dintre del període dels deu dies.

 
2. Permís administratiu per naixement o adopció d'un fill
 
2.1. En esdevenir pare pel naixement d'un fill, el personal de l'Administració Comunal té el dret d'obtenir un permís administratiu de tres dies naturals, a comptar des del dia en què deixa el seu lloc de treball per raó del naixement.

 
2.2. En esdevenir pare o mare per raó d'una adopció, el personal de l'Administració Comunal té el dret d'obtenir un permís administratiu de tres dies naturals a comptar des del dia que què deixa el seu lloc de treball per raó de l'acollida de l'infant adoptat.

 
3.- Permís administratiu per raó de defunció d'un familiar

 
3.1. El personal de l'Administració Comunal té el dret d'obtenir un permís administratiu de tres dies naturals a comptar del dia en que deixa el seu lloc de treball per raó de la defunció del seu cònjuge, de la persona amb qui conviu, d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat, o d’un familiar a càrrec.

 
4.- Permís administratiu per raó d'una malaltia o estat greu d'un familiar o intervenció quirúrgica.
 
4.1. El personal de l'Administració Comunal té dret d'obtenir, per aquest concepte, un dels permisos administratius següents:
 
a) Un permís administratiu de dos dies naturals quan el seu cònjuge, la persona amb qui conviu, un familiar fins al segon grau de consanguinitat o un familiar a càrrec, pateix una malaltia greu.
b) Un permís administratiu de dos dies naturals, a comptar del dia en que la persona interessada deixa la feina, quan el seu cònjuge, la persona amb qui conviu, un familiar fins al segon grau de consanguinitat o familiar a càrrec, es troba ingressat en un centre mèdic per una intervenció quirúrgica o en estat greu.
 
5. Permís administratiu per raó de trasllat de domicili habitual
 
5.1. El personal de l'Administració Comunal té el dret d'obtenir un permís administratiu d'un dia, dins un any natural, per trasllat del seu domicili principal. Aquest dia ha de ser forçosament el dia del trasllat.

 
6. Permís administratiu per raó d'atenció a un fill menor de nou mesos
 
6.1. El progenitor que alimenti el seu fill té el dret d'obtenir un permís administratiu de dues hores diàries, distribuïdes en dos períodes d'una hora cada un o en un de sol, a elecció de la persona interessada, per atendre el seu fill menor de nou mesos.
 
En cas de part múltiple, el permís administratiu és de tres hores.
 
6.2. Quan l'horari de treball de la persona interessada no és de jornada completa, el permís administratiu és proporcional al temps efectiu treballat.

 
6.3. El permís obtingut per raó d’atenció a un fill menor de nou mesos, en cap cas serà acumulable.

 
7.- Permís administratiu per raó de proves o exàmens
 
El personal de l'Administració Comunal te dret a obtenir un permís administratiu de sis dies o dotze mitges jornades dins d’un any natural, per tal que pugui assistir a exàmens o proves que hagi de realitzar per motius de formació relacionada amb la plaça ocupada.

 
8. Permís administratiu per assumptes personals
 
8.1.El personal de l'Administració Comunal té el dret d'obtenir permisos administratius per un temps total que no pot excedir les 40 hores anyals:

 
a) Per raó d'indisposició o visita mèdica pròpia, del cònjuge, la persona amb qui conviu, un familiar fins al segon grau de consanguinitat o familiar a càrrec.

 
b) Per raó d'una cirurgia ambulatòria menor, o exploracions complementàries pròpies, o bé per assistir o acompanyar el cònjuge, la persona amb qui conviu, un familiar fins al segon grau de consanguinitat, o un familiar a càrrec.

 
c) Per assistir a sessions de fisioteràpia.

 
d) Per motiu d’assistir a consultes d’advocats, notaris, reunions escolars, i esdeveniments esportius o culturals en representació d’Andorra.

 
8.2. Els permisos per assumptes personals no son acumulables a les vacances anyals o altres permisos, i solament es concediran en el cas que sigui imprescindible realitzar-les dins de l’horari laboral.

8.3. Quan l’horari de treball de la persona interessada, no és de jornada completa, el còmput total anyal d’hores per assumptes personals serà proporcional a la jornada laboral que realitza l’empleat.

 
9.- Permís administratiu per raons de compliment inexcusable
 
El personal de l'Administració Comunal té el dret d'obtenir un permís administratiu pel compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal quan sigui ineludible la seva presencia i únicament pel temps necessari.
 
A aquests efectes es considera deure inexcusable aquell l'incompliment del qual pugui fer incórrer en responsabilitat, o bé no pugui ser portat a terme mitjançant representant, i el compliment del qual estigui determinat per una norma legal o decisió o actuació de caràcter administratiu, civil o judicial.
 
10.- Permís administratiu per raó de desenvolupar funcions sindicals
 
La Junta de Govern determinarà els crèdits horari que poden disposar els representants dels treballadors.

 
B.- Permís administratiu retribuït proporcionalment.

 
El permís administratiu retribuït proporcionalment és exclusivament el que queda regulat en el present apartat, pel qual el temps d’absència autoritzat del lloc de treball es descompta proporcionalment de la retribució salarial.

 
S’estableixen els següents tipus:

 
1.-Permís administratiu per raó de reducció de la jornada laboral
 
1.1. El personal de l'Administració Comunal amb més d’un any de servei actiu continuat pot sol·licitar un permís administratiu de reducció de la jornada laboral, sempre que les necessitats del servei ho permetin, en els supòsits següents:

a) Per atendre un fill fins a l'inici de l'escolarització obligatòria.

b) Per tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat, del seu cònjuge, de la persona amb qui conviu o bé d'un familiar al seu càrrec, afectat per una malaltia o discapacitat greu.

c) Per rebre tractament en centres de salut públics o privats, per causes degudament justificades.

 
C.- Permisos administratius no retribuïts
 
Els permisos administratius no retribuïts són exclusivament els que queden regulats en aquest apartat, pels quals, durant el temps d’absència continuada autoritzat del lloc de treball, queden suspesos tots els conceptes retributius que componen l'estructura retributiva salarial i el còmput per a vacances del personal de l'Administració Comunal.

 
Els permisos administratius no retribuïts no afecten el complement d'antiguitat futur.

 
S’estableixen els següents:

 
1.- Permís administratiu per raó de matrimoni
 
1.1. El personal de l'Administració Comunal pot obtenir un permís administratiu no retribuït de cinc dies naturals complementaris en el cas de matrimoni.

 
2.- Permís administratiu per raó de defunció

 
2.1. El personal de l'Administració Comunal pot obtenir un permís administratiu no retribuït de dos dies naturals complementaris en el cas de defunció del cònjuge o de la persona amb qui conviu, d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat, o bé d'un familiar al seu càrrec.

 
3.- Permís administratiu per raó de naixement d'un fill o adopció

3.1. El personal de l'Administració Comunal pot obtenir un permís administratiu no retribuït de dos dies naturals complementaris en el cas d’infantar l’esposa o d’adopció.

4.- Permís administratiu per raó de malaltia greu

 
4.1. El personal de l'Administració Comunal pot obtenir un permís administratiu no retribuït de dos dies naturals complementaris en el cas de malaltia greu del cònjuge o la persona amb qui conviu, d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat, o bé d'un familiar al seu càrrec.

 
5.- Permís administratiu per raó d’assumptes personals

5.1. El personal de l'Administració Comunal pot obtenir un permís administratiu no retribuït de dos dies complementaris o quatre mitges jornades complementàries, dins un any natural, per assumptes personals. Aquest permís no es pot acumular amb altres permisos. S’ha de sol·licitar amb la màxima antelació possible.

 
6.- Permís administratiu per raó de proves o exàmens
 
6.1. El personal de l'Administració Comunal pot obtenir un permís administratiu no retribuït de quatre dies complementaris o vuit mitges jornades complementàries, dins d’un any natural perquè pugui assistir als exàmens o a les proves que hagi de realitzar per motius de formació relacionada amb la plaça ocupada.

 
7.- Permís administratiu per raó de maternitat o per atendre un familiar a càrrec afectat d’una malaltia o discapacitat greu

 
7.1. El personal de l'Administració Comunal pot obtenir un permís administratiu no retribuït d’una durada de 12 mesos en cas de maternitat o per atendre un familiar a càrrec afectat d’una malaltia o discapacitat greu.

 
7.2. En el supòsit de maternitat el permís comptabilitzarà a partir de l’alta mèdica.
 
D.- Procediment

Correspon a la Junta de Govern a proposta del Director o Cap del departament i del Cap de Recursos Humans, concedir o denegar els permisos administratius. Quan el sol·licitant, el seu cònjuge o altre familiar treballin a l’administració comunal, en funció de la tipologia del permís sol·licitat, aquest només podrà ser atorgat a un d’ells.

 
Pels permisos proporcionalment retribuïts i no retribuïts, el funcionari haurà de sol·licitar-los amb una antelació mínima de tres mesos, salvat d’aquells casos que, degudament justificats, impedeixin aquesta antelació.

 
L’obtenció de permisos administratius implica la reserva de plaça per a les persones interessades. Si transcorregut el període del permís l’interessat no es reincorpora a la seva plaça es considerarà que s’ha produït abandonament del servei.

 
Les sol·licituds de permisos administratius han d’anar acompanyades de tots els justificatius necessaris per a acreditar l’objecte de la demanda.

 
Amb caràcter excepcional i per raons degudament justificades, la Junta de Govern podrà atorgar permisos especials atenent a circumstàncies personals de l’empleat o a l’interès públic.

 
Els Agents de l’administració de caràcter eventual es regiran pel que disposa la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals.

 
Tots els permisos quedaran degudament registrats al departament de Recursos Humans.

   
Article 2

L’apartat núm. 2, de l’article 56, Vacances, queda redactat així:

Les vacances anyals es podran fraccionar, com a màxim, en quatre períodes. Cada període haurà de tenir un mínim de 5 dies laborables consecutius.

 
Excepcionalment, per l’exigència de prestació del servei públic o per qualsevol altra causa degudament justificada, la Junta de Govern, previ informe favorable del director o responsable del departament i del Cap de Recursos Humans, podrà autoritzar el fraccionament de les vacances de forma diferent a l’establerta al paràgraf anterior.

   
Disposició final única

 
Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 
Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 
Escaldes-Engordany, 4 de març del 2010.