slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, situs slot gacor 2023 terpercaya https://radrails.org/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya https://radrails.org/slot-gacor/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya


Inici / Política de privacitat i protecció de dades

Política de privacitat i protecció de dades

La present política de privacitat i protecció de dades fa referència a les dades personals de persones físiques amb les que el Comú d’Escaldes-Engordany es relaciona en l'exercici de les seves competències i té per objecte informar-vos sobre el tractament que en duu a terme i dels drets que corresponen a les persones interessades, titulars de les mateixes.

El tractament es porta a terme d'acord amb la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, “LQPD”) i els reglaments que la desenvolupen.

1. Tractament de les dades

Qui és el responsable del tractament?

El responsable del tractament de les dades personals recollides és el Comú d’Escaldes-Engordany, amb domicili a Parc de la Mola, 6, AD700 Escaldes-Engordany, amb NRT D061555N, telèfon +376 890890, i adreces electròniques comu@e-e.ad i www.e-e.ad

Qui és el delegat de protecció de dades?

El delegat de protecció de dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades del Comú. Les persones interessades us podeu posar en contacte amb el nostre DPD en relació amb totes les qüestions relacionades amb el tractament de les vostres dades personals i per exercir els vostres drets, adreçant-vos per escrit a l'adreça electrònica dpd@e-e.ad.

Quines categories de dades personals tractem?

Les categories de dades personals tractades varien segons el titular de les dades i/o la finalitat del tractament:

 • Identificatives: nom i cognoms, número de passaport o altre document d’identitat, número de cens; de registre tributari (NRT) o d’identificació administrativa (NIA), domicili, adreça electrònica, telèfon, signatura, imatge.

 • Característiques personals: nacionalitat, data i lloc de naixement, sexe, estat civil.

 • Econòmiques, financeres i d’assegurances: dades bancàries, ingressos i rendes, assegurances.

 • Acadèmiques i professionals: formació i titulacions, experiència professional.

 • Categories especials de dades personals: dades relatives a la salut, dades biomètriques.

Amb quins criteris tractem les dades personals?

El Comú compleix els principis aplicables al tractament de dades personals:

 • Les tracta de manera lícita (tots els tractaments compten amb una base legitimadora) i de manera lleial i transparent (informant a la persona interessada en el moment de la seva recollida i difonent aquesta política).

 • Les recull amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no les tracta de manera incompatible amb aquestes finalitats.

 • Només recull les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

 • Procura que estiguin actualitzades.

 • Les conserva durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.

 • Les tracta de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades, per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

Amb quina finalitat tractem les dades?

Amb caràcter general, el Comú tracta les dades personals que recull amb la finalitat de gestionar la prestació de serveis públics als ciutadans i mantenir la comunicació amb els mateixos, en l'exercici de les seves competències i d’acord amb les bases jurídiques que legitimen el tractament.

A continuació, detallem algunes de les finalitats per a les quals el Comú tracta les vostres dades:

 • Cens de població: empadronament dels habitants; acreditació de la residència i domicili; inscripció al registre electoral i actualització del mateix.

 • Cadastre: gestió de tràmits relacionats amb la inscripció dels actes i contractes relatius al domini i altres drets reals sobre bens immobles i a les seves característiques físiques, jurídiques i econòmiques.

 • Tràmits: gestió del tràmit sol·licitat i seguiment de les actuacions pròpies del mateix.

 • Gestió tributària i recaptació: gestió, liquidació i recaptació de tributs, preus públics i altres recursos de dret públic.

 • Activitats culturals i de lleure o socials: gestió de les inscripcions, organització i seguiment de les activitats (cursos, tallers ..) organitzades pel Comú; cobrament de quotes.

 • Selecció de personal: gestió i tramitació dels processos selectius per cobrir llocs de treball; avaluació dels candidats d’acord amb les bases de la convocatòria.

 • Serveis socials: gestió i tramitació de sol·licituds de prestacions i exoneracions socials

 • Videovigilància: preservar la seguretat de les persones i els bens.

Al registre de les activitats de tractament (RAT) del Comú figura una descripció completa de les finalitats de cada tractament.

Quines són les bases legitimadores del tractament de les vostres dades?

Les bases jurídiques que legitimem la majoria dels tractaments que duu a terme el Comú són el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al mateix, d’acord amb l’article 6.1 e) de la LQPD, que es desprèn dels articles 4 i 9 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns i de la restant normativa vinculada, així com el compliment d’obligacions legals d’acord amb l’article 6.1.c) de la LQPD, en particular i sense ànim limitatiu, del disposat al Codi de l’Administració; Llei del cens; Llei Qualificada del Règim Electoral i del Referèndum; Llei de Cadastre; Llei de la Funció Pública, Llei de la Seguretat Social, Llei de bases de l’ordenament tributari, Llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge, Llei de contractació pública ...

Altres bases que legitimen els tractaments son l’execució de contractes en els quals les persones interessades són part o per a l’aplicació, a petició d’aquestes persones, de mesures precontractuals, d’acord amb l’article 6.1 b) de la LQPD o la satisfacció d’interessos legítims perseguits per un tercer que no tingui la condició d’autoritat pública, al que el Comú comunica les dades, d’acord amb l’article 6.1 f) de la LQPD.

Excepcionalment, quan el tractament de les dades personals no estigui emparat en cap de les bases anteriors, serà necessari el consentiment de la persona interessada,. Per exemple quan les dades s’utilitzin per a fer enviaments d'informació sobre activitats organitzades pel Comú, o per a l’ús d’imatges amb finalitats informatives i/o promocionals de les dites activitats. En aquests casos, les persones interessades podran retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les bases legitimadores de cada tractament figuren al RAT del Comú.

A qui comuniquem les dades? Fem transferències internacionals de dades?

Per norma general, les dades no es comuniquen a tercers. No obstant, en funció del tipus d’activitat de tractament que realitzi, el Comú pot comunicar-les a:

 • Altres administracions públiques competents en la matèria quan correspongui o quan sigui requerit, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats en ella definides.

 • Entitats privades (com bancs, asseguradores) quan sigui necessari per aconseguir alguna de les finalitats anteriorment esmentades o per a satisfer interessos legítims perseguits per un tercer que no tingui la condició d’autoritat pública, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de la persona interessada que requereixin la protecció de dades personals, especialment si és menor d’edat.

Els destinataris de comunicacions de dades es poden consultar al RAT.

Les dades que tracta el Comú també poden ser tractades per terceres persones que tenen la condició d’encarregats de tractament, mitjançant els contractes establerts amb aquesta finalitat.

El Comú no te previst fer transferències internacionals de dades.

Quan de temps conservarem les dades?

El Comú conservarà les dades personals durant el temps necessari per complir amb les finalitats per les quals es recullen en cada cas i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de les referides finalitats i del tractament de les dades, així com per atendre qualsevol requeriment d'altres administracions o autoritats públiques.

En la majoria de casos, amb finalitats d’arxiu en interès públic o de recerca científica o història o finalitats estadístiques o per ser necessària per al compliment d’una obligació legal, per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, la conservació de les dades personals es preveu per períodes més llargs de temps, fins i tot de manera permanent, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats de les persones interessades, com per exemple, la seudonimització, respectant en particular el principi de minimització de les dades personals.

Els enregistraments realitzats per les càmeres de videovigilància es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d'incidents que ho justifiquin es conserven el temps necessari per facilitar les actuacions del Cos de Policia o de les autoritats judicials.

La normativa d’arxius i/o reguladora de la conservació de la documentació pública i les resolucions de la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació de la Documentació (CNAAD) seran un referent i determinaran els criteris que haurem de seguir en la conservació o eliminació de les dades.

De quins drets disposeu i com els podeu exercir?

Les persones de qui tractem dades teniu dret a accedir a les mateixes i a ser informades -entre altres-, de les categories de dades que tractem, de les finalitats del tractament, de quin ús en fem, i fins i tot obtenir-ne una còpia, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i actualitzar-les.

En determinades circumstàncies podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades. El Comú les suprimirà sempre que el tractament no sigui necessari per complir una obligació legal o per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics o amb finalitats d’arxiu en interès públic o per a formular, exercir o defensar reclamacions.

També en determinades circumstàncies, teniu dret a obtenir la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, amb excepció de la seva conservació, només es tractaran amb el vostre consentiment, per formular, exercir o defensar reclamacions, per protegir els drets d’una altra persona o per raons d’interès públic important.

Quan el tractament s’efectua per mitjans automatitzats i està basat en el vostre consentiment o en un contracte teniu dret a la portabilitat de les vostres dades, consistent en sol·licitar-les, rebre-les i obtenir-les, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i transmetre-les a un altre responsable.

Teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, quan el tractament de les vostres dades estigui basat en el mateix. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la retirada.

Quan el Comú no ha obtingut les dades directament de les persones interessades (per exemple quan procedeixin d’altres administracions públiques), les persones interessades, per motius relacionats amb la seva situació particular, tenen dret a oposar-se al tractament. Les dades deixaran de tractar-se, sempre que el tractament no sigui necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Podeu exercir aquests drets mitjançant una sol·licitud escrita i signada, en la que haureu d’adjuntar una còpia del vostre passaport o altre document d’identitat, presentant-la al Servei de Tràmits del Comú o enviant-la per correu electrònic al nostre delegat de protecció de dades a l’adreça electrònica dpd@e-e.ad.

El Comú us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra sol·licitud en el termini màxim d’un mes que, si es tracta de sol·licituds complexes, es pot ampliar dos mesos més.

Podeu presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (www.apda.ad) si considereu que el Comú ha incomplert algun dels preceptes establerts en la normativa de protecció de dades, especialment si no heu obtingut una resposta satisfactòria en l’exercici dels drets anteriorment esmentats.

Com protegim les seves dades personals?

El Comú aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades personals i evitar la seva pèrdua, alteració, mal ús i tractament o accés no autoritzat.

2. Transaccions segures

Les comunicacions de dades personals al Comú d’Escaldes-Engordany mitjançant el portal e-e.ad es produeixen sempre dintre d'un entorn segur.

Tota informació de caràcter confidencial, incloent-hi les dades personals, es manté confidencial gràcies a l'ús del programari de servidor segur (SSL), cosa que significa que les dades només poden ser intercanviades entre l'usuari i el Comú i que a aquestes dades no hi poden accedir terceres persones. El símbol del cadenat en el navegador (com per exemple quan es sol·licita un tràmit) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.

3. Modificació de la política de privacitat i protecció de dades

El Comú modificarà la present política de privacitat i protecció dades per adaptar-la a les modificacions legislatives o novetats jurisprudencials o d’interpretació de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades. En aquest cas, el Comú anunciarà els referits canvis, sol·licitant, en cas que sigui necessari, la vostra acceptació als mateixos.